Імідж політичного лідера як категорія PR-технології

Show simple item record

dc.contributor.author Милосердна, Ірина Михайлівна
dc.contributor.author Милосердна, І. М.
dc.contributor.author Милосердная, Ирина Михайловна
dc.contributor.author Myloserdna, Iryna M.
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2021-06-01T12:19:20Z
dc.date.available 2021-06-01T12:19:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Милосердна І. М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технології / І. М Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 118-133. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14777
dc.description Милосердна І. М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технології / І. М Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 118-133. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена комплексному дослідженню іміджу політичного лідера як категорія PR-технології. Обгрунтовується думка, що в практичній політології імідж – це, насамперед, узагальнений образ, що складається у пересічних громадян про політичні суб’єкти. Інша справа, що нині його цілеспрямовано формують іміджмейкери. В статті виокремлюються та аналізуються такі основні підходи до визначення поняття іміджу політичного лідера: онтологічний, антропологічний, ціннісний та етичний. Також було встановлено, що для сучасної політики цікавим фактом є те, що серед особистісних характеристик останнім часом зросла роль ділових і моральних якостей лідера. Серед них найсуттєвіше місце посідають інтелектуальні якості (які часто ототожнюють з освіченістю). Далі, за частотою згадувань, йде чесність політика, хоча виборці не вимагають від нього абсолютної чесності. До того ж, лідер повинен також бути добрим і людяним, відданим народу. Ідеальний політик повинен досконало володіти ораторським мистецтвом та бути «доступним для розмови із простими людьми». Також в статті здійснюється зауваження, що політичний лідер часто намагається отримати владу, використовуючи маніпуляційні технології. Встановлено, що маніпуляційні технології залишаються дієвими не випадково, оскільки численні дослідження виборчої поведінки доводять, що більша частина електорат підлягає навіюванню, має схильність бути під впливом гіпнотичної дії віри в чудодійні можливості політичних сил. В статті зазначається, що в українському політикумі, при формуванні іміджу політика, іміджмейкери часто використовують так званий «чорний» і «сірий» PR для зниження іміджу конкурента. А серед методів, які використовуються можна виокремити наступні: «клапану», «живої мішені», «краплі», «підказки», «резонансна технологія». en_US
dc.description.abstract Статья посвящена комплексному исследованию имиджа политического лидера как категории PR-технологии. Обосновывается мнение, что в практической политологии имидж - это прежде всего обобщенный образ, формирующийся у рядовых граждан о политических субъектах. Другое дело, что сейчас его целенаправленно формируют имиджмейкеры. В статье выделяются и анализируются следующие основные подходы к определению понятия имиджа политического лидера: онтологический, антропологический, ценностный и этический. Также было установлено, что для современной политики интересным фактом является то, что среди личностных характеристик в последнее время возросла роль деловых и моральных качеств лидера. Среди них самое существенное место занимают интеллектуальные качества (которые часто отождествляют с образованностью). Далее, по частоте упоминаний, идет честность политика, хотя избиратели не требуют от него абсолютной честности. К тому же, лидер должен также быть добрым и человечным, преданным народу. Идеальный политик должен в совершенстве владеть ораторским искусством и быть «доступным для разговора с простыми людьми». Также в статье осуществляется замечания, что политический лидер часто пытается получить власть, используя манипулятивные технологии. Установлено, что манипуляционные технологии остаются действенными не случайно, поскольку многочисленные исследования избирательного поведения доказывают, что большая часть электорат подлежит внушению, имеет склонность быть под влиянием гипнотического воздействия веры в чудодейственные возможности политических сил. В статье отмечается, что в украинском политикуме, при формировании имиджа политика, имиджмейкеры часто используют так называемый «черный» и «серый» PR для снижения имиджа конкурента. А среди методов, используемых можно выделить следующие: «клапана», «живой мишени», «капли», «подсказки», «резонансная технология».
dc.description.abstract The article is devoted to a comprehensive study of the image of a political leader as a category of PR technology. It is argued that, in practical political science, image is, first and foremost, a generalized perception that is shared by ordinary citizens about political subjects. Another thing is that it is purposefully shaped by image-makers. The article identifies and analyzes the following basic approaches to defining the notion of a political leader’s image: ontological, anthropological, value and ethical. It has also been found that, for contemporary politics, an interesting fact is that among the personal characteristics the role of the leader’s business and moral qualities has recently increased. Among them, intellectual qualities (which are often equated with education) are the most important. Further, in terms of frequency, honesty is a policy, although voters do not demand absolute honesty from it. In addition, the leader must also be kind and human, loyal to the people. An ideal politician must be proficient in public speaking and be «accessible to talk to ordinary people». The article also notes that a political leader often tries to gain power through manipulation technologies. It is established that manipulation technologies do not remain inadvertent since numerous studies of electoral behavior prove that the majority of electorates are subject to suggestion, have a tendency to be influenced by the hypnotic action of belief in the miraculous capabilities of political forces. In the article, it is stated that in the Ukrainian politicum, image-makers often use the so-called «black» and «gray» PR to reduce the image of a competitor. And among the methods used are the following: «valve», «live target», «drops», «tips», «resonance technology».
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject імідж en_US
dc.subject політичний лідер en_US
dc.subject PR en_US
dc.subject політичні технології en_US
dc.subject політичне маніпулювання en_US
dc.subject имидж en_US
dc.subject политический лидер en_US
dc.subject PR en_US
dc.subject политические технологии en_US
dc.subject политическое манипулирование en_US
dc.subject image en_US
dc.subject political leader en_US
dc.subject PR en_US
dc.subject political technologies en_US
dc.subject political manipulation en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Імідж політичного лідера як категорія PR-технології en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record