Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті

Show simple item record

dc.contributor.author Кормич, Людмила Іванівна
dc.contributor.author Кормич, Л. І.
dc.contributor.author Кормич, Людмила Ивановна
dc.contributor.author Kormych, Liudmyla I.
dc.contributor.author Кормич, Анатолій Іванович
dc.contributor.author Кормич, А. І.
dc.contributor.author Кормич, Анатолий Иванович
dc.contributor.author Kormych, Anatolii I.
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-06-10T12:30:06Z
dc.date.available 2021-06-10T12:30:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Кормич Л. І. Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті / Л. І. Кормич, А. І. Кормич // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 65. – С. 18-25. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14824
dc.description Кормич Л. І. Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті / Л. І. Кормич, А. І. Кормич // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 65. – С. 18-25. en_US
dc.description.abstract У статті показано, що на сучасному етапі розвитку України значну роль в успіху реформ, необхідних для реалізації стратегій євроінтеграції, відіграє система вищої освіти. Функціонування цієї системи забезпечує створення теоретичних засад і формування кадрового ресурсу всієї реформаторської діяльності. Але зростання ролі вищої освіти потребує змін у самій системі. Цей процес визначається низкою тенденцій: розширенням університетської автономії, підвищенням відповідальності за якість освіти, вдосконаленням управлінських моделей, зростанням рівня відповідності потребам ринку тощо. Прояв цих тенденцій диктується як загальним контекстом реформ в Україні, так і впливами глобалізаційних процесів, передусім інтеграцією нашої держави в європейський освітній простір. Методологічним підґрунтям спроможності закладів вищої освіти бути невід’ємною складовою частиною суспільних реформ є сучасні концепції організаційного розвитку, успішно апробовані європейськими університетами. Вони акцентують увагу на перспективних стратегіях, ефективному управлінні, компетентності персоналу, якості результату, використанні сучасного інструментарію. Це забезпечує баланс гуманного стилю роботи, продуктивності, економії, інновацій та ефективності, впровадженні моделей, що поєднують можливості індивідуальної і колективної активності. Важливе значення для вдосконалення вищої освіти має запозичення досвіду європейських країн шляхом імплементації європейських стандартів та найкращих практик у національне освітнє законодавство, участі в різних форматах науково-дослідної та навчально-освітньої взаємодії. І разом із тим цей досвід розкриває нові варіативні можливості практики реформування, враховуючи різні моделі автономії університетів, співвідношення свободи і стандартизації, критерії оцінювання якості та інші важливі параметри, що визначають ролі та міссії закладів вищої освіти. en_US
dc.description.abstract В статье показано, что на современном этапе развития Украины значительную роль в успехе реформ, необходимых для реализации стратегий евроинтеграции, играет система высшего образования. Функционирование этой системы обеспечивает создание теоретических основ и формирование кадрового ресурса всей реформаторской деятельности. Но рост роли высшего образования требует изменений в самой системе. Этот процесс определяется рядом тенденций: расширением университетской автономии, повышением ответственности за качество образования, совершенствованием управленческих моделей, ростом уровня соответствия потребностям рынка и тому подобное. Проявление этих тенденций диктуется как общим контекстом реформ в Украине, так и действиями глобализационных процессов, прежде всего интеграцией нашего государства в европейское образовательное пространство. Методологическим основанием способности высших учебных заведений быть неотъемлемой составной частью общественных реформ являются современные концепции организационного развития, успешно апробированные европейскими университетами. Они акцентируют внимание на перспективных стратегиях, эффективном управлении, компетентности персонала, качестве результата, использовании современного инструментария. Это обеспечивает баланс гуманного стиля работы, производительности, экономии, инноваций и эффективности, внедрения моделей, сочетающих возможности индивидуальной и коллективной активности. Важное значение для совершенствования высшего образования имеет заимствование опыта европейских стран путем имплементации европейских стандартов и лучших практик в национальное образовательное законодательство, участие в различных форматах научно-исследовательском и учебно-образовательном взаимодействии. И вместе с тем этот опыт раскрывает новые вариативные возможности практики реформирования, учитывая различные модели автономии университетов, соотношение свободы и стандартизации, критерии оценки качества и другие важные параметры, определяющие роли и миссии высших учебных заведений.
dc.description.abstract The article demonstrates that at the present stage of Ukraine’s development, the higher education system plays a significant role in the success of the reforms, that is needed to implement European integration strategies. The functioning of this system ensures the creation of theoretical foundations and the formation of human resources for all reform activities. But the growing role of higher education requires changes in the system itself. This process is determined by a number of trends: the expansion of university autonomy, increasing responsibility for the quality of education, improving management models, increasing the level of compliance with market needs and more. The manifestation of these tendencies is stipulated by the general context of reforms in Ukraine, and by the influences of globalization processes, and primarily by the integration of our state into the European educational space. Modern concepts of organizational development, successfully tested by European universities, are the methodological basis for the capacity of higher education institutions to be an integral part of social reforms. They focus on promising strategies, effective management, staff competence, quality of results, use of modern tools. All this provides a balance of humane work style, productivity, economy, innovation and efficiency, implementation of models, combining opportunities for individual and collective activity. It is important for the improvement of higher education to adopt the experience of European countries through the implementation of European standards and best practices in the national educational legislation, participation in various formats of research and educational cooperation. At the same time, this experience opens up new variants of reform practice, taking into account different models of university autonomy, the relationship between freedom and standardization, quality assessment criteria and other important aspects that determine the role and mission of higher education institutions.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject система вищої освіти en_US
dc.subject сучасні тенденції розвитку освіти en_US
dc.subject тренди освіти en_US
dc.subject моделі та механізми реформування системи освіти en_US
dc.subject система высшего образования en_US
dc.subject современные тенденции развития образования en_US
dc.subject тренды образования en_US
dc.subject модели и механизмы реформирования системы образования en_US
dc.subject higher education system en_US
dc.subject modern tendencies of education development en_US
dc.subject education trends en_US
dc.subject models and mechanisms of education system reform en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education en_US
dc.title Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record