Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation

Show simple item record

dc.contributor.author Конопка, Наталя Олегівна
dc.contributor.author Конопка, Н. О.
dc.contributor.author Конопка, Наталья Олеговна
dc.contributor.author Konopka, Natalia O.
dc.contributor.author Стрихоцький, Тарас Любомирович
dc.contributor.author Стрихоцький, Т. Л.
dc.contributor.author Стрихоцкий, Тарас Любомирович
dc.contributor.author Strykhotskyi, Taras L.
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-06-17T12:04:39Z
dc.date.available 2021-06-17T12:04:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Konopka N. O. Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation / N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 67. – С. 143-154. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14876
dc.description Konopka N. O. Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation / N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 67. – С. 143-154. en_US
dc.description.abstract In recent years, increased attention has been paid to the growing role of soft power as well as public and cultural diplomacies in international relations. This article is devoted to the analysis of the peculiarities of Saudi Arabia’s cultural diplomacy in the context of the Vision 2030 strategy implementation.Riyadh sees cultural diplomacy as an important tool to improve its international image and develop strategic communication. The strategies Vision 2030 (2017) and Cultural Vision (2019) are the framework documents of the Kingdom on the basis of which it is possible to analyze its soft power policy.The authors trace different levels of cultural development in Saudi Arabia. The status of the KSA, as the centre of Islam, allows the active use of religion as one of the most important components of cultural diplomacy. The same reason permits the development of religious tourism. The Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidelines promotes the teachings of the Quran, develops Islamic centres and mosques, coordinates Islamic organizations, supports Islamic universities and institutes abroad, and strengthens the reputation of the state and Saudi rulers as Custodians of the Two Mosques.In recent years, the Kingdom has undergone major reforms, including the cultural ones. The authors outline how Saudi Arabia has intensified cultural policy in implementing its Vision 2030 strategy through the establishment of the Ministry of Culture, the MiSK Art Institute and other organization s.The authors conclude that cultural diplomacy is attractive to the country’s leadership as a tool for disseminating Saudi values and that pandemic will determine the further framework for the development of Saudi cultural diplomacy in the nearest future. en_US
dc.description.abstract Упродовж останніх років усе більша увага прикута до питання вивчення збільшення ролі «м’якої сили» у міжнародних відносинах, публічної дипломатії та культурної дипломатії зокрема. Стаття присвячена аналізу особливостей культурної дипломатії Королівства Саудівська Аравія (КСА) в контексті реалізації стратегії “Vision 2030”.Офіційний Ер-Ріяд вбачає у культурній дипломатії важливий чинник покращення міжнародного іміджу та розвитку стратегічних комунікацій. Основоположними документами Королівства, на основі яких можна проаналізувати складники його політики «м’якої сили», є стратегії “Vision 2030” (2017 р.) і “Cultural Vision” (2019 р.). Простежено різні рівні розвитку культурної сфери у Саудівській Аравії. Статус КСА як центру світового ісламу дозволяє активно використовувати релігію як одну з найголовніших складових частин культурної дипломатії. Ця ж причина уможливлює розвиток релігійного туризму. Міністерство у справах ісламу, заклику і настанов популяризує вчення Корану, розвиває ісламські центри та мечеті, координує діяльність ісламських організацій, підтримує ісламські університети та інститути за кордоном, що укріплює репутацію держави та саудівських правителів як хранителів двох святинь. Протягом останніх років Королівство переживає серйозні реформи, в тому числі й у сфері культури. Автори звертають увагу на те, як Саудівська Аравія активізувала культурну політику в ході реалізації стратегії “Vision 2030” шляхом створення Міністерства культури, Інституту культури МіСК та інших установ та організацій. Автори дійшли висновку, що культурна дипломатія приваблива для керівництва країни як інструмент поширення саудівських цінностей і саме пандемія визначатиме подальші рамки розвитку культурної дипломатії Саудівської Аравії у найближчому майбутньому.
dc.description.abstract В последние годы все большее внимание приковано к вопросу изучения увеличение роли «мягкой силы» в международных отношениях, публичной дипломатии и культурной дипломатии в частности. Статья посвящена анализу особенностей культурной дипломатии Королевства Саудовская Аравия (КСА) в контексте реализации стратегии "Vision 2030". Официальный Эр-Рияд видит в культурной дипломатии важный фактор улучшения международного имиджа и развития стратегических коммуникаций. Основополагающими документами Королевства, на основе которых можно проанализировать составляющие его политики «мягкой силы», являются стратегии "Vision 2030" (2017) и "Cultural Vision" (2019). Прослежены разные уровни развития культурной сферы в Саудовской Аравии. Статус КСА как центра мирового ислама позволяет активно использовать религию как одну из главных составных частей культурной дипломатии. Эта же причина способствует развитию религиозного туризма. Министерство по делам ислама, призыва и наставлений популяризирует учение Корана, развивает исламские центры и мечети, координирует деятельность исламских организаций, поддерживает исламские университеты и институты за рубежом, что укрепляет репутацию государства и саудовских правителей как хранителей двух святынь. В течение последних лет Королевство переживает серьезные реформы, в том числе и в сфере культуры. Авторы обращают внимание на то, как Саудовская Аравия активизировала культурную политику в ходе реализации стратегии "Vision 2030" путем создания Министерства культуры, Института культуры MiSK и других учреждений и организаций. Авторы пришли к выводу, что культурная дипломатия привлекательна для руководства страны как инструмент распространения саудовских ценностей и именно пандемия будет определять дальнейшие рамки развития культурной дипломатии Саудовской Аравии в ближайшем будущем.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Kingdom of Saudi Arabia (KSA) en_US
dc.subject cultural diplomacy en_US
dc.subject Vision 2030 en_US
dc.subject Cultural Vision en_US
dc.subject Ministry of Culture en_US
dc.subject Islam en_US
dc.subject book printing en_US
dc.subject tourism en_US
dc.subject MiSK Art Institute en_US
dc.subject Королівство Саудівська Аравія (КСА) en_US
dc.subject культурна дипломатія en_US
dc.subject “Vision 2030” en_US
dc.subject “Cultural Vision” en_US
dc.subject Міністерство культури en_US
dc.subject іслам en_US
dc.subject книгодрукування en_US
dc.subject туризм en_US
dc.subject Інститут Мистецтва МіСК en_US
dc.subject Королевство Саудовская Аравия (КСА) en_US
dc.subject культурная дипломатия en_US
dc.subject "Vision 2030" en_US
dc.subject "Cultural Vision" en_US
dc.subject Министерство культуры en_US
dc.subject ислам en_US
dc.subject книгопечатание en_US
dc.subject туризм en_US
dc.subject Институт искусства MiSK en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International law en_US
dc.title Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record