Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави

Show simple item record

dc.contributor.author Краснопольська, Тетяна Миколаївна
dc.contributor.author Краснопольська , Т. М.
dc.contributor.author Краснопольская, Татьяна Николаевна
dc.contributor.author Krasnopolska, Тetiana М.
dc.contributor.author Милосердна, Ірина Михайлівна
dc.contributor.author Милосердна, І. М.
dc.contributor.author Милосердная, Ирина Михайловна
dc.contributor.author Myloserdna, Iryna M.
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-06-24T07:35:49Z
dc.date.available 2021-06-24T07:35:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Краснопольська Т. М. Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави / Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 67. – С. 68-74. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14900
dc.description Краснопольська Т. М. Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави / Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 67. – С. 68-74. en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто сутність громадянського суспільства та його трансформацію в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Визначено критерії ефективності громадянського суспільства через функції останнього. З’ясовано роль мережі Інтернет та соціальних мереж і новітніх цифрових технологій в налагодженні та розвитку взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства. Визначено принципи механізму взаємодії держави та громадянського суспільства та досліджено п’ять рівнів такої взаємодії, а саме: рівень комплексного аналізу проблеми, рівень розробки системи заходів і проектів програм, рівень прийняття рішень, рівень реалізації спільно прийнятого рішення та рівень контролю і перевірки виконання рішення, оцінки ефективності взаємодії сторін. Проаналізовано особливості цифрових інструментів, що використовуються на кожному рівні. Обґрунтовано, що завдяки мережі Інтернет політичні процеси і управління набули нового змісту і зумовило появу нових суб'єктів громадянського суспільства – мережевих спільнот, які сприяють формуванню «мережевого громадянського суспільства», метою якого є спілкування в режимі он-лайн для вирішення існуючих соціальних проблем. До головних характеристик мережевого громадянського суспільства віднесені відкритість і спонтанність. Визначено, що під впливом мережевих технологій формується open space-простір, в якому відкриваються нові можливості для розвитку громадянського суспільства (подолання відчуженості, нерозвиненості комунікацій та ін.). Доведено, що перенесення громадських структур у віртуальний простір сприяє більш продуктивній взаємодії органів влади та громадян на основі «цифрової демократії», практичним вираженням якої стала технологія «GOV 2.0» або «уряд 2.0», яка ґрунтується на принципі відкритості влади та участі громадян в прийнятті рішень на всіх рівнях. Показано, що ця технологія реалізується через прихід чиновників в соціальні мережі і блогосферу, просвіту спільнот, доступ до чинних законів та законопроектів в режимі он-лайн та інші практики. З’ясовано, що в останні роки все більшої популярності набувають такі практики, як Network Democracy («мережева демократія»), Social Bar, Global Voices Online та інші. en_US
dc.description.abstract В статье рассмотрена сущность гражданского общества и его трансформация в условиях активного развития информационных технологий. Определены критерии эффективности гражданского общества через функции последнего. Выяснена роль сети Интернет и социальных сетей и новейших цифровых технологий в налаживании и развитии взаимодействия институтов государства и гражданского общества. Определены принципы механизма взаимодействия государства и гражданского общества и исследованы пять уровней такого взаимодействия, а именно: уровень комплексного анализа проблемы, уровень разработки системы мероприятий и проектов программ, уровень принятия решений, уровень реализации совместно принятого решения и уровень контроля и проверки исполнения решения, оценки эффективности взаимодействия сторон. Проанализированы особенности цифровых инструментов, используемых на каждом уровне. Обосновано, что благодаря сети Интернет политические процессы и управление приобрели новый смысл и обусловили появление новых субъектов гражданского общества - сетевых сообществ, которые способствуют формированию «сетевого гражданского общества», целью которого является общение в режиме он-лайн для решения существующих социальных проблем. К основным параметрам сетевого гражданского общества отнесены открытость и спонтанность. Определено, что под влиянием сетевых технологий формируется open space-пространство, в котором открываются новые возможности для развития гражданского общества (преодоление отчуждения, неразвитости коммуникаций и др.). Доказано, что перенос общественных структур в виртуальное пространство способствует более продуктивному взаимодействию органов власти и граждан на основе «цифровой демократии», практическим выражением которой стала технология «GOV 2.0» или «правительство 2.0», которая основывается на принципе открытости власти и участия граждан в принятии решений на всех уровнях. Показано, что эта технология реализуется через приход чиновников в социальные сети и блогосферу, просвета сообществ, доступ к действующим законам и законопроектам в режиме он-лайн и другие практики. Выяснено, что в последние годы все большую популярность приобретают такие практики, как Network Democracy («сетевая демократия»), Social Bar, Global Voices Online и другие.
dc.description.abstract The article considers the essence of civil society and its transformation in the conditions of active development of information technologies. Criteria for the effectiveness of civil society through the functions of the latter are defined. The role of the Internet and social networks and the latest digital technologies in the establishment and development of interaction between state and civil society institutions has been clarified. The principles of the mechanism of interaction between the state and civil society are determined and five levels of such interaction are investigated, namely: the level of complex analysis of the problem, the level of development of the system of measures and draft programs, the level of decision making, the level of joint decision implementation. Evaluation of the effectiveness of interaction between the parties. The features of digital tools used at each level are analyzed. It is substantiated that thanks to the Internet, political processes and governance have acquired a new meaning, which has led to the emergence of new actors in civil society – online communities that promote the formation of "network civil society", which aims to communicate online to address existing social problems. The main characteristics of a networked civil society include openness and spontaneity. It is determined that under the influence of network technologies an open space-space is formed, in which new opportunities for the development of civil society are opened (overcoming alienation, underdeveloped communications, etc.). It has been proven that the transfer of public structures to cyberspace promotes more productive interaction between government and citizens on the basis of "digital democracy", the practical expression of which was the technology "GOV 2.0" or "government 2.0", based on the principle of open government and citizen participation. Solutions at all levels. It is shown that such technology is implemented through the arrival of officials in social networks and the blogosphere, community education, access to existing laws and bills online and other online practices. It has been found that, in addition to traditional technologies, such practices as Network Democracy, Social Bar, Global Voices Online and others have become increasingly popular in recent years.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject держава en_US
dc.subject громадянське суспільство en_US
dc.subject інтеракція en_US
dc.subject інформаційні технології en_US
dc.subject цифрові технології en_US
dc.subject Інтернет en_US
dc.subject государство en_US
dc.subject гражданское общество en_US
dc.subject интеракция en_US
dc.subject информационные технологии en_US
dc.subject цифровые технологии en_US
dc.subject Интернет en_US
dc.subject state en_US
dc.subject civil society en_US
dc.subject interaction en_US
dc.subject information technologies en_US
dc.subject digital technologies en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record