Щодо співвідношення функцій приватного та цивільного права

Show simple item record

dc.contributor.author Матійко, Микола Володимирович
dc.contributor.author Матійко, М. В.
dc.contributor.author Матийко, Николай Владимирович
dc.contributor.author Matiiko, Mykola V.
dc.date.accessioned 2021-07-13T13:10:48Z
dc.date.available 2021-07-13T13:10:48Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Матійко М. В. Щодо співвідношення функцій приватного та цивільного права / М. В. Матійко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 38. – С. 26-31. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14974
dc.description Матійко М. В. Щодо співвідношення функцій приватного та цивільного права / М. В. Матійко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 38. – С. 26-31. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню функцій приватного та цивільного права. Шляхом аналізу практики дії норм приватного та цивільного права досліджено напрямки впливу приватного та цивільного права на суспільні відносини. Розглянуті погляди вчених щодо напрямків впливу цивільного права та приватного права на суспільні відносини, їхньої ролі та соціального значення. Охарактеризовано прояви функціоналізму в цивільному та приватному праві. Розглянуті погляди вчених щодо визначення функцій права, функцій приватного права, функцій цивільного права. Визначена можливість застосування теоретичних розробок стосовно поняття та структури функцій права та функцій галузей до цивільного права та приватного права. Підтримана точка зору, згідно з якою структуру функції цивільного права становлять зміст функції цивільного права (спосіб впливу цивільного права на суспільні відносини в певному напрямку, в якому проявляються сутність, ознаки та основні властивості цивільного права), об’єкт функції цивільного права (суспільні відносини, на які цивільне право здійснює вплив), суб’єкт функції цивільного права (суб’єкт завдяки якому здійснюється вплив на суспільні відносини в певному напрямку) та засоби реалізації функції цивільного права (засоби забезпечення впливу цивільного права в певному напрямку. Розглянуті погляди вчених щодо диференціації функцій приватного права та функцій цивільного права. Підкреслено, що функціями цивільного права можуть бути опосередковані напрямки впливу та соціальне значення приватного права, а отже – його функції. Поряд із цим зроблено припущення, що приватне право як наднаціональне утворення без умови опосередкування правом цивільним та міжнародним приватним правом також виконує певні функції. Виділено цивілізаційну, основоутворюючу, інтеграційну, системоутворюючу, ціннісну функції приватного права. Визначена важливість функцій приватного права. Охарактеризовано прояви цивілізаційної, основоутворюючої, інтеграційної, системоутворюючої, ціннісної функцій приватного права. Співвіднесені функції цивільного та приватного права. Зазначається про важливість зазначених аспектів у сфері юридичної практики. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку досліджень функцій цивільного права та функцій приватного права. en_US
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию функций частного и гражданского права. Путем анализа практики действия норм частного и гражданского права исследованы направления влияния частного и гражданского права на общественные отношения. Рассмотрены взгляды ученых по направлениям воздействия гражданского права и частного права на общественные отношения, их роли и социального значения. Охарактеризованы проявления функционализма в гражданском и частном праве. Рассмотрены взгляды ученых по определению функций права, функций частного права, функций гражданского права. Определена возможность применения теоретических разработок относительно понятия и структуры функций права и функций отраслей к гражданскому праву и частного права. Поддержана точка зрения, согласно которой структура функции гражданского права составляет содержание функции гражданского права (способ воздействия гражданского права на общественные отношения в определенном направлении, в котором проявляются сущность, признаки и основные свойства гражданского права), объект функции гражданского права (общественные отношения , на которые гражданское право оказывает влияние), субъект функции гражданского права (субъект благодаря которому осуществляется воздействие на общественные отношения в определенном направлении) и средства реализации функции гражданского права (средства обеспечения влияния гражданского права в определенном направлении. Рассмотренные взгляды ученых по дифференциации функций частного права и функций гражданского права. Подчеркнуто, что функциями гражданского права могут быть косвенные направления влияния и социальное значение частного права, а следовательно - его функции. Наряду с этим сделано предположение, что частное право как наднациональное образование без условия опосредования правом гражданским и международным частным правом также выполняет определенные функции. Выделено цивилизационную, основообразующую, интеграционную, системообразующую, ценностную функции частного права. Определена важность функций частного права. Охарактеризованы проявления цивилизационной, основообразующей, интеграционной, системообразующей, ценностной функций частного права. Соотнесены функции гражданского и частного права. Отмечается важность указанных аспектов в сфере юридической практики. Сформулированы предложения по дальнейшему развитию исследований функций гражданского права и функций частного права.
dc.description.abstract The article is devoted to the study of the functions of private and civil law.By analyzing the practice of private and civil law, the directions of the influence of private and civil law on public relations are studied.The views of scholars on the areas of influence of civil law and private law on public relations, their role and social significance are considered. Manifestations of functionalism in civil and private law are characterized.The views of scientists on the definition of the functions of law, the functions of private law, the functions of civil law are considered.The possibility of application of theoretical developments concerning the concept and structure of functions of law and functions of branches to civil law and private law is defined.Supported point of view, according to which the structure of the function of civil law is the content of the function of civil law (the way of civil law on public relations in a certain direction, which manifests the essence, features and basic properties of civil law), the object of civil law (public relations , which are influenced by civil law), the subject of the function of civil law (the subject through which the influence on public relations in a certain direction) and the means of implementing the function of civil law (means of ensuring the influence of civil law in a certain direction).The views of scholars on the differentiation of the functions of private law and the functions of civil law are considered.It is emphasized that the functions of civil law can be mediated by the directions of influence and social significance of private law, and hence - its functions. In addition, it has been suggested that private law as a supranational entity without the condition of mediation by civil and international private law also performs certain functions.The civilizational, fundamental, integration, system-forming, value functions of private law are singled out. The importance of the functions of private law is determined. Manifestations of civilizational, fundamental, integration, system-forming, value functions of private law are characterized. Correlated functions of civil and private law.The importance of these aspects in the field of legal practice is noted.Proposals for further development of research on the functions of civil law and the functions of private law have been formulated.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject цивільне право en_US
dc.subject приватне право en_US
dc.subject функції цивільного права en_US
dc.subject функції приватного права en_US
dc.subject функції права en_US
dc.subject гражданское право en_US
dc.subject частное право en_US
dc.subject функции гражданского права en_US
dc.subject функции частного права en_US
dc.subject функции права en_US
dc.subject civil law en_US
dc.subject private law en_US
dc.subject functions of civil law en_US
dc.subject functions of private law en_US
dc.subject functions of law en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Щодо співвідношення функцій приватного та цивільного права en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record