Злочини проти конституційних засад національної безпеки за законодавством України та Скандинавських країн: порівняльна характеристика

Show simple item record

dc.contributor.author Швед, Анна Юріївна
dc.contributor.author Швед, Анна Юрьевна
dc.contributor.author Shved, Anna Yu.
dc.date.accessioned 2021-09-05T19:20:48Z
dc.date.available 2021-09-05T19:20:48Z
dc.date.issued 2021-09-30
dc.identifier.citation Швед А.Ю. Злочини проти конституційних засад національної безпеки за законодавством України та Скандинавських країн: порівняльна характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Швед Анна Юріївна. Одеса, 2021. 230 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15243
dc.description Швед А.Ю. Злочини проти конституційних засад національної безпеки за законодавством України та Скандинавських країн: порівняльна характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Швед Анна Юріївна. Одеса, 2021. 230 с. en_US
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінально-правової характеристики злочинів проти конституційних засад національної безпеки за законодавством України та Скандинавських країн, за результатами якого сформульовано обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення норми про відповідальність за посягання на конституційні засади національної безпеки. Анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим у 2014 році та агресія з її боку на Сході України призвели до загострення проблеми кримінально-правової охорони конституційних засад національної безпеки України. Ефективна та повноцінна кримінально-правова охорона основ національної безпеки та конституційного ладу в Україні набуває особливої актуальності, оскільки покликана забезпечити суверенність держави Україна, а також передбачити руйнацію сучасної системи міжнародних відносин і міжнародно-правового фундаменту, оскільки національна безпека України як держави-члена ООН і ОБСЄ є важливою складовою стабільності міжнародного співтовариства. У роботі проаналізовано конституційні закони України та Скандинавських країн, а також зміни в таких нормативно-правових актах, що відбувалися в певні періоди посилення іредентистських настроїв у державах. Доведено, що в сьогоднішніх реаліях надзвичайно важливим є пошук правильного тлумачення та розуміння терміну «народовладдя», в який вкладається досить різноманітне змістовне наповнення. Встановлено, що у більшості кримінальних кодексів Скандинавських країн вказується на насильницький спосіб вчинення таких злочинів. Зокрема, у ст. 1 глави 12 КК Фінляндії передбачено кримінальну відповідальність за посягання на конституційні засади суверенітету Фінляндії шляхом насильства чи погрози насильством або шляхом військового чи економічного тиску. Зроблено висновок, що за своєю юридичною конструкцією склади злочинів такого виду є формальними складами. Обґрунтовано доцільність запозичення досвіду деяких Скандинавських країн щодо криміналізації, нарівні із посяганнями на державного чи громадського діяча, також посягань, вчинених щодо членів їх сімей, якщо такі посягання вчинені у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю. На основі аналізу кримінального законодавства України та Скандинавських країн сформульовані авторські визначення поняття злочинів проти конституційних засад національної безпеки, які не є однаковими у законодавстві та кримінально-правовій доктрині України та Скандинавських країн. en_US
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2021. Диссертация посвящена комплексному исследованию уголовно-правовой характеристики преступлений против конституционных основ национальной безопасности по законодательству Украины и Скандинавских стран, по результатам которого сформулированы обоснованные предложения, направленные на совершенствование нормы об ответственности за посягательство на конституционные основы национальной безопасности. Аннексия Российской Федерацией Автономной Республики Крым в 2014 году и агрессия с её стороны на Востоке Украины привели к обострению проблемы уголовно-правовой охраны конституционных основ национальной безопасности Украины. В соответствии с положениями Декларации ООН «О недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об охране их независимости и суверенитета» обеспечение самоопределения народов и наций и их независимости обуславливаются полным соблюдением прав человека и основных свобод. Усиление ирредентистских движений в Украине, а особенно радикальных течений такого движения ставит под угрозу конституционный строй государства. Эффективная и полноценная уголовно-правовая охрана основ национальной безопасности и конституционного строя в Украине приобретает особую важность, так как такая охрана призвана обеспечить суверенитет государства Украина, а также предотвратить разрушение современной системы международных отношений и международно-правового фундамента, поскольку национальная безопасность Украины как государства-члена ООН и ОБСЕ является важной составляющей стабильности международного сообщества. В работе проанализированы конституционные законы Скандинавских стран и Украины, а также изменения в таких нормативно-правовых актах, которые происходили в определенные периоды усиления ирредентистских настроений в государствах. Доказано, что в сегодняшних реалиях чрезвычайно важным является поиск правильного толкования и понимания термина «народовластие», в который до сих пор вкладывается достаточно разнообразное содержательное наполнение. Установлено, что в большинстве уголовных кодексов Скандинавских стран указывается насильственный способ совершения посягательств на конституционные основы национальной безопасности. В частности, в ст. 1 главы 12 УК Финляндии предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на конституционные основы суверенитета Финляндии путем насилия или угрозы насилием или путем военного или экономического давления. Сделан вывод, что по своей юридической конструкции составы преступлений такого вида являются формальными составами. Обоснована целесообразность заимствования опыта некоторых Скандинавских стран по криминализации, наравне с посягательствами на государственного или общественного деятеля, также посягательств, совершенных в отношении членов их семей, если такие посягательства совершены в связи с их государственной или общественной деятельностью. На основе анализа уголовного законодательства Украины и Скандинавских стран сформулированы авторские понятия преступлений против конституционных основ национальной безопасности, которые не являются одинаковыми в законодательстве и уголовно-правовой доктрине Украины и Скандинавских стран. Проанализировано соотношение таких понятий, как «преступления против конституционных основ национальной безопасности» и «сепаратизм». Выяснено, что, руководствуясь логикой понятий, такие понятия совместимы и находятся в отношениях подчинения. Объем понятия «преступления против конституционных основ национальной безопасности» шире, чем объем понятия «сепаратизм». В работе определено, что субъективная сторона преступлений против конституционных основ безопасности государства, в большинстве случаев, характеризуется умышленной формой вины, вид умысла, как правило, прямой. Обязательными признаками субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 109 УК Украины, выступают вина – в умышленной форме и специальная цель – насильственное изменение или свержение конституционного строя, цель – захват государственной власти. Цель «насильственное изменение или свержение конституционного строя» заключается в таких изменениях в общественном устройстве в ущерб национальной безопасности, при которых возможна реализация полновластия украинского народа, суверенитета государства, демократии, республиканской формы правления.
dc.description.abstract The dissertation for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penal Law. – National University «Odessa Law Academy», Odessa, 2021. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the criminal-legal characteristics of crimes against the constitutional foundations of national security under the legislation of Ukraine and the Scandinavian countries, based on the results of which substantiated proposals were formulated aimed at improving the norms on responsibility for infringement of the constitutional foundations of national security. The annexation by the Russian Federation of the Autonomous Republic of Crimea in 2014 and the aggression by the Russian Federation in eastern Ukraine led to an exacerbation of the problem of criminal legal protection of the constitutional foundations of Ukraine’s national security. Effective and full-fledged criminal law protection of the foundations of national security and the constitutional order in Ukraine is gaining special relevance, because it is designed to ensure the sovereignty of the state of Ukraine, as well as to provide for the destruction of the modern system of international relations and the international legal foundation, since the national security of Ukraine, as a UN member state and the OSCE is an important component of the stability of the international community. The thesis analyses the constitutional laws of the Scandinavian countries and Ukraine, as well as changes in such normative legal acts that took place during certain periods of strengthening irredentist sentiments in states. It has been proved that in today’s realities it is extremely important to search for the correct interpretation and understanding of the term «rule of the people» in which a fairly diverse content is still being invested. It has been established that in most of the Criminal Code of the Scandinavian countries, a violent way of committing such crimes is indicated. In particular, in Art. 1 of Chapter 12 of the Criminal Code of Finland criminalizes infringement of the constitutional foundations of Finland’s sovereignty by violence or threat of violence or by military or economic pressure. It is concluded that, in terms of their legal structure, the corpus delicti of this type are formal corpus delicti. The author has substantiated that the experience of some Scandinavian countries in criminalization at the level with attacks on a state or public figure, as well as attacks committed against their family members, if such attacks are committed in connection with their state or public activities, is worth borrowing. Based on the analysis of the criminal legislation of Ukraine and the Scandinavian countries, the author formulated the author’s concept of crimes against the constitutional foundations of national security, which are not the same in the legislation and criminal law doctrine of Ukraine and the Scandinavian countries.
dc.language.iso other en_US
dc.subject порівняльно-правове дослідження en_US
dc.subject національна безпека en_US
dc.subject конституційні засади en_US
dc.subject злочин en_US
dc.subject кримінальне правопорушення en_US
dc.subject кримінальне право en_US
dc.subject сравнительно-правовое исследование en_US
dc.subject национальная безопасность en_US
dc.subject конституционные принципы en_US
dc.subject преступление en_US
dc.subject уголовное правонарушение en_US
dc.subject уголовное право en_US
dc.subject comparative legal research en_US
dc.subject national security en_US
dc.subject constitutional principles en_US
dc.subject crime en_US
dc.subject criminal offense en_US
dc.subject criminal law en_US
dc.title Злочини проти конституційних засад національної безпеки за законодавством України та Скандинавських країн: порівняльна характеристика en_US
dc.title.alternative дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03
    Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 лютого 2006 № 19-05/06 проводить захист дисертацій за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Show simple item record