Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації

Show simple item record

dc.contributor.author Манжосова, Олена Вікторівна
dc.contributor.author Манжосова, О. В.
dc.contributor.author Манжосова, Елена Викторовна
dc.contributor.author Manzhosova, Olena V.
dc.date.accessioned 2021-09-16T07:18:13Z
dc.date.available 2021-09-16T07:18:13Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Манжосова О. В. Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації / О. В. Манжосова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 89-96. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15461
dc.description Манжосова О. В. Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації / О. В. Манжосова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 89-96. en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто проблеми, що пов'язані із необхідністю переосмислення усталених концепцій основоположних прав особи у зв'язку з глобальною цифровізацією всіх сфер суспільного життя. Проаналізовано зміст поняття прав людини четвертого покоління та відзначено існування наукової дискусії у цій сфері, яка стосується звуженого тлумачення цієї категорії прав, та обмеженість тільки «соматичними» правами, зокрема правом на самогубство, евтаназію, зміну статі, заборону клонування та генетичних експериментів над людиною, або розширеного тлумачення, яке, окрім визначених прав, включає ще низку інформаційних прав, прав, пов'язаних із віртуальною реальністю, екологічних прав тощо. Обгрунтовано, що виокремлення інформаційних і зокрема віртуальних прав більшістю дослідників не заперечується. Зокрема, відзначається, що значення доступу до Інтернету суттєво зросте та буде визнане основним правом людини в найближчі роки, а його придушення або обмеження нині визнається перешкодою для існування громадянського суспільства та вільного політичного дискурсу, що буде мати негативні наслідки для решти основоположних прав людини. Незважаючи на виокремлення та вагоме значення права на вільний доступ до Інтернету, найбільш прийнятним видається твердження, згідно з яким Інтернет є технологією, яку потрібно розглядати як сприяння основоположним правам, а не як окреме право. Тобто право на доступ до Інтернету є цінним не саме по собі, а як «можливість», засіб реалізації інших основоположних прав, наприклад свободи вираження поглядів, права на освіту, доступ до інформації тощо. Відзначено, що специфіка мережі Інтернет створює можливості і для порушення основоположних прав і свобод. Так, право на свободу думки та вираження поглядів, яке реалізуються за допомогою мережі Інтернет, може конкурувати з правом на приватність. У статті проаналізовано зміст права на приватність як особистого немайнового блага, що забезпечує автономію особистості, особисту недоторканість і таємницю у всіх сферах приватного життя і особливості його реалізації в умовах глобальної цифровізації суспільства. Беззаперечним є той факт, що саме існування мережі Інтернет створює значну кількість викликів конфіденційності та праву на приватність, проте у сучасних реаліях цифрової епохи забезпечення основоположних прав і свобод повинне бути опосередковане дотриманням справедливого балансу між правом на вільне вираження поглядів та обмін інформацією як офлайн, так і онлайн та повагою до права на приватність. en_US
dc.description.abstract The article considers the problems associated with the need to rethink the established concepts of fundamental human rights, in connection with the global digitalization of all spheres of public life.The content of the concept of fourth generation human rights is analyzed and the existence of a scientific discussion in this area is noted, which concerns a narrow interpretation of this category of rights and limited to “somatic” rights, including the right to suicide, euthanasia, gender reassignment, banning cloning and genetic experiments on humans, or extended interpretation, which in addition to certain rights includes a number of information rights, rights related to virtual reality, environmental rights, etc. Reasonably, the separation of information and, in particular, virtual rights is not denied by most researchers. In particular, it may be noted that the importance of Internet access will increase significantly and will be recognized as a fundamental human right in the coming years, and its suppression or restriction is currently recognized as an obstacle to civil society and free political discourse, which will have negative consequences for others. human rights. Despite the isolation and importance of the right to free access to the Internet, the most acceptable is the statement that the Internet is a technology that should be seen as promoting fundamental rights and not as a separate right. That is, the right to access the Internet is valuable not in itself, but as an “opportunity”, a means of exercising other fundamental rights, such as freedom of expression, the right to education, access to information, and so on.It is noted that the specifics of the Internet, creates opportunities for violation of fundamental rights and freedoms. Yes, the right to freedom of thought and expression exercised through the Internet can compete with the right to privacy.The article analyzes the content of the right to privacy as a personal intangible asset that provides personal autonomy, personal integrity and secrecy in all spheres of private life and the peculiarities of its implementation in the context of global digitalization of society.It is undeniable that the very existence of the Internet poses a significant number of challenges to privacy and the right to privacy, but in today’s digital age, fundamental rights and freedoms must be mediated by a fair balance between the right to freedom of expression and the exchange of information offline and online, and respect for the right to privacy.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject права людини четвертого покоління en_US
dc.subject інформаційні права en_US
dc.subject право на вільний доступ до Інтернету en_US
dc.subject право на вільне вираження поглядів en_US
dc.subject право на приватність en_US
dc.subject конфіденційна інформація en_US
dc.subject fourth generation human rights en_US
dc.subject information rights en_US
dc.subject right to free access to the Internet en_US
dc.subject right to free expression of views en_US
dc.subject right to privacy en_US
dc.subject confidential information en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record