Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу

Show simple item record

dc.contributor.author Шкабаро, В. М.
dc.contributor.author Шкабаро, Вероніка Миколаївна
dc.contributor.author Shkabaro, Veronika M.
dc.contributor.author Луніна, Олена Станіславівна
dc.contributor.author Луніна, О. С.
dc.contributor.author Lunina, Olena S.
dc.date.accessioned 2021-11-01T10:06:43Z
dc.date.available 2021-11-01T10:06:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Шкабаро В. М. Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу / В. М. Шкабаро, О. С. Луніна // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 77-81. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15654
dc.description Шкабаро В. М. Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу / В. М. Шкабаро, О. С. Луніна // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 77-81. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу судової практики України, доказам і доказуванню у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Проаналізовано зміст правових норм Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших законодавчих актів, якими регулюється питання щодо підтвердження факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. У статті проведено дослідження теоретичних і практичних аспектів доведення обставин, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність факту спільного проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Визначено факти, якими підтверджуються фактичний шлюб. Визначено обставити та факти, що свідчать про відсутність фактичного шлюбу. Встановлено ознаки фактичних шлюбних відносин, до яких віднесено спільний побут, спільне проживання чоло-віка та жінки, взаємні права й обов’язки. Досліджено особливості, які враховуються судом у практиці у справах зі спорів, що виникають із фактичних шлюбних відносин. Визначено, що необхідною умовою для встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є ведення спільного господар-ства та інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин. До таких обставин віднесено: наявність усталених відносин, притаманних подружжю, наявність спільного побуту та спільного бюджету, спільних витрат, купівлю майна для спільного користування, участь у витратах на утримання житла, його ремонт, придбання майна за спільні сумісні кошти або за рахунок спільної праці, факт піклування один про одного, інші обставини. Визна-чено перелік доказів, якими підтверджуються обставини, що мають значення для вирішення справи про вста-новлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Проведено аналіз української судової практики суду касаційної інстанції у справах зі спорів, що виникають між чоловіком і жінкою, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі. Наведено приклади судових рішень у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the analysis of the judicial practice of Ukraine in cases of establishing the fact of man and woman living as one family without being married. The groups of evidence and features of evidence in this category of cases are studied. The content of the legal norms of the Family Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine and other legislative acts that regulate the issue of establishing the fact of man and woman living as one family without being married are analyzed. The article examines the theoretical and practical aspects of proving the circumstances on the basis of which the presence or absence of man and woman cohabitation without being married are established. The facts that confirm the actual marriage are identified. It is determined to furnish the facts that indicate the absence of a de-facto marriage. Signs of actual marital relations are established. Living together, cohabitation as a man and a woman, mutual rights and responsibilities are among these features. The peculiarities that are taken into account by the court in practice in cases of disputes arising from actual marital relations are studied. It is determined that the necessary condition for establishing in court the fact man and woman living as one family without being married is the conduct of a joint household and other circumstances that testify to the reality of family relations. Such circumstances include the following: the existence of an established relationship inherent in the spouses, the existence of a common life and a common budget, joint expenses, purchase of property for common use, participation in the cost of maintaining housing, repair of this housing, acquisition of property for joint funds or joint work, the fact of caring for each other, other circumstances. A list of evidence confirming the circumstances relevant to the decision to establish the fact of man and woman living as one family without being married. An analysis of the Ukrainian case law of the Court of Cassation in cases of disputes arising between man and woman who live in the same family but are not married. Examples of court decisions in cases of establishing the fact of man and woman living as one family without being married are given.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject шлюб en_US
dc.subject сім’я en_US
dc.subject спільне проживання en_US
dc.subject фактичні шлюбні відносини en_US
dc.subject обставини en_US
dc.subject marriage en_US
dc.subject family en_US
dc.subject cohabitation en_US
dc.subject actual marital relationship en_US
dc.subject circumstances en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
dc.title Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу en_US
dc.title.alternative Докази й доказування (за аналізом судової практики України) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record