Визнання активів необґрунтованими за наявності фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету: міжнародний досвід

Show simple item record

dc.contributor.author Біцюк, Андрій Володимирович
dc.contributor.author Біцюк, А. В.
dc.contributor.author Bitsiuk, Andrii V.
dc.date.accessioned 2021-11-01T14:12:24Z
dc.date.available 2021-11-01T14:12:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Біцюк А. В. Визнання активів необґрунтованими за наявності фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету: міжнародний досвід / А. В. Біцюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 40-44. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15665
dc.description Біцюк А. В. Визнання активів необґрунтованими за наявності фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету: міжнародний досвід / А. В. Біцюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 40-44. en_US
dc.description.abstract Початок ХХІ ст. характеризується для нашої країни виходом економіки на новий етап свого розвитку. Висока швидкість розвитку інформаційних ресурсів призвела до формування нової економіки, глобальної за своїми масштабами. Основними ресурсами розвитку дедалі частіше стають люди і знання, якими вони володіють, та активи, як матеріальні, так і нематеріальні, причому існують і необґрунтовані активи, якими володіють внаслідок незаконного збагачення при розкраданні державних активів. Збиток, нанесений розкраданнями, тобто присвоєння необґрунтованих активів, виражається у деградації державних установ і підриві довіри до них, погіршенні інвестиційного клімату і занепаді систем соціального забезпечення, зокрема систем охорони здоров’я й освіти. Присвоєння необґрунтованих активів – проблема дуже серйозна. У країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою корумповані чиновники щорічно присвоюють до 40 млрд дол. як необґрунтовані активи та переводять гроші за кордон, звідки їх надзвичайно важко повернути. Реальна ціна корупції набагато перевищує номінальну вартість вкрадених активів. Розкрадання призводять до деградації державних установ і підриву довіри до них (особливо це стосується установ, які працюють у сфері управління державними фінансами та регулювання фінансового сектору); погіршення, якщо не руйнування, інвестиційного клімату; занепаду системи соціального забезпечення, зокрема системи охорони здоров’я й освіти, що особливо негативно позначається на малозабезпечених верствах населення. З огляду на серйозність проблеми та визнаючи необхідність удосконалення механізмів по боротьбі з корупцією та її наслідками, світове суспільство пропонує систему принципів, покликаних полегшити відстеження, заморожування, арешт, конфіскацію та повернення необґрунтованих активів, викрадених внаслідок корупції та переміщених до інших держав. en_US
dc.description.abstract The beginning of the XXI century is characterized for our country by the entry of the economy into a new stage of its development. The high speed of development of information resources has led to the formation of a new economy, global in scale. The main resources for development are increasingly people and the knowledge they possess, and assets, both tangible and intangible. At the same time, there are unjustified assets that are owned as a result of illegal enrichment in the theft of state assets. The damage caused by embezzlement, ie the misappropriation of unjustified assets, is expressed in the degradation of public institutions and the undermining of trust in them, the deterioration of the investment climate and the decline of social security systems, including health care and education. The misappropriation of unjustified assets is a very serious problem. In developing countries and countries with economies in transition, corrupt officials misappropriate up to $ 40 billion annually. as unreasonable assets and transfer money abroad, from where it is extremely difficult to return. The real cost of corruption far exceeds the face value of stolen assets. Theft leads to the degradation of public institutions and the undermining of trust in them (especially in the field of public finance management and financial sector regulation); deterioration, if not destruction, of the investment climate; the decline of the social security system, in particular the health care and education systems, which has a particularly negative impact on the poor. Given the seriousness of the problem and recognizing the need to improve mechanisms to combat corruption and its consequences, the world community proposes a system of principles designed to facilitate the tracing, freezing, arrest, confiscation and return of unjustified assets stolen as a result of corruption and relocated.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject активи en_US
dc.subject корупція en_US
dc.subject необґрунтовані активи en_US
dc.subject державні активи en_US
dc.subject цивільна конфіскація en_US
dc.subject легалізація доходів en_US
dc.subject відстеження en_US
dc.subject заморожування en_US
dc.subject арешт en_US
dc.subject конфіскація en_US
dc.subject assets en_US
dc.subject corruption en_US
dc.subject unjustified assets en_US
dc.subject state assets en_US
dc.subject civil confiscation en_US
dc.subject money laundering en_US
dc.subject tracking en_US
dc.subject freezing en_US
dc.subject arrest en_US
dc.subject confiscation en_US
dc.title Визнання активів необґрунтованими за наявності фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету: міжнародний досвід en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record