Особливості спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

Show simple item record

dc.contributor.author Кухарєв, Олександр Євгенович
dc.contributor.author Кухарєв, О. Є.
dc.contributor.author Kukhariev, Oleksandr Ye.
dc.date.accessioned 2021-11-02T08:03:53Z
dc.date.available 2021-11-02T08:03:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Кухарєв О. Є. Особливості спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю / О. Є. Кухарєв // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 34-39. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15668
dc.description Кухарєв О. Є. Особливості спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю / О. Є. Кухарєв // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 34-39. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена з’ясуванню особливостей спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. У разі смерті учасника товариства з обмеженою відповідальністю слід розмежовувати право на частку та право із частки, що не є тотожними за своєю сутністю та часом виникнення. Право на частку у статутному капіталі товариства як майнове право є об’єктом спадкування та набувається спадкоємцем із часу відкриття спадщини незалежно від часу її прийняття та державної реєстрації. Спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю надає спадкоємцеві правову можливість отримати вартість успадкованої частки, яка визначається на час відкриття спадщини, або стати учасником товариства після здійснення в повному обсязі права на спадкування досліджуваного об’єкта. Корпоративні права не є об’єктом спадкового наступництва та набуваються спадкоємцем із часу отримання ним правового статусу учасника господарського товариства, який пов’язаний із внесенням запису про зміну складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань. Визначено два механізми здійснення корпоративних прав учасника товариства після його смерті до моменту набуття правонаступником цієї особи статусу учасника товариства з обмеженою відповідальністю. По-перше, це виконання заповіту шляхом призначення спеціальної особи – виконавця заповіту. Така особа може бути призначена як самим заповідачем безпосередньо в заповіті, так і судом, нотаріусом, а також іншими спадкоємцями. До повноважень виконавця заповіту віднесено, серед іншого, й управління спадщиною. Управляти спадщиною виконавець заповіту може як самостійно, так і шляхом укладення відповідного договору з іншою особою. Повноваження виконавця заповіту підтверджуються свідоцтвом, яка видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини. По-друге, це управління спадщиною шляхом укладення спадкоємцями, нотаріусом, органом місцевого самоврядування або виконавцем заповіту договору на управління спадщиною. Наголошено на тому, що наявність у складі спадщини права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю свідчить про необхідність укладення договору управління із професійним управителем – спеціалістом у сфері корпоративного права. en_US
dc.description.abstract The article is focused on clarifying the specific features of succession of the right to a limited liability company’s charter capital share. In case of the death of a limited liability company’s member, the right to a share should be separated from the right from a share that are not identical in their essence and time of occurrence. It has been emphasized that the right to a share in the company’s charter capital as a property right is the object of succession and is acquired by a lawful heir from the time of inheritance release, regardless of the time of its acceptance and state registration. Succession of the right to a share in the limited liability company’s charter capital provides a legal opportunity for a lawful heir to obtain the value of the inherited share, which is determined at the time of inheritance release or to become a company’s member after fully exercising the right to inherit the studied object. Corporate rights are not the object to hereditary succession and are acquired by a lawful heir from the moment of receiving the legal status of a company’s member, which is associated with the entry of changes into the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations about the founding members of a limited liability company. The author has determined two mechanisms of exercising corporate rights of the company’s member after his or her death until the legal successor of the deceased acquires the status of a limited liability company’s member. First of all, it is management of a will by appointing a special person – a testamentary executor. Such a person may be appointed by the testator himself directly in the will, as well as by the court, notary and other lawful heirs. The powers of the testamentary executor among other things include the administration minori actate. Secondly, it is the administration minori actate by the conclusion of the agreement for the administration minori actate by the lawful heirs, the notary, the local self-government agency or the testamentary executor.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject спадкування en_US
dc.subject спадщина en_US
dc.subject спадкоємець en_US
dc.subject спадкодавець en_US
dc.subject корпоративні права en_US
dc.subject статутний капітал en_US
dc.subject господарське товариство en_US
dc.subject товариство з обмеженою відповідальністю en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject succession en_US
dc.subject assets en_US
dc.subject lawful heir en_US
dc.subject ancestor en_US
dc.subject corporate rights en_US
dc.subject charter capital en_US
dc.subject company en_US
dc.subject limited liability company en_US
dc.title Особливості спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record