Концепт «приватне право» та проблеми його реалізації

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Є. О.
dc.contributor.author Kharytonov, Yevhen O.
dc.contributor.author Харитонова, Олена Іванівна
dc.contributor.author Харитонова, О. І.
dc.contributor.author Kharytonova, Olena I.
dc.date.accessioned 2021-11-02T09:31:28Z
dc.date.available 2021-11-02T09:31:28Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Концепт «приватне право» та проблеми його реалізації / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 5-11. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15673
dc.description Харитонов Є. О. Концепт «приватне право» та проблеми його реалізації / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 5-11. en_US
dc.description.abstract Масштабне оновлення вітчизняного цивільного законодавства, модернізація Цивільного кодексу України з метою забезпечення максимальної відповідності його норм сучасним вимогам, природно, актуалізує дослідження проблем створення досконалого концептуального підґрунтя відповідних процесів. Водночас важливим є визначення засобів реалізації концепту приватного права у практиці законотворчості та правозастосування. Власне, від успішного вирішення цих двох завдань залежить і успішність оновлення цивільного законодавства України, і успіх адаптації вітчизняної правової системи до приватного права ЄС. Стаття присвячена аналізу того, як концепт приватного права має впливати на концепції оновлення цивільного законодавства України та яким чином він може бути реалізований на практиці. У статті досліджується приватне право як концепт. Водночас приватне право характеризується як цивілізаційний феномен. Визначаються засоби реалізації концепту приватного права. Аналізуються засоби його правового забезпечення, а також значення державного і санкціонованого державою приватного примусу. Зроблено висновок про те, що для забезпечення впровадження у буття суспільства концепту «приватне право» держава як один із найважливіших елементів механізму організації життя цього суспільства має здійснювати в межах правового поля низку заходів. Таким чином відбувається «об’єктивізація» концепту приватного права, перехід його з абстрактного цивілізаційного рівня на рівень цінностей, категорій, інституцій відповідної держави. Від держави вимагаються значні зусилля, щоб впровадити зазначені цивілізаційні феномени, ідеологію тощо у життя суспільства. Таких зусиль може докладати не лише держава, а й суспільство загалом. Така умова не є обов’язковою, але без цього досягти успіху набагато важче. Отже, має йтися не лише про державне, але й недержавне (громадське) забезпечення реалізації концепту приватного права. en_US
dc.description.abstract Large-scale updating of domestic civil legislation, modernization of the Civil Code of Ukraine in order to ensure maximum compliance of its norms with modern requirements, for sure, actualizes the study of the problems of creating a perfect conceptual basis for the relevant processes. At the same time, it is important to determine the means of implementing the concept of private law in the practice of lawmaking and law enforcement. In fact, the success of updating the civil legislation of Ukraine and the success of adapting the domestic legal system to private EU law depend on the successful solution of these two tasks. The article is devoted to the analysis of how the concept of private law should affect the concept of updating the civil legislation of Ukraine and how it can be implemented in practice. The article examines private law as a concept. At the same time, private law is characterized as a civilizational phenomenon. The means of implementing the concept of private law are determined. The means of its legal support are analyzed, as well as the significance of state and state-sanctioned private coercion. As a result of the study, it was concluded that in order to ensure the introduction of the concept of “private law” in society, the state, as one of the most important elements of the mechanism of organizing the life of this society, must take a number of measures. Thus, the concept of private law is “objectified”, its transition from the abstract level of civilization to the level of values, categories, institutions of the state. The state requires considerable efforts to implement these civilizational phenomena, ideology, etc. in society. Such efforts can be made not only by the state, but also by society as a whole. This is not necessary, but it is much harder to succeed without it. Therefore, it should be not only about state, but also non-state (public) support for the implementation of the concept of private law.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject право en_US
dc.subject приватне право en_US
dc.subject концепт en_US
dc.subject ідея права en_US
dc.subject реалізація права en_US
dc.subject державний примус en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject law en_US
dc.subject private law en_US
dc.subject concept en_US
dc.subject idea of law en_US
dc.subject realization of law en_US
dc.subject state coercion en_US
dc.title Концепт «приватне право» та проблеми його реалізації en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record