General data protection regulation (GDPR) як потенційне джерело вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері захисту персональних даних

Show simple item record

dc.contributor.author Блохін, Максим Юрійович
dc.contributor.author Блохін, М. Ю.
dc.contributor.author Blokhin, Maksym Yu.
dc.date.accessioned 2021-11-03T08:14:55Z
dc.date.available 2021-11-03T08:14:55Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Блохін М. Ю. General data protection regulation (GDPR) як потенційне джерело вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері захисту персональних даних / М. Ю. Блохін // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 42. – С. 44-48. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15678
dc.description Блохін М. Ю. General data protection regulation (GDPR) як потенційне джерело вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері захисту персональних даних / М. Ю. Блохін // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 42. – С. 44-48. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена питанням захисту персональних даних у мережі Інтернет нормативним актом Європейського Союзу – GDPR (General Data Protection Regulation) – і його позитивним сторонам, які можна імплементувати у вітчизняне законодавство з метою його вдосконалення. Так як цей регуляторний акт уже широко використовується в Європі певний період часу, то відслідкувати рівень його дієвості можна на реальній практиці застосування GDPR країнами-членами Європейського Союзу. Розглянуто передумови виникнення цього закону та його прийняття Європейським Союзом, визначено термін «інформаційне суспільства» та його значимість у виникненні цих передумов. Повністю розглянуто сферу дії цього акта та його особливості врегулювання питань захисту персональних даних. Проаналізовані дефініції нових понять та інститутів, запропонованих цим нормативним актом, такі як контролер даних, обробник даних, суб’єкт даних (особа), спеціальні категорії персональних даних. Окреслено рамки дії цього нормативного акта (суб’єктні, темпоральні, територіальні тощо). Проведено дослідження особливості структури цього акта (у вигляді, актуальному на момент написання статті). Охарактеризовано ексклюзивні види прав, які введені цим нормативним актом, такі як право на видалення даних (право на забуття), право на переносимість даних, та інші види прав, передбачені GDPR. Визначено ліміти відповідальності суб’єктів і штрафні санкції, які застосовуються в разі вчинення суб’єктами порушень різних рівнів у сфері захисту персональних даних. Описано роль уповноваженого (офіцера) із захисту даних (або ж DPO). Проаналізовано окремі його положення, які заслуговують на особливу увагу. Визначено характерні риси цього акта, які відрізняють його від інших світових аналогів. Описано процедуру звернення постраждалих осіб з метою захисту своїх порушених прав та інтересів у сфері захисту персональних даних. Охарактеризовано його значимість для розвитку світового регулювання інституту захисту персональних даних і всіх суміжних правовідносин. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the protection of personal data in the Internet by the normative act of the European Union – GDPR (General Data Protection Regulation) and its positive aspects, which can be implemented in domestic legislation in order to improve it. Since this regulatory act has been widely used in Europe for some time, it is possible to trace the level of its effectiveness in the actual practice of application of the GDPR by the member states of the European Union. The preconditions for the emergence of this law and its adoption by the European Union are considered, the term “information society” and its significance in the emergence of these preconditions are defined. The scope of this act and its features of regulation of personal data protection are fully considered. The definitions of new concepts and institutions proposed by this normative act, such as data controller, data processor, data subject (person), special categories of personal data are analyzed. The scope of this normative act (subjective, temporal, territorial and others) is outlined. A study of the peculiarities of the structure of this act (in the form relevant at the time of writing). The exclusive types of rights introduced by this normative act, such as the right to delete data (right to be forgotten), the right to data portability and other types of rights provided by the GDPR are described. The limits of responsibility of subjects and penalties which are applied in case of commission by subjects of infringements of various levels in the field of protection of personal data are defined. The role of the Data Protection Officer (or DPO) is described. Some of its provisions that deserve special attention are analyzed. The characteristic features of this act that distinguish it from other world analogues are determined. The procedure for appealing to victims in order to protect their violated rights and interests in the field of personal data protection is described. The significance for the development of global regulation of the institute of personal data protection and all related legal relations is described.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject ІТ-право en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject GDPR en_US
dc.subject захист персональних даних en_US
dc.subject використання персональних даних en_US
dc.subject інформаційна безпека en_US
dc.subject кібербезпека en_US
dc.subject інформаційне законодавство en_US
dc.subject IT law en_US
dc.subject GDPR en_US
dc.subject personal data protection en_US
dc.subject use of personal data en_US
dc.subject information security en_US
dc.subject cybersecurity en_US
dc.subject information legislation en_US
dc.title General data protection regulation (GDPR) як потенційне джерело вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері захисту персональних даних en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record