Щодо вдосконалення планування публічних закупівель на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації

Show simple item record

dc.contributor.author ‪Сошников, Антон Олександрович‬
dc.contributor.author ‪Сошников, А. О.
dc.contributor.author ‪Soshnykov, Anton O.
dc.date.accessioned 2021-11-25T13:08:49Z
dc.date.available 2021-11-25T13:08:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Сошников А. О. Щодо вдосконалення планування публічних закупівель на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації / А. О. Сошников // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 95-103. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15851
dc.description Сошников А. О. Щодо вдосконалення планування публічних закупівель на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації / А. О. Сошников // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 95-103. en_US
dc.description.abstract У статті досліджено підходи до здійснення планування публічних закупівель і запропоновано його вдосконалення, що дасть змогу більш ефективно випростовувати публічні кошти, в умовах децентралізації. Визначено особливості здійснення процедур закупівель на загальнонаціональному рівні, регіональному та місцевому рівнях. Проаналізовано вплив децентралізації на здійснення публічних закупівель. Обґрунтовується доцільність здійснення планування публічних закупівель на державному, регіональному та місцевому рівнях (через розроблення програм публічних закупівель), що потребуватиме законодавчих змін до чинної редакції Закону України «Про публічні закупівлі». Державна програма публічних закупівель буде включати закупівлі для забезпечення діяльності органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на територію всієї України або для реалізації загальнонаціональних завдань чи проєктів, визначених Кабінетом Міністрів України. Регіональні та місцеві програми публічних закупівель міститимуть інформацію про пріоритетний перелік закупівель, планові показники в здійсненні закупівель на найближчі роки (на середньострокову перспективу), строки проведення закупівель тощо, що дасть змогу вирішувати соціально-економічні проблеми окремих адміністративно-територіальних одиниць і відповідних територіальних громад. Оскільки публічні закупівлі набувають значення превалюючого правового механізму реалізації програм економічного і соціального розвитку та інших програмних документів, які покликані вирішити конкретні проблеми суспільства, груп населення, територіальної громади чи його частини, відповідні програми публічних закупівель повинні враховувати положення прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди; прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період; загальнодержавнихпрограм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм; прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньостроковий період; програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на короткостроковий період. en_US
dc.description.abstract The article explores approaches to the implementation of public procurement planning and proposes its improvement, which will allow more efficient allocation of public funds inthe conditions of decentralization. Specific features of procurement procedures at national, regional and local levels have been identified. The impact of decentralization on public procurement is analyzed. The feasibility of carrying out public procurement planning at the state, regional and local levels (through the development of public procurement programs) is justified, which will require legislative changes to the current version of the Law on Public Procurement. The State Public Procurement Program will include procurement to support the activities of public authorities whose jurisdiction extends to the whole of Ukraine or to implement national tasks or projects identified by the Cabinet of Ministers of Ukraine. Regional and local public procurement programs will contain information on the priority list of purchases, targets for procurement in the coming years (in the medium term), the timing of procurement, etc., which will solve the socio-economic problems of individual administrative and territorial units. As public procurement is becoming a prevailing legal mechanism for the implementation of economic and social development programs and other programmatic documents that are intended to solve specific problems of society, population, territorial community or part thereof, the relevant public procurement programs should take into account the provisions of the economic and social development forecasts of Ukraine on averageand short-term periods; forecasts of the development of certain sectors of the economy for the medium term; national programs of economic, social development, other state targeted programs; forecasts of economic and social development of the Autonomous Republic of Crimea, regions, districts and cities over the medium term; programs of economic and social development of the Autonomous Republic of Crimea, regions, districts and cities in the short term.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject публічні закупівлі en_US
dc.subject планування en_US
dc.subject адміністративно-територіальні одинці en_US
dc.subject децентралізація en_US
dc.subject public procurement en_US
dc.subject planning en_US
dc.subject administrative-territorial units en_US
dc.subject decentralization en_US
dc.title Щодо вдосконалення планування публічних закупівель на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record