Принципи політичного й ідеологічного плюралізму: проблеми реалізації в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Остапенко, Олена Геннадіївна
dc.contributor.author Остапенко, О. Г.
dc.contributor.author Ostapenko, Olena H.
dc.date.accessioned 2021-11-25T14:35:16Z
dc.date.available 2021-11-25T14:35:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Остапенко О. Г. Принципи політичного й ідеологічного плюралізму: проблеми реалізації в Україні / О. Г. Остапенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 72-80. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15854
dc.description Остапенко О. Г. Принципи політичного й ідеологічного плюралізму: проблеми реалізації в Україні / О. Г. Остапенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 72-80. en_US
dc.description.abstract Демократизація України, забезпечення політичної стабільності з метою недопущення дестабілізації суспільства зумовлені належною реалізацією таких засад конституційного ладу, як політичний та ідеологічний плюралізм, і вимагає належного впровадження пов’язаних між собою принципів політичного й ідеологічного плюралізму, закріплених на рівні міжнародного стандарту в Загальній декларації прав людини 1948 р., Конвенції про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р., Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р., та у національному законодавстві, зокрема у ст. ст. 15, 37 Конституції України, ст. ст. 4, 12 Закону України «Про політичні партії в Україні». Сучасне українське суспільство потребує забезпечення стабільності держави, гідного рівня матеріального і духовного життя людей, що здатна забезпечити лише демократична система цінностей, яка ґрунтується на політичному плюралізмі, на вільній ринковій економіці, рівності громадян перед законом. Функціонування цієї системи цінностей у високорозвинених країнах Європи та світу підтримується відповідною інфраструктурою політичної соціалізації як засобу відтворення зрілої демократичної політичної культури. Складність політичної та економічної ситуації в країні, соціальне розшарування суспільства вимагають пошуку суспільного діалогу, компромісу і консенсусу між владою і народом. Захист національних інтересів в умовах формування української державності, пошук національної ідеї для формування громадянського суспільства вимагають вирішення гострих політичних проблем щодо визначення сутності і змісту патріотизму (з метою уникнення руйнівного псевдопатріотизму), визначення статусу мов у поліетнічній Україні, формування інформаційного простору, вільного від пропаганди, маніпуляцій свідомістю, незалежності й об’єктивності мас-медіа і найголовніше – підвищення рівня політичної і правової культури громадян, а також рівня захисту прав людини. en_US
dc.description.abstract Democratization of Ukraine, ensuring political stability in order to prevent destabilization of society is dependent on the proper application of such constitutional principles as political and ideological pluralism and requires the proper implementation of related principles of political and ideological pluralism, enshrined at the level of the international standard in the Universal Declaration of Human Right of 1948, The Convention on Freedom of Association and the Protection of the Right to Organize of 1948, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, and in national legislation, in particular Art. 15, 37 of the Constitution of Ukraine, Art. 4, 12 of the Law of Ukraine “On Political Parties in Ukraine”. In modern Ukrainian society the stability of the state, a decent level of material and spiritual life of people, which is capable of providing only a democratic value system based on political pluralism, a free market economy, equality of citizens before the law must be ensured. The functioning of this value system in the highly developed countries of Europe and the world is supported by an appropriate infrastructure of political socialization, as a means of restoring a mature democratic political culture. The complexity of the political and economic situation in the country, social stratification require the search for public dialogue, compromise and consensus between the authorities and the people. Protecting national interests in the conditions of formation of the Ukrainian statehood, search for a national idea for the formation of civil society requires the solution of acute political problems in determining the essence and content of patriotism (in order to avoid destructive pseudopatriotism), determining the status of languages in poly-ethnic Ukraine, forming an informative space, free of propaganda, manipulation of consciousness, independence and objectivity of the mass media and most importantly – raising the level of political and legal culture of citizens, as well as the level of human rights protection.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject pluralism en_US
dc.subject political party en_US
dc.subject state en_US
dc.subject democracy en_US
dc.subject development en_US
dc.subject плюралізм en_US
dc.subject ідеологія en_US
dc.subject світогляд en_US
dc.subject політична партія en_US
dc.subject держава en_US
dc.subject демократія en_US
dc.subject розвиток en_US
dc.title Принципи політичного й ідеологічного плюралізму: проблеми реалізації в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record