Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід)

Show simple item record

dc.contributor.author Василенко, Микола Дмитрович
dc.contributor.author Василенко, М. Д.
dc.contributor.author Vasylenko, Mykola D.
dc.contributor.author Козін, Олександр Борисович
dc.contributor.author Козін, О. Б.
dc.contributor.author Kozin, Oleksandr B.
dc.date.accessioned 2021-11-25T15:54:30Z
dc.date.available 2021-11-25T15:54:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Василенко М. Д. Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід) / М. Д. Василенко, О. Б. Козін // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 43-51. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15858
dc.description Василенко М. Д. Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід) / М. Д. Василенко, О. Б. Козін // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 43-51. en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто загальні проблеми теорії ризиків у різних сферах діяльності (від правової до інформаційної). Дається порівняльний аналіз визначень ризику в нормах різних галузей права (міжнародного, господарського, фінансового тощо). Встановлено відповідність стандарту ISO 31000, який встановлює можливі ризики в різних галузях діяльності людини та виявляє їхні основні властивості, в тому числі й у галузі суспільних ризиків. Обговорено питання виникнення та розвинення ризикових ситуацій та механізмів формування ризику. Виявлено різницю між оцінкою та аналізом ризиків. Приділено увагу питанням оцінювання інформаційних ризиків. Аналіз ризику розкривається як процес ідентифікації ризиків, визначення їх величини і виділення областей, що вимагають захисту. Показано джерела походження ризиків. Невизначеності інформації поділяють на «природні», які зумовлені неповнотою інформації, пов’язаної з тим, що в силу об’єктивних причин не всі фактори, що впливають на очікуваний результат, контролюються і прогнозуються. Отже, вони повинні розглядатися як випадкові. Також невизначеності інформації поділяють на «метрологічні», які зумовлені похибками визначення (вимірювання) рівнів змінних факторів; а також поділяють на поведінкові й на цільові. Оцінка ризику, що використовують у технічних системах, розглядається як процес ідентифікації інформаційних ресурсів системи, загроз для цих ресурсів, а також можливих втрат, заснованих на оцінці частоти виникнення подій і розміру збитку. en_US
dc.description.abstract The article discusses the general problems of risk theory in various fields of activity (from legal to informational). A comparative analysis of the definitions of risk contained in the rules of law of various branches of law (international, economic, financial, etc.) is given. The compliance with the ISO 31000 standard is established, which establishes possible risks in various fields of human activity and reveals their basic properties, including in the field of public risks. The issues of the occurrence and decomposition of risk situations and risk formation mechanisms are discussed. Differences between risk assessment and risk analysis have been identified. Attention is paid to issues of information risk assessment. Risk analysis is disclosed as a process of identifying risks, determining their magnitude and identifying areas requiring protection. The sources of risk are shown. The uncertainties of information are divided into “natural” ones, which are caused by the incompleteness of information due to the fact that due to objective reasons, not all factors affecting the expected result are controlled and predicted. Therefore, they should be considered as random. Also, the uncertainties of information are divided into “metrological”, which is due to errors in determining (measuring) the levels of variable factors, as well as are divided into behavioral and target. Risk assessment, used in technical systems, is considered as a process of identifying information resources of a system and threats for these resources, as well as a process of identifying possible losses, based on an assessment of the frequency of occurrence of events and the amount of damage.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject risk en_US
dc.subject risk analysis and assessment en_US
dc.subject sources of risk en_US
dc.subject risk management en_US
dc.subject law en_US
dc.subject information technology en_US
dc.subject uncertainty en_US
dc.subject information risk en_US
dc.subject ризик en_US
dc.subject аналіз та оцінка ризику en_US
dc.subject джерела ризику en_US
dc.subject управління ризиком en_US
dc.subject право en_US
dc.subject інформаційні технології en_US
dc.subject невизначеність en_US
dc.subject інформаційний ризик en_US
dc.title Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record