Концепція перехідного правосуддя в Україні: уведення у площину юридичної науки

Show simple item record

dc.contributor.author Блага, Алла Борисівна
dc.contributor.author Блага, А. Б.
dc.contributor.author Blaha, Alla B.
dc.contributor.author Мартиненко, Олег Анатолійович
dc.contributor.author Мартиненко, О. А.
dc.contributor.author Martynenko, Oleh A.
dc.date.accessioned 2021-11-26T09:47:48Z
dc.date.available 2021-11-26T09:47:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Блага А. Б. Концепція перехідного правосуддя в Україні: уведення у площину юридичної науки / А. Б. Блага, О. А. Мартиненко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 30-35. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15860
dc.description Блага А. Б. Концепція перехідного правосуддя в Україні: уведення у площину юридичної науки / А. Б. Блага, О. А. Мартиненко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 30-35. en_US
dc.description.abstract У статті досліджено процес упровадження концепції перехідного правосуддя до сфери інтересів національних вчених-правників. Автори відзначають, що наявні підходи до подолання наслідків збройного конфлікту (концепція побудови миру, реформа сектору безпеки, перехідне правосуддя) реалізуються в Україні фрагментарно. Однак, на жаль, цілісне законодавче бачення їх змісту, способів реалізації, а також їх потенційної взаємодії в державному управлінні ще не встановлено. Автори надають перевагу концепції перехідної правосуддя, тому стаття знайомить професійну аудиторію з поняттям, змістом, історією становлення й основними напрямами перехідного правосуддя, такими як кримінальне переслідування, репарації, оприлюднення правди та інституційні реформи. Акцентовано увагу на необхідності розроблення національної моделі перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту. Автори аналізують діяльність академічної спільноти й експертів громадських організацій протягом 2014 2019 років, що дає змогу розробити пакет рекомендацій державним органам у сфері здійснення перехідного правосуддя. Рекомендації включають такі аспекти, як запобігання безкарності й ефективне розслідування воєнних злочинів, відновлення правових зв’язків і надання правової допомоги цивільному населеннюокупованих територій, документування процесу збройного конфлікту, реконструкція історичної правди, надання компенсації жертвам війни.У статті робиться висновок, що формування сфери наукових досліджень, спрямованих на впровадження принципів перехідного правосуддя, є фактом української юридичної науки, що має місце. Автори роблять акцент на таких перспективних сферах юридичної діяльності, як інклюзивний розвиток української моделі перехідного правосуддя; розроблення інформаційної стратегії комунікації із цільовими групами щодо принципів, цінностей і світового досвіду перехідного правосуддя; розроблення так званої «дорожньої мапи» реалізації перехідного правосуддя; детальне опрацювання питань щодо притягнення до відповідальності воєнних злочинців, запровадження часткової амністії для деяких категорій учасників бойових дій, здійснення люстраційних процесів, відновлення прав жертв війни. en_US
dc.description.abstract The article explores the process of introducing the Transitional justice’ concept into the sphere of interests of the national legal scientists. The authors note that several approaches to overcome the armed conflict’ consequences (Peacebuilding concept, Security sector reform, Transitional justice) are fragmentary implementing in Ukraine. However, unfortunately, a coherent legislative vision of its content, ways of implementation, as well as its potential interaction in the government management has not yet been established. The authors prefer the concept of Transitional justice, so the article introduces to the professional audience the definition, content, history of formation and basic directions of Transitional justice: criminal prosecutions, reparations, truth-telling and institutional reforms. Emphasis is placed on the need to develop a national Transitional justice model to overcome the armed conflict’ consequences. The authors analyze the activities of the academic community and NGOexperts during 2014–2019, which allowed to develop a package of recommendations to state authorities in the area of Transitional justice implementation. The recommendations include so aspects, as: prevention of impunity and effective investigation of war crimes, restoration of legal links and legal support for the civilian population in the occupied territories, documenting the process of armed conflict, historical truth reconstructing, providing compensation to war victims. The article concludes that the formation of the sphere of scientific research, aimed to introduce the principles of Transitional justice is a fact of Ukrainian legal science. The authors make a focus on suchperspective areas of legal activity as: inclusive development of the Ukrainian model of Transitional justice; development of information strategy for communication with target groups concerning principles, values and world experience of Transitional justice; development of a roadmap for the legal implementation of Transitional justice; detailed elaboration ofprocedure matters on war criminals prosecution, introduction of partial amnesty for certain categories of combatants, implementation of lustration processes, restoration of the war victims’ rights.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject transitional justice en_US
dc.subject armed conflict en_US
dc.subject protection of conflict victims en_US
dc.subject перехідне правосуддя en_US
dc.subject збройний конфлікт en_US
dc.subject захист жертв конфлікту en_US
dc.title Концепція перехідного правосуддя в Україні: уведення у площину юридичної науки en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record