Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні: конституційно-правовий контекст

Show simple item record

dc.contributor.author Крусян, Анжеліка Романівна
dc.contributor.author Крусян, А. Р.
dc.contributor.author Krusian, Anzhelika R.
dc.date.accessioned 2021-11-26T09:59:06Z
dc.date.available 2021-11-26T09:59:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Крусян А. Р. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні: конституційно-правовий контекст / А. Р. Крусян // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 21-29. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15861
dc.description Крусян А. Р. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні: конституційно-правовий контекст / А. Р. Крусян // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 4. - С. 21-29. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу актуальних проблем права інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано, що право інтелектуальної власності в суб’єктивному сенсі можна розглядати як конституційно визначене та гарантоване державою право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. За своєю юридичною природою право інтелектуальної власності є конституційним (основним) правом людини. Визначено конституційні основи права інтелектуальної власності та аргументовано пропозиції щодо їх удосконалення через внесення відповідних змін до Конституції України. Зокрема, аргументується, що, відповідно до міжнародних стандартів у сфері права інтелектуальної власності та спрямованості конституційно-правових перетворень у сучасній Україні на утвердження та забезпечення конституційно-правової свободи людини, необхідним є внесення змін до ст. ст. 41 та 54 Конституції України. Зазначено, що юридико-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в Україні, який складається з нормативної та інституціональної частин, потребує свого суттєвого покращення. Адже, незважаючи на певні досягнення у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, недосконалість законодавства в цій сфері є одним із найголовніших факторів, що перешкоджають створенню в Україні ефективного механізму (його нормативної частини) захисту прав інтелектуальної власності. Акцентовано увагу на тому, що важливе місце у механізмі захисту права інтелектуальної власності посідають органи судової влади. У сучасних умовах значними інноваціями в цьому напрямі є запровадження в Україні інституту конституційної скарги та створення спеціалізованого суду, що має посилити механізм судового захисту прав інтелектуальної власності. Визначено недоліки щодо утворення, формування та функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Проаналізовано шляхи вирішення проблем щодо інституціональної частини механізму захисту інтелектуальної власності, зокрема, які пов’язані із запровадженням єдиного спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the constitutional and legal analysis of actual problems of intellectual property law in Ukraine. The article clarifies that the right to intellectual property in the subjective sense can be viewed as a Constitutionally defined a Constitutionally defined and guaranteed by the state right of every individual to possess, use and dispose of the results of their intellectual and creative activity. By its legal nature intellectual property right is a constitutional (fundamental) human right. The constitutional foundations of the intellectual property law have been determined and the proposals for their improvement have been substantiated through the introduction of appropriate amendments to the Constitution of Ukraine. The author provides arguments that according to international standards in the intellectual property rights sphere and constitutional transformations in Ukraine in order to secure constitutional human liberties, it is necessary to amend Articles 41 and 54 of the Ukrainian Constitution. It is noted that the legal mechanism for the protection of intellectual property rights in Ukraine that consists of normative and institutional parts needs to be substantially improved. In spite of certain achievements in the field of legislative provision of legal protection of intellectual property, the imperfection of legislation in this area is one of the most important factors hindering the creation of an effective mechanism (its normative part) of intellectual property rights protection in Ukraine. The author emphasizes that judicial bodies play a significant role in protecting intellectual property rights. Currently the main innovation is introducing the possibility of constitutional complaint and establishing a specialized Court, aimed at enhancing the mechanism for the protection of intellectual property right. The author also points at the drawbacks of the formation and functioning of the High Court for intellectual property issues. The deficiencies are identified the ways of their solutions are analyzedas well as of the institutional part of the mechanism of intellectual property protection, in particular those that are connected with the introduction of a single specialized court on intellectual property issues.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Constitution of Ukraine en_US
dc.subject intellectual property en_US
dc.subject right to intellectual property en_US
dc.subject legal mechanism for the intellectual property right protection en_US
dc.subject legislation in the sphere of intellectual property en_US
dc.subject High Court for intellectual property issues en_US
dc.subject Конституція України en_US
dc.subject інтелектуальна власність en_US
dc.subject право інтелектуальної власності en_US
dc.subject юридико-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності en_US
dc.subject законодавство у сфері інтелектуальної власності en_US
dc.subject Вищий суд з питань інтелектуальної власності en_US
dc.title Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні: конституційно-правовий контекст en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record