Seafarers’ certification in Ukraine: towards an effective model

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.author Ківалов, С. В.
dc.contributor.author Кивалов, Сергей Васильевич
dc.contributor.author Kivalov, Serhii V.
dc.contributor.author Kivalov, Sergiy
dc.date.accessioned 2021-12-20T11:00:14Z
dc.date.available 2021-12-20T11:00:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Kivalov S. Seafarers’ certification in Ukraine: towards an effective model / S. Kivalov // Lex Portus. - Odesa : Publishing House Helvetica, 2020. - 5 (25). - Р. 7-33. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16004
dc.description Kivalov S. Seafarers’ certification in Ukraine: towards an effective model / S. Kivalov // Lex Portus. - Odesa : Publishing House Helvetica, 2020. - 5 (25). - Р. 7-33. en_US
dc.description.abstract The article is focused on the issues of administrative and corruption obstacles in the sphere of acknowledgement a qualification of seafarers in Ukraine. The ways and means of sterngtheing institutional capacity and optimizing legal regulation of this sphere are defined. The attention is focused on the modern shortcomings of the organization of certification of seafarers in Ukraine, the insufficient national policies and the significant corruption risks. Current Ukrainian legislation and main trends of institutional developments in the field are reviewed. The emphasis is made on the need of implementation of internationally recognized and best foreign practices to improving the efficiency of the seafarers’ certification systems. The EU standards in the sphere of reassessment of third countries are considered, and their application is proposed by Ukraine. Also, the attention is focused on the need to introduce the new IT-technologies into the certification process of seafarers. In addition, the establishment of an audit mechanism of the national certification procedures and, in the conditions of their proper organization, the concession of the right to their domestic implementation are proposed. Summing up, the author outlines a set of ways and means to improve the procedure of certification of seafarers for seafarers in Ukraine. They include: the strict compliance with the requirements of the international agreements and the approximation of national practices to the EU standards; the ensuring transparency in the process of training and certification of seafarers, the introduction of modern IT-technologies for this purpose; the reform of the control’s systems of the educational institutions’ activity, the increasing an interest of seafarers in maintaining integrity when obtaining certificates. en_US
dc.description.abstract Статтю сфокусовано на питаннях адміністративних та корупційних перешкод у сфері визнання кваліфікації моряків в Україні. Визначено шляхи та засоби укріплення інституційного потенціалу та оптимізації правового регулювання цієї сфери. Увагу акцентовано на сучасних недоліках організації дипломування моряків в Україні, недоліках національної політики та значних корупційних ризиках. Розглядається діюче українське законодавство та основні тенденції інституційного розвитку у цій галузі. Акцент робиться на необхідності впровадження міжнародно визнаних та найкращих зарубіжних практик для підвищення ефективності систем дипломування моряків. Розглядаються стандарти ЄС у сфері переоцінки третіх країн, пропонується їх застосування Україною. Також увагу зосереджено на необхідності впровадження нових ІТ-технологій у процес дипломування моряків. Окрім того, пропонується створення механізму аудиту національних процедур сертифікації та, за умови їх належної організації, надання права на їх застосування. Підводячи підсумок, автор окреслює набір шляхів та засобів вдосконалення процедури дипломування моряків в Україні. Вони включають: суворе дотримання вимог міжнародних угод та наближення національної практики до стандартів ЄС; забезпечення прозорості процесу підготовки та дипломування моряків, впровадження для цього сучасних ІТ-технологій; реформування систем контролю діяльності навчальних закладів, збільшення зацікавленості моряків у збереженні доброчесності при отриманні сертифікатів.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Odesa : Publishing House Helvetica en_US
dc.subject seafarer en_US
dc.subject certification en_US
dc.subject public administration en_US
dc.subject training of seafarers en_US
dc.subject maritime activity en_US
dc.subject моряк en_US
dc.subject дипломування en_US
dc.subject публічне адміністрування en_US
dc.subject підготовка моряків en_US
dc.subject морська діяльність en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Seafarers’ certification in Ukraine: towards an effective model en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Show simple item record