Participation of civil society in public administration: Prospects for international experience implementation in Ukraine

Show simple item record

dc.contributor.author Біла-Тіунова, Любов Романівна
dc.contributor.author Біла-Тіунова, Л. Р.
dc.contributor.author Била-Тиунова, Любовь Романовна
dc.contributor.author Bila-Tiunova, Liubov R.
dc.contributor.author Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна
dc.contributor.author Білоус-Осінь, Т. І.
dc.contributor.author Билоус-Осень, Татьяна Игоревна
dc.contributor.author Bilous-Osin, Tetiana I.
dc.contributor.author Козачук, Діана Анатоліївна
dc.contributor.author Козачук, Д. А.
dc.contributor.author Козачук, Диана Анатольевна
dc.contributor.author Kozachuk, Diana A.
dc.contributor.author Васильківська, Вікторія Владиславівна
dc.contributor.author Васильківська, В. В.
dc.contributor.author Васильковская, Виктория Владиславовна
dc.contributor.author Vasylkivska, Viktoriia V.
dc.date.accessioned 2021-12-23T10:14:17Z
dc.date.available 2021-12-23T10:14:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Bila-Tiunova L. Participation of civil society in public administration: Prospects for international experience implementation in Ukraine / L. Bila-Tiunova, T. Bilous-Osin, D. Kozachuk, V. Vasylkivska // Humanities and Social Sciences Reviews. - Maya Global Education Society, 2019. - Vol. 7. - Issue 5. - P. 757-764. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16018
dc.description Bila-Tiunova L. Participation of civil society in public administration: Prospects for international experience implementation in Ukraine / L. Bila-Tiunova, T. Bilous-Osin, D. Kozachuk, V. Vasylkivska // Humanities and Social Sciences Reviews. - Maya Global Education Society, 2019. - Vol. 7. - Issue 5. - P. 757-764. en_US
dc.description.abstract Purpose: Determination of possible ways to increase the effectiveness of interaction between civil society institutions and public administration subjects in Ukraine through the use of international experience; determination of a unified concept of management humanization and democratization and proposal of specific recommendations for reforming the existing public administration system in Ukraine. Methodology: General and specific methods of scientific knowledge were applied during the research: a system analysis method, a dialectical method, a formal-logical method, a structural-functional method, and empirical methods. Result: The authors concluded that there is poor interaction between the public administration subjects and the civil society institutions in Ukraine. In order to increase the positive effect of introducing new forms of civil participation in public administration, it is important to popularize citizens’ e-participation in public administration. Free access to the electronic reflection of activities of any public administration subject allows simplifying public participation in making specific decisions. Applications: The results of the research are believed to be interesting and useful for domestic legislators and public administration subjects at actualization of tendencies to administration democratization and humanization. Novelty/Originality: The results are obtained independently and original (no analogues or incorrect borrowings). The research subject is considered in Ukraine for the first time and seems to be prospective for further development. en_US
dc.description.abstract Мета: Визначення можливих шляхів підвищення ефективності взаємодії між інститутами громадянського суспільства та суб'єктами державного управління в Україні шляхом використання міжнародного досвіду; визначення єдиної концепції гуманізації та демократизації управління та пропозиція конкретних рекомендацій щодо реформування існуючої системи державного управління в Україні. Методологія: Під час дослідження застосовувалися загальні та специфічні методи наукового пізнання: метод системного аналізу, діалектичний метод, формально-логічний метод, структурно-функціональний метод, емпіричні методи. Результат: Автори дійшли висновку про слабку взаємодію суб'єктів державного управління та інститутів громадянського суспільства в Україні. Для підвищення позитивного ефекту від впровадження нових форм громадянської участі в державному управлінні важливо популяризувати електронну участь громадян у державному управлінні. Вільний доступ до електронного відображення діяльності будь-якого суб'єкта державного управління дозволяє спростити участь громадськості у прийнятті конкретних рішень. Практичне застосування: результати дослідження вважаються цікавими та корисними для вітчизняних законодавців та суб'єктів державного управління при актуалізації тенденцій до демократизації та гуманізації управління. Новизна/Оригінальність: результати отримані самостійно та є оригінальними (без аналогів чи неправильних запозичень). Тема дослідження розглядається в Україні вперше і видається перспективною для подальшого розвитку.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Maya Global Education Society en_US
dc.subject civil society en_US
dc.subject participation form en_US
dc.subject public administration en_US
dc.subject institutional and legal principles en_US
dc.subject social and economic principles en_US
dc.subject international standards en_US
dc.subject громадянське суспільство en_US
dc.subject форма участі en_US
dc.subject державне управління en_US
dc.subject інституційно-правові принципи en_US
dc.subject соціально-економічні принципи en_US
dc.subject міжнародні стандарти en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Participation of civil society in public administration: Prospects for international experience implementation in Ukraine en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record