Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі.

Show simple item record

dc.contributor.author Пехник, А. В.
dc.contributor.author Завгородня, Ю. В.
dc.contributor.author Pekhnik, A. V.
dc.contributor.author Zavgorodnya, Yu. V.
dc.date.accessioned 2022-04-04T09:56:31Z
dc.date.available 2022-04-04T09:56:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Пехник А. В. Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі / А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 68. – С. 76-82. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i68.1293 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16276
dc.description Пехник А. В. Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі / А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 68. – С. 76-82. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i68.1293 en_US
dc.description.abstract У колективному дослідженні здійснюється аналіз вітчизняних наукових поглядів щодо ролі політичних технологій у розвитку органів управління. Сучасні політичні процеси потрібно перелашто вувати під нові форми та різновиди політичного впливу на громадянське суспільство. Враховуючи особливості розвитку онлайн процесів спілкування, взаємодії, коментарів щодо різних дописів, під тримки або непідтримки у формі лайків окремих політичних діячів є ознакою інформатизації полі тичних процесів та долучення до політики в інформаційному просторі. У зв’язку з цим у статті приділено увагу розвитку кібертехнологій як новітньої сфери взаємодії з суспільством. Однак цей напрям не містить нагромадженого наукового досвіду, а тому формує ряд загроз у використанні під час фактичного впливу на свідомість суспільства, що може містити різного роду ризики для самих суб’єктів політики. Така непередбачена реакція, публічна критика, спами, боти – це нові перешкоди, з якими потрібно зіткнутись на інформаційній платформі для політичних діячів. Нинішня практика діяльності політичних груп у сучасних методах та заходах впливу на свідомість громадян зіштовхується з різними видами агресії та конфліктним сприйняттям, критикою політичної діяльності, оскільки політичні лідери можуть демонструвати вплив та досягнення на суспільно важливі рішення, які не входять до сфери їхніх прямих повноважень. Використання кібертехнологій є сучасною формою впливу на свідомість суспільства. У кіберпросторі використовується позитивна та негативна форма технологічних прийомів. Вітчизняна кіберплатформа не забезпечує належного захисту прав та інтересів як суб’єктів політики, так і громадян, що демонструє потребу в удосконаленні чинного законодавства. Політичні процеси виходять на глобальний рівень з використанням кібертехнологій та інформаційного простору загалом. en_US
dc.description.abstract The collective research analyzes domestic scientific views on the role of political technologies in the devel opment of government. Modern political processes need to be readjusted to new forms and varieties of politi cal influence on civil society. Given the peculiarities of the development of online processes of communication, interaction, comments on various posts, support or disapproval in the form of likes of individual politicians is a sign of informatization of political processes and involvement in politics in the information space. In this regard, the article focuses on the development of cyber technology as a new area of interaction with society. However, this area does not contain the accumulated scientific experience, and therefore creates a number of threats in the use of the actual impact on the consciousness of society, which may contain various risks for the policy actors themselves. Such unpredictable reaction, public criticism, spam, bots, these are new obstacles that need to be faced on the information platform for politicians. The current practice of political groups in modern methods and measures to influence the minds of citizens is faced with various types of aggression and conflict perception, criticism of political activity, as political lead ers can demonstrate influence and achievement on socially important decisions outside their direct authority. The use of cyber technologies is a modern form of influencing the consciousness of society. In cyberspace, the call sign and the negative form of technological techniques are used. Domestic cyber platform does not provide adequate protection of the rights and interests of politicians and citizens, which demonstrates the need to improve existing legislation. Political processes are reaching the global level with the use of cyber technologies and the information space in general.
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject кіберпростір en_US
dc.subject кібертехнології en_US
dc.subject політичні конфлікти en_US
dc.subject політична свідомість en_US
dc.subject кібератака en_US
dc.subject політичні суб’єкти en_US
dc.subject громадянське суспільство en_US
dc.subject cyberspace en_US
dc.subject cyber technologies en_US
dc.subject political conflicts en_US
dc.subject political consciousness en_US
dc.subject cyberattack en_US
dc.subject civil society en_US
dc.subject political actors en_US
dc.title Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record