Кафедра кримінального процесу

Кафедра кримінального процесу

 

Коллекции данного раздела

Последние добавления

 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V.; Зіньковський, І. П.; Zinkovskyi, I. P. (2017)
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню проблеми співвідношення оновлених положень Конституції України та КПК України щодо функцій та повноважень прокурора у кримінальному провадженні. Указано, що приведення КПК України у відповідність ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2018)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, Ирина Васильевна; Gloviuk, Irina V.; Галаган, В. І; Галаган, В. И.; Halahan, V. I.; Удовенко, Ж. В.; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; Наумова, А. О.; Наумова, А. О.; Naumova, A. O.; Сиза, Наталія Петрівна; Сиза, Наталья Петровна; Syza, Natalia P.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishlyuk, Kateryna V.; Калачова, О. М.; Калачева, О. М.; Kalachova, O. M.; Дідківська, Г. В.; Дидковская, Г. В.; Didkivska, G. V.; Коваль, М. В.; Коваль, М. В.; Koval, M. V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshina, Vladlena K.; Ковальов, А. Г.; Ковальов, А. Г.; Kovaliov, A. G.; Комарницька, О. Б.; Комарницкая, О. Б.; Komarnytska, O. B.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Демидова, Є. Є.; Демидова, Е. Е.; Demydova, E. E.; Марченко, Т. Ю.; Марченко, Т. Ю.; Marchenko, T. Yu.; Луцюк, П. С.; Луцюк, П. С.; Lutsyuk, P. S.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, D.; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. О.; Kovalchuk, S. O.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.; Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denis; Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Завертайло, І. О.; Завертайло, И. О.; Zavertaylo, I. O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, V. A.; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, И. П.; Zinkovskyi, I. P.; Соловйов, В. О.; Соловйов, В. О.; Solovyov, V. O.; Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yuriy P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larisa I.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.; Немчинов, Є. С.; Немчинов, Е. С.; Nemchinov, E. S.; Калиновський, О. В.; Калиновский, О. В.; Kalynovskyi, O. V.; Школьніков, В. І.; Школьников, В. И.; Shkolnikov, V. I.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.; Мисюра, А. М.; Мисюра, А. М.; Mysyura, A. M.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Пономаренко, Денис Васильович; Пономаренко, Денис Васильевич; Ponomarenko, Denys V.; Дроздов, О. М.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Lyudmila M.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V.; Кавецька, В. С.; Кавецкая, В. С.; Kavetska, V. S.; Маілунц, Б. Е.; Маилунц, Б. Э.; Mailunts, B. E.; Дидич, Олександр Юрійович; Дыдыч, Александр Юрьевич; Dydych, O. Yu.; Неледва, Н. В.; Неледва, Н. В.; Neledva, N. V.; Нестор, Н. В.; Нестор, Н. В.; Nestor, N. V.; Кириченко, В. Л.; Кириченко, В. Л.; Kyrychenko, V. L.; Демидова, Л. М.; Демидова, Л. М.; Demydova, L. M.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu.; Навроцька, В. В.; Навроцкая, В. В.; Navrotska, V. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M. (2017)
  У статті досліджується проблематика особливостей доказування у спеціальному досудовому розслідуванні, а саме при розгляді слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, а ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2018)
  Стаття присвячена дослідженню проблемних питань забезпечення належної правової процедури обшуку на основі змін до КПК України від 16.11.2017 р. Указано на недоліки нормативної регламентації розгляду клопотання про ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2017)
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2014)
  У статті досліджується проблематика доказової діяльності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею. Додатково обґрунто­вано необхідність використання категорії «локальний предмет ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню проблемних питань нормативної регламентації загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Указано на те, що у КПК немає загальних норм щодо продовження ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2016)
  The article is dedicated to the issue of consideration of the application of defense for involvement of expert. The lack of statements in art. 244 of CPC of Ukraine related to the parties’ participation, local ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню кримінально-процесуального статусу заявника як учасника кримінального провадження. Указано на невичерпність прав заявника тими, що вказані у ст. 60 КПК України. Для вдосконалення ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню проблем дотримання права на захист у досудовому розслідуванні. На основі аналізу практики ЄСПЛ, положень КПК, судової практики доведено, що невручення слідчим або прокурором, що здійснює ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V.; Андрусенко, С. В.; Andrusenko, S. V. (2014)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування. На підставі аналізу й ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2016)
  Статтю присвячено дослідженню проблем нормативної регламентації та практики реалізації доказування при вирішенні питання про арешт майна у контексті сторони обвинувачення як суб’єкта доказування. На основі аналізу положень ...
 • Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V. (2016)
   Стаття присвячена дослідженню арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження. Автором сформульовані зміни та доповнення до КПК: визначення у ст. 3 КПК дефініції стандартів доказування, у тому числі «розумна ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS