Критерії для визначення типів політичної іміджевої стратегії

Show simple item record

dc.contributor.author Худик, Ганна Олександрівна
dc.contributor.author Худик, Г. О.
dc.contributor.author Khudyk, Hanna O.
dc.date.accessioned 2022-04-06T20:16:23Z
dc.date.available 2022-04-06T20:16:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Худик Г. О. Критерії для визначення типів політичної іміджевої стратегії / Г. О. Худик // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 53-58. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16340
dc.description Худик Г. О. Критерії для визначення типів політичної іміджевої стратегії / Г. О. Худик // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 53-58. en_US
dc.description.abstract Тема комплексного дослідження політичної іміджевої стратегії нині є актуальною, хоча і порівняно новою, про що свідчить стрімке збільшення напрацювань в останній час у досліджуваній області. Відповідно, виникає завдання визначити характерні прояви політичної іміджевої стратегії в тій чи тій політичній ситуації на різних рівнях (міжнародний / державний) взаємодії політичних акторів (політичні діячі та організації) із суспільством, міжнародною спільнотою, а також з іншими політичними акторами (політичні діячі та організації). Для того, щоб здійснити чітке розмежування типів політичної іміджевої стратегії та охарактеризувати їх, автором статті визначені п’ять ключових критеріїв. Це критерій належності, ситуативний критерій, критерій середовища, критерій інтеракції, критерій взаємозв’язку. Виявлені критерії політичної іміджевої стратегії дають змогу чітко розмежувати та охарактеризувати типи політичної іміджевої стратегії. Визначені типи можуть бути використані під час формування іміджу політичного актора як поодинці, так і комплексно з іншими типами із запропонованого переліку. en_US
dc.description.abstract The subject of a comprehensive study of the political image-building strategy today is relevant, albeit relatively new, as evidenced by the rapid increase in recent developments in the area of interest. Accordingly, the task appears to identify typical manifestations of the political image-building strategy in one or another political situation at different levels (international / state) of interaction of political actors (political figures and organizations) with society, international community, and with other political actors (political figures and organizations). The author of the paper has identified five key criteria, in order to make clear distinction between types of the political image-building strategy and characterize them. These criteria include as follows: criterion of belonging, situational criterion, environmental criterion, criterion of interaction, criterion of interconnection. The revealed criteria of the political image-building strategy make it possible to differentiate clearly and characterize the types of political image-building strategy. The types identified can be used in the process of forming a political actor’s image both singly and in combination with other types from the proposed list.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject політична іміджева стратегія en_US
dc.subject критерій належності en_US
dc.subject ситуативний критерій en_US
dc.subject критерій середовища en_US
dc.subject критерій інтеракції en_US
dc.subject критерій взаємозв’язку en_US
dc.subject political image-building strategy en_US
dc.subject criterion of belonging en_US
dc.subject situational criterion en_US
dc.subject environmental criterion en_US
dc.subject criterion of interaction en_US
dc.subject criterion of interconnection en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Критерії для визначення типів політичної іміджевої стратегії en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record