Загрози та можливості трансформації етнонаціональної політики України

Show simple item record

dc.contributor.author Дегтеренко, А. М.
dc.contributor.author Дегтеренко, Анастасія Миколаївна
dc.contributor.author Dehterenko, Anastasiia M.
dc.date.accessioned 2022-04-07T18:40:40Z
dc.date.available 2022-04-07T18:40:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Дегтеренко А. М. Загрози та можливості трансформації етнонаціональної політики України / А. М. Дегтеренко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 75-78. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16347
dc.description Дегтеренко А. М. Загрози та можливості трансформації етнонаціональної політики України / А. М. Дегтеренко // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. Маршалек-Кава (голов. ред.), Д. В. Яковлев (відп. ред.) ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 75-78. en_US
dc.description.abstract Представлено результати комплексного теоретичного, методологічного й праксеологічного осмислення етнонаціонального чинника в Україні під впливом етнополітичних можливостей та загроз. Акцентовано увагу на конструктивних можливостях сьогодення з метою консолідації всієї української нації та підтримки конструктивного діалогу з національними меншинами. Проаналізовано етнополітичні сильні та слабкі фактори, можливості та загрози, серед яких є такі: політизація діяльності етнічних діаспор та діяльності національних меншин в Україні; політизація мовного питання; зростання дистанційованості між представниками певних етнічних спільнот; російська агресія. Наголошено на важливості підтримування постійної комунікації між органами влади та національними меншинами для виявлення та задоволення культурно-освітніх потреб національних меншин; використання потенціалу співпраці та розширення повноважень спільнот національних меншин у межах реформи децентралізації, зокрема, для просування національних інтересів у країнах походження національних меншин України; здійснення моніторингу та контролю іноземного деструктивного впливу на національні меншини, зокрема шляхом застосування санкцій проти іноземних політичних сил та громадських організацій, які підтримують зв’язки з Росією чи поширюють російську пропаганду через етнічні діаспори; поширення практики запровадження економічних стимулів для міжрегіонального співробітництва та взаємодії в різних сферах життя національних меншин та українського етносу. en_US
dc.description.abstract The present thesis is concerned with the results of integrated fundamental, methodological and practical study of the ethno-national factor in Ukraine under conditions of the ethno-political Opportunities and Threats. The attention is given to structural possibilities of today with aim of consolidation of all Ukrainian nation and support of constructive dialogue with national minorities. There will be analyzed the ethno-political Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats among which: politicization of activity ethnic diaspore and activities of national minority in Ukraine; politicization of language question; increasing of distance among representatives of the certain ethnic communities; Russian Aggression. It’s very important to support constant communication with local authorities and ethnic communities for consideration and satisfaction of cultural and educational requirements; using the potential of cooperation and enlarging the powers of national communities in the context of reforms of decentralization, namely for promotion of national interests in the countries of the language origin of national minorities of Ukraine; to monitor and control foreign destructive influence onto the national minorities; popularize successful practice of usage of economic stimulus for interregional cooperation and interaction in different spheres of country life of national minorities and Ukrainian ethnos of the state.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject етнонаціональна політика України en_US
dc.subject російська агресія en_US
dc.subject пропаганда en_US
dc.subject політизація етнічності en_US
dc.subject політизація мовного питання en_US
dc.subject ethno-national policy of Ukraine en_US
dc.subject russian aggression en_US
dc.subject propaganda en_US
dc.subject politicization of ethnicity en_US
dc.subject politicization of language question en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science::Peace and conflict research en_US
dc.title Загрози та можливості трансформації етнонаціональної політики України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record