Оперативна комбінація: класифікація видів та основні елементи.

Show simple item record

dc.contributor.author Павленко, С. О.
dc.contributor.author Pavlenko, S. O.
dc.date.accessioned 2022-04-08T10:40:55Z
dc.date.available 2022-04-08T10:40:55Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Павленко С. О. Оперативна комбінація: класифікація видів та основні елементи / С. О. Павленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 181-195. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.732 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16360
dc.description Павленко С. О. Оперативна комбінація: класифікація видів та основні елементи / С. О. Павленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 181-195. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.732 en_US
dc.description.abstract У статті здійснено аналіз підходів до класифікації видів оперативної комбінації та визначення її основних елементів. З’ясовано, що в теорії оперативно-розшукової діяльності терміни «оперативна комбінація» та «система тактичних прийомів» синонімічні. Систему тактичних прийомів у теорії оперативно-розшукової діяльності визначено як оптимальний алгоритм оперативно-тактичних дій суб’єкта оперативно-розшукової діяльності. Доведено, що особливого значення набуває систематизація та вдосконалення алгоритмів щодо проведення оперативних комбінацій залежно від оперативно-тактичних ситуацій, серед яких: початкова, проміжна, кінцева; сприятлива (проста), несприятлива (складна); типова, специфічна; ситуація, що вимагає негайного реагування; ситуація, що надає можливість продумати рішення, підготуватися до проведення оперативно-розшукових заходів; ситуація, що вимагає ретельного, а іноді тривалого розроблення рішення та підготовки до проведення оперативно-розшукових заходів; ситуації, що утворилися природно чи були створені штучно; ситуації в умовах ризику. Вивчення матеріалів практики дозволяє стверджувати, що особливої уваги потребують вивчення та вдосконалення класифікації оперативних комбінацій залежно від способів (методів) психологічного впливу на об’єкт оперативної уваги. Саме тактико-психологічні прийоми найефективніше забезпечують вирішення оперативно-тактичних завдань (про це зазначили 63% респондентів). Установлено, що основною метою застосування системи тактичних прийомів психологічного впливу під час проведення оперативної комбінації є дезінформування об’єкта оперативної уваги з метою вирішення оперативно-тактичних завдань. Визначені основні елементи структури оперативної комбінації: задум; легендування; інсценування; матеріально-технічне забезпечення. Узагальнення результатів опитування та вивчення матеріалів практики свідчать про зниження активності й ініціативності працівників оперативних підрозділів щодо реалізації принципів конспірації та наступальності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. en_US
dc.description.abstract The article analyzes the approaches to the classification of types of operational combination and the definition of its main elements. It has been found that in the theory of operative-search activity the terms “operative combination” and “system of tactics” are synonymous. The system of tactics in the theory of operational and investigative activities is defined as the most optimal algorithm of operational and tactical actions of the subject of operational and investigative activities. It is proved that the systematization and improvement of algorithms for conducting operational combinations depending on operational and tactical situations, including: initial, intermediate, final, acquires special significance; favorable (simple), unfavorable (complex); typical, specific; a situation that requires an immediate response; a situation that provides an opportunity to think through decisions, to prepare for operational and investigative measures; a situation that requires careful and sometimes lengthy decision-making and preparation for operational and investigative measures; situations that arose naturally or were created artificially; situations in conditions of risk. The study of materials of practice allows us to state that special attention needs to be paid to the study and improvement of the classification of operative combinations depending on the ways (methods) of psychological influence on the object of operative attention. It is tactical and psychological techniques that most effectively provide solutions to operational and tactical tasks (this was stated by 63% of respondents). It is established that the main purpose of the application of the system of tactical methods of psychological influence during the operational combination is to misinform the object of operational attention in order to solve operational and tactical tasks. The main elements of the structure of the operational combination are determined: the plan; legend; staging; logistics. The generalization of the results of the survey and the study of materials of practice indicate a decrease in the activity and initiative of employees of operational units to implement the principles of secrecy and aggression in the implementation of operational and investigative activities.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject оперативна комбінація en_US
dc.subject система en_US
dc.subject тактичні прийоми en_US
dc.subject тактика en_US
dc.subject елементи en_US
dc.subject operative combination en_US
dc.subject system en_US
dc.subject tactics en_US
dc.subject tactics en_US
dc.subject elements en_US
dc.title Оперативна комбінація: класифікація видів та основні елементи. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record