Слідчий суддя як гарант забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Show simple item record

dc.contributor.author Дроздова, О. В.
dc.contributor.author Drozdova, O. V.
dc.contributor.author Заріцька, К. Г.
dc.contributor.author Zaritska, K. G.
dc.date.accessioned 2022-04-08T17:04:31Z
dc.date.available 2022-04-08T17:04:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Дроздова О. В. Слідчий суддя як гарант забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О. В. Дроздова, К. Г. Заріцька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 98-107.DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.721 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16371
dc.description Дроздова О. В. Слідчий суддя як гарант забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О. В. Дроздова, К. Г. Заріцька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 98-107.DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.721 en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто поняття «судовий контроль за дотриманням прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій», ознаки й особливості здійснення слідчим суддею такого контролю під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Акцентовано на тому, що судовий контроль за дотриманням прав людини під час про- ведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється з метою перевірки правомірності застосування до осіб заходів процесуального примусу, які обмежують конституційний принцип недоторканності особи, а також запобігання неправомірним діям і рішенням, що порушують конституційні права й свободи громадян. Виділено основні проблеми правового регулювання судового контролю слідчих суддів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, до яких віднесено: невизначеність чіткого розуміння в нормах кримінального процесуального закону статусу втручання в при- ватне спілкування в системі негласних слідчих (розшукових) дій як самостійної негласної слідчої (розшукової) дії, яка може проводитись у визначених законом різновидах, чи узагальнюючого поняття, що містить у собі чотири самостійні негласні слідчі (розшукові) дії, визначені нормами Кримінального процесуального кодексу України як різновиди втручання в приватне спілкування; невизначеність і відсутність чітких меж судового контролю; невизначеність правового статусу й повноважень слідчого судді; невизначеність і відсутність чіткого порядку відбору кандидатів на виконання судово-контрольної функції. Зроблено висновок, що для забезпечення дієвого судового контролю за дотриманням прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій до чинного Кримінального процесуального кодексу України слід внести зміни, зокрема закріпити положення про обов’язок слідчого чи прокурора надавати слідчому судді для ознайомлення матеріали кримінального провадження, якими підтверджується обґрунтованість клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення судового контролю та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, збільшення строку розгляду клопотань із 6 годин до 24 годин. en_US
dc.description.abstract The article considers the concept of judicial control over the observance of human rights during the CISA the signs and features of the investigative judge’s exercise of such control during the CISA. Emphasis is placed on the fact that judicial control over the observance of human rights during the CISA is carried out in order to verify the legality of coercive measures that limit the constitutional principle of inviolability, as well as to prevent illegal actions and decisions that violate constitutional rights and freedoms of citizens. The main problems of legal regulation of judicial control of investigative judges during the CISA are highlighted, which include: the ambiguity of clear understanding in the norms of the criminal procedural law of the status of the interference with private communication within the system of CISA: as an independent CISA, which can be carried out in the statutory varieties, or a general concept containing four independent CISAs defined by the norms of the Criminal Procedural Code of Ukraine of Ukraine as types of the interference with private communication, uncertainty and lack of clear boundaries of judicial control, the uncertainty of legal status and powers of the investigator judges, uncertainty and lack of a clear procedure for selecting candidates for judicial control. It is concluded that in order to ensure effective judicial control over the observance of individual rights and freedoms during the CISA, the current the Criminal Procedural Code of Ukraine should be amended, in particular: to establish provisions on the duty of investigators or prosecutors to provide, which confirms the validity of the request for permission to conduct of CISA, judicial review and the results of the CISA, increasing the period of consideration of applications from 6 hours to 24 hours.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject кримінальне провадження en_US
dc.subject досудове розслідування en_US
dc.subject слідчий суддя en_US
dc.subject негласні слідчі (розшукові) дії en_US
dc.subject законність en_US
dc.subject обмеження прав і свобод людини en_US
dc.subject criminal proceedings en_US
dc.subject pre-trial investigation en_US
dc.subject investigative judge en_US
dc.subject covert investigative (search) actions en_US
dc.subject legality en_US
dc.subject restriction of human rights and freedoms en_US
dc.title Слідчий суддя як гарант забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record