Окремі аспекти застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності.

Show simple item record

dc.contributor.author Габлей, Н. Г.
dc.contributor.author Hablei, N. G.
dc.date.accessioned 2022-04-11T09:05:13Z
dc.date.available 2022-04-11T09:05:13Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Габлей Н. Г. Окремі аспекти застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності / Н. Г. Габлей // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 55-60. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.716 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16393
dc.description Габлей Н. Г. Окремі аспекти застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності / Н. Г. Габлей // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 55-60. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.716 en_US
dc.description.abstract У статті досліджуються окремі аспекти застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням. Варто зауважити, що останнім часом у державі спостерігається тенденція розширення сфери застосування покарання без позбавлення волі як один із напрямів кримінальної політики нашої держави. Звільнення від відбування покарання з випробуванням ввібрало в себе найкращі якості умовного засудження й відстрочки виконання вироку, які передбачалися у Кримінальному кодексі 1960 року. Інститут звільнення від відбування покарання поєднує в собі водночас принципи призначення і звільнення від покарання, відстрочки виконання покарання, даючи можливість засудженому самому відхилити відбування призначених за вироком суду виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження або позбавлення волі. У статті відображено сутність звільнення від відбування покарання з випробуванням, визначено його мету, доцільність покладення на засуджених обов’язків і додаткових покарань, а також з’ясовано, які саме підстави є достатніми й необхідними для звільнення від відбування покарання з випробуванням. Зауважено також, що звільнення від відбування покарання з випробуванням є одним із заходів кримінально-правового впливу на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому з’ясування його правової природи є неможливим без звернення до визначення кримінальної відповідальності та форм її реалізації. Підставою для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням є визнання судом можливості виправлення засудженого без реального відбування призначеного покарання. Такий висновок ґрунтується на підставі врахування тяжкості кримінального правопорушення, особи винного й інших обставин справи. До інших обставин справи, які можуть враховуватися судом під час застосування звільнення від відбування покарання, належать обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання. Можливість виправлення засудженого є важливою умовою, оскільки це впливає на те, є особа небезпечною чи навпаки. Аналізуючи обов’язки, що можуть покладатись на засудженого під час застосування цього виду звільнення від відбування покарання, дійшли висновку, що перелік зазначених обов’язків є вичерпним, суд на власний розсуд не може покладати на особу, до якої застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням, інших обов’язків, а також скасовувати повністю або частково, доповнювати раніше покладені на засудженого обов’язки.
dc.description.abstract The article examines some aspects of the application to the convict of release from serving a probation sentence. It should be noted that recently in the state the tendency to expand the scope of application of punishment without imprisonment as one of the directions of criminal policy of our state has become widely used. Probation with probation absorbed the best qualities of probation and postponement of execution of the sentence, which were provided by the Criminal Code of 1960. Sentenced by a court to correctional labor, restriction of service for servicemen, restriction or imprisonment. The article reflects the essence of release from probation, defines its purpose, the expediency of imposing on convicts duties and additional punishments, as well as clarifies what are the sufficient and necessary grounds for release from probation. It is also noted that release from probation is one of the measures of criminal law influence on a person who has committed a criminal offense, and therefore it is impossible to clarify its legal nature without recourse to the definition of criminal liability and forms of its implementation. The basis for the application of release from probation is the recognition by the court of the possibility of correction of the convict without actually serving the sentence. This conclusion is based on taking into account the gravity of the criminal offense, the identity of the perpetrator and other circumstances of the case. Other circumstances of the case that may be taken into account by the court when applying the release from serving include circumstances that mitigate or aggravate the punishment. The possibility of correcting a convict is an important condition, as it affects whether a person is dangerous or not. Analyzing the responsibilities that may be imposed on the convict during the application of this type of release from serving a sentence, it was concluded that the list of these responsibilities is exhaustive and the court at its discretion cannot impose on a person to who release from serving a sentence. Probation, other duties, as well as to cancel in whole or in part or supplement the previously assigned duties of the convict.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject засуджений
dc.subject звільнення від відбування покарання
dc.subject випробування
dc.subject кримінальна відповідальність
dc.subject обов’язки засудженого
dc.subject convict
dc.subject release from serving sentence
dc.subject probation
dc.subject criminal liability
dc.subject duties of convict
dc.subject
dc.title Окремі аспекти застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record