Щодо економічної доступності судового захисту права на соціаль ний захист.

Show simple item record

dc.contributor.author Бориченко, К. В.
dc.contributor.author Borychenko, K. V.
dc.date.accessioned 2022-04-11T09:14:42Z
dc.date.available 2022-04-11T09:14:42Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Бориченко К. В. Щодо економічної доступності судового захисту права на соціальний захист / К. В. Бориченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 40-46. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.714 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16394
dc.description Бориченко К. В. Щодо економічної доступності судового захисту права на соціальний захист / К. В. Бориченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 40-46. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.714 en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of economic affordability of protection of the right to social protection in Ukraine in modern conditions. It is established that in view of certain rates of court fees payable when applying to the court in social disputes with applications, complaints, issuance of documents, as well as in the case of individual court decisions, the growing subsistence level on which depends the monetary value of the court collection, and a consistently low level of pensions and cash social benefits with a growing number of violations of the right to social protection, the access to court in the process of protection of the right to social protection cannot be considered unimpeded from an economic point of view. Given the general income level of the population, the number of lowincome families, families with children, single citizens, homeless people and homeless children, pensioners whose right to social protection is violated, the provision of benefits to court fees only a limited number of entities is a significant restriction other persons to judicial protection of the investigated right. It is proved that in view of the similar legal nature of cash benefits in the system of social protection and wages, it is expedient to extend the practice of exemption from payment of court fees to plaintiffs – in cases of wages and to plaintiffs – in cases of recovery of due social benefits in the field of social protection. It is established that the expediency of exemption from payment of court fees for individuals in cases of protection of the right to social protection is also due to the fact that the disputes are resolved under the rules of summary proceedings, which usually does not involve notification and participation of participants in its consideration, that significantly saves the cost of justice. With the launch of the, the corresponding costs will be further reduced.
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів економічної доступності захисту права на соціальний захист в Україні в сучасних умовах. Встановлено, що з огляду на визначені ставки судового збору, належного до сплати в разі звернення до суду в соціальних спорах із заявами, скаргами, за видачею документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, зростання рівня прожиткового мінімуму, від якого за- лежить грошовий вираз судового збору, і стабільно низький рівень пенсійного забезпечення та забезпечення грошовими соціальними допомогами за збільшення кількості порушень права на соціальний захист доступ до суду у процесі захисту права на соціальний захист не можна вважати безперешкодним з економічного погляду. З огляду на загальний рівень доходів населення, кількість малозабезпечених сімей, сімей із дітьми, одиноких громадян, бездомних осіб та безпритульних дітей, пенсіонерів, право на соціальний захист яких порушується, надання пільг зі сплати судового збору лише обмеженому колу суб’єктів є суттєвим обмеженням доступу цих та інших осіб до судового захисту досліджуваного права. Доведено, що з огляду на схожу правову природу грошових виплат у системі соціально- го захисту та заробітної плати доцільно поширити практику звільнення від сплати судового збору позивачів – у справах про стягнення заробітної плати, на позивачів – у справах про стягнення належних людині грошових виплат у сфері соціального захисту. Встановлено, що доцільність звільнення від плати судового збору фізичних осіб у справах щодо захисту права на соціальний захист зумовлена також тим, що відповідні спори вирішуються за правилами спрощеного позовного провадження, що зазвичай не передбачає повідомлення й участі учасників справи в разі її розгляду судом, що значно економить витрати на здійснення правосуддя. Із започаткуванням роботи Єдиної судової інформацій- но-телекомунікаційної системи відповідні витрати будуть скорочені ще більше.
dc.description.abstract
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject право на соціальний захист
dc.subject юрисдикційна форма захисту
dc.subject судовий захист
dc.subject доступ до суду
dc.subject судовий збір
dc.subject right to social protection
dc.subject urisdictional form of protection
dc.subject judicial protection
dc.subject access to court
dc.subject court fee
dc.title Щодо економічної доступності судового захисту права на соціаль ний захист. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record