Manipulating categories in public speeches and their translations: cognitive rhetorical application of vantage theory

Show simple item record

dc.contributor.author Potapenko, Serhiy
dc.contributor.author Potapenko, S. I.
dc.contributor.author Potapenko, S. I.
dc.contributor.author Потапенко, С. І.
dc.date.accessioned 2022-04-14T13:11:34Z
dc.date.available 2022-04-14T13:11:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Potapenko, Serhiy. Manipulating categories in public speeches and their translations: cognitive rhetorical application of vantage theory / S. Potapenko // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 12. – С. 81-88.DOI 10.32837/2312-3192/12/12 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16475
dc.description Potapenko, Serhiy. Manipulating categories in public speeches and their translations: cognitive rhetorical application of vantage theory / S. Potapenko // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 12. – С. 81-88. DOI 10.32837/2312-3192/12/12 en_US
dc.description.abstract Застосування у статті теорії побудови перспектив, що пов’язує категоризацію різних явищ з орієнтацією людини у просторі-часі, дозволило окреслити три основні способи маніпулювання категоріями в публічних виступах: надкатегоризація, декатегоризація й побудова нових категорій. Встановлено, що надкатегоризація, спрямована на інтенсифікацію параметрів, які утворюють фокус категорії, передається одиницями, що в оригіналі й перекладі, позначають абсолютну інтенсифікацію внаслідок максимального нагромадження фокальних параметрів, та часткову інтенсифікацію, що посилює фокальні параметри певною мірою. Виявлено, що декатегоризація відображає п’ять способів деінтенсифікації фокальних параметрів. Подібно до надкатегоризації, абсолютна й часткова декатегоризація відбивають максимальне і певне зменшення фокальних параметрів; ситуативна декатегоризація зумовлює розширення значення інклюзивного персонального дейктика we; узагальнювальний варіант передається одиницями, які розширюють межі окремої категорії; універсальний різновид пов’язаний з переходом на суперординатний рівень. Конструювання нових категорій відбивається через словотвір у російському оригіналі й побудові конструкцій в англійському перекладі, передаючи в цьому випадку більшу сміливість мовця порівняно з перекладачем, хоча останній переважно зберігає пропоновану автором послідовність побудови категоріальних перспектив. en_US
dc.description.abstract The article applies Vantage Theory, which studies the ways of categorization with respect to human orientation in space-time, to revealing three types of manipulating categories structuring the addressee’s worldview: overcategorization, decategorization and new category construction. It is found that overcategorization, aimed at intensifying the parameters constituting the categorical focus, is reflected in the use of words denoting the utmost intensification of the focal categorical parameters, while partial categorization is expressed by the lexical units intensifying focal parameters to a certain degree. Decategorization is shown to reflect five ways of diminishing focal parameters. Similarly to overcategorization, the absolute and partial decategorizations reflect the utmost and fractional loss of focal features respectively; the situational decategorization concerns the reduction of the focal parameters denoted by the inclusive deictic unit we; the generalizing variant is rendered by the units extending the limits of a particular category; the universal type refers to the superordinate categorization level. New category construction consists in representing novel entities by word formation in the Russian original and by construction formation in the English translation with the sender being more daring in these passages than the translator who in the majority of other cases follows the vantage construction suggested by the speaker
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ПП "Фенікс" en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.subject Категорія en_US
dc.subject маніпуляція en_US
dc.subject виступ en_US
dc.subject переклад en_US
dc.subject когнітивна риторика en_US
dc.subject теорія побудови перспектив en_US
dc.subject надкатегоризація en_US
dc.subject декатегоризація en_US
dc.subject конструювання нових категорій en_US
dc.subject Category
dc.subject manipulation
dc.subject public speech
dc.subject translation
dc.subject cognitive rhetoric
dc.subject vantage theory
dc.subject overcategorization
dc.subject decategorization
dc.subject new category construction
dc.title Manipulating categories in public speeches and their translations: cognitive rhetorical application of vantage theory en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record