Grassroots-charisma: diskursive und experimentell-phonetische identification potenzieller charismatiker in der graswurzelbewegung Deutschlands und der Ukraine

Show simple item record

dc.contributor.author Petljutschenko, Natalja
dc.contributor.author Petlyuchenko, N. V.
dc.contributor.author Петлюченко, Наталія Володимирівна
dc.contributor.author Петлюченко, Наталья Владимировна
dc.date.accessioned 2022-04-15T15:13:02Z
dc.date.available 2022-04-15T15:13:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Petljutschenko, Natalja. Grassroots-charisma: diskursive und experimentell-phonetische identification potenzieller charismatiker in der graswurzelbewegung Deutschlands und der Ukraine / N. Petljutschenko // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 159-166. DOI https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16513
dc.description Petljutschenko, Natalja. Grassroots-charisma: diskursive und experimentell-phonetische identification potenzieller charismatiker in der graswurzelbewegung Deutschlands und der Ukraine / N. Petljutschenko // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 159-166. DOI https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166 en_US
dc.description.abstract У статті представлено методологію експериментально-фонетичного дослідження мовних особистостей потенційних харизматиків у сучасній ініціативі від мас (англ. grassroots movement) Німеччини та України в зіставному аспекті. Уперше за- пропоновано лінгводискурсивну модель "відкриття" майбутнього харизматика (в німецькому та українському політично- му просторах), яка має тришарову структуру і враховує наступні типи харизми: (1) посадову харизму (нім. Amtscharisma, англ. the charisma of office), яку пов'язують із заняттям харизматиком посту канцлера або президента країни і яка корелює із хронологією кризових (харизматичних) і посткризових (раціональних) періодів у житті країни й суспільства. Здебільшого, ці періоди чергуються один з одним. Харизматиком може стати будь-який політик, наділений високою владою і спонукуваний у своїх вчинках значимістю високого посту; (2) публічну харизму, властиву певною мірою різним політикам, що посідають нижчі, ніж канцлерський або президентський, пости, але хортаторність (закличність) яких є дуже високою саме в кризовий період. Таких політиків визнають у суспільстві як харизматів. Їхня харизма багаторазово підтверджена медіа-ресурсами; (3) кореневу харизму (Grassroots-Charisma – термін наш. – Н. П.), яка перебуває на початку формування безпосередньо ініціативою від мас. Вона ще не має активного прояву в публічному просторі, утім, її риси можуть бути виявлені у неформальних лідерів методом безпосереднього спостереження за ними на мітингах, пікетах, зборах підписів та інших соціально-політичних акціях. Важливим тут є момент першого публічного приписування харизми, тобто перші визначення публічної особи як харизмата в медіа або в соціальних мережах. Дискурсивне портретування потенційно- го харизматика у двох грассрут-ініціативах (ініціативах від мас) і визначення контрастивних рис відбувається за чотирма параметрами (біологічним, соціальним, психологічним, лінгводискурсивним), що формують його/її харизматичний дискурс-портрет. Вирішальними є риторика публічних звернень, виразна бійцівська позиція, хортаторність, тембральні, просодичні та кінетико-мімічні характеристики, зовнішній вигляд, які надалі сприймаються й приписуються як харизма. Результати дослідження мають практичне застосування в галузях контрастної лінгвістики, міжкультурної комунікації, дискурсивних студій, прикладної фонетики. en_US
dc.description.abstract The paper presents a comparative methodology for experimental phonetic research into the linguistic personalities of potential charismatic leaders in modern German and Ukrainian grassroots movements. It suggests a novel linguistic discursive model of the "discovery" of future charismatic leaders (in the German and Ukrainian political discourses), which has a three-layer structure and considers the following types of charisma: (1) Charisma of Office (German – Amtscharisma) associated with a national leader (chancellor, resident, etc.) whose charisma is determined by the chronology of crisis (charismatic) and post-crisis (rational) periods in the life of the country and society. For the most part, these periods alternate with each other. Any politician endowed with supreme power and influenced in his / her actions by the importance of his/her high office can become a charismatic leader; (2) Public Charisma, which is characteristic to some degree of various politicians who rank lower than the leader of the country, but whose appeal is very high during crisis periods. The society recognizes such politicians as charismatic leaders with their charisma repeatedly confirmed by media resources; (3) Grassroots Charisma (my term – N.P.), which is embryonic stemming upwards from popular initiatives and movements. It is not yet active in public discourse, but its features can be detected in informal leaders by directly observing them at rallies, pickets, signature collections and other socio-political events. The important point here is the moment of the first public attribution of charisma, i.e. the initial recognition of a public person as a charismatic leader in the media or in social networks. Discursive portrayal of potential charismatic leaders in German and Ukrainian grassroots initiatives and the determination of their contrastive features rest on four parameters (biological, social, psychological, discursive), forming their charismatic discourse portraits. Of decisive importance here is the rhetoric of public appearances, expressive combative position, hortatority, timbral, prosodic and gesture-mimic characteristics, appearance further perceived and attributed as charisma. The results of this study can be applied in contrastive linguistics, intercultural communication, discourse studies, applied phonetics.
dc.language.iso de en_US
dc.publisher ПП "Фенікс" en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.subject Мовна особистість en_US
dc.subject харизма en_US
dc.subject ініціатива від мас (grassroots movement) en_US
dc.subject Німеччина en_US
dc.subject Україна en_US
dc.subject приписування en_US
dc.subject хортаторність en_US
dc.subject просодія en_US
dc.subject кінетика en_US
dc.subject міміка en_US
dc.subject Linguistic personality en_US
dc.subject charisma en_US
dc.subject grassroots movement en_US
dc.subject Germany en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject attribution en_US
dc.subject appea en_US
dc.subject prosody en_US
dc.subject gesture en_US
dc.subject mimics en_US
dc.title Grassroots-charisma: diskursive und experimentell-phonetische identification potenzieller charismatiker in der graswurzelbewegung Deutschlands und der Ukraine en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record