Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2020. - Вип. 27

Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2020. - Вип. 27

 

Recent Submissions

 • Паламар, А. С.; Palamar, A. S. (Одеса, 2020)
  З моменту свого заснування у 1928 році ісламістська асоціація «Брати-мусульмани» розвилась у потужну регіональну мережу, до якої входили політичні, громадські та військові підрозділи у багатьох країнах арабського світу. ...
 • Мельник, Віктор Мирославович; Мельник, В. М.; Melnyk, Viktor M. (Одеса, 2020)
  У статті презентовані фахові роздуми про статус і наукове значення політичної антропології в сучасному світі. Основна увага автора зосереджена на поясненні предмета політичної антропології. Стверджується, що політична ...
 • Антохів-Сколоздра, О. М.; Antokhiv-Skolozdra, Olesya; Antokhiv-Skolozdra, O. M. (Одеса, 2020)
  The article considers the peculiarities of formation and development of relations between Canada and the European Union in political sphere. It points out that the common essence of approaches to modern international ...
 • Антонюк, Д. І.; Antoniuk, D. I. (Одеса, 2020)
  У статті автор розглядає умови та критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні. З огляду на особливості місцевого рівня управління у статті використано підхід із двома взаємозалежними типами легітимності ...
 • Шевченко, О. М.; Шевченко, Олександр Миколайович; Shevchenko, Oleksandr M.; Мельничук, Вікторія Вікторівна; Мельничук, В. В.; Melnychuk, Viktoriia V. (Одеса, 2020)
  У статті досліджено соціально-філософські аспекти евтаназії. Особлива увага приділена доцільності легалізації евтаназії в Україні. Автори обґрунтовують важливість і неоднозначність цього питання та звертають увагу на ...
 • Червінська, Т. Г.; Червінська, Тетяна Григорівна; Chervinska, Tetiana H.; Петленко, Юлія Володимирівна; Петленко, Ю. В.; Petlenko, Yuliia V. (Одеса, 2020)
  У статті розглянуто наслідки пандемії COVID-19 для вищої освіти в Україні та світі. Авторки здійснюють аналіз результатів досліджень Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської ...
 • Полторак, Володимир Абрамович; Полторак, В. А.; Poltorak, Volodymyr A.; Зоська, Яна Володимирівна; Зоська, Я. В.; Zoska, Yana V.; Стадник, Альона Георгіївна; Стадник, А. Г.; Stadnyk, Alona H. (Одеса, 2020)
  У статті розглянуто важливу проблему, пов’язану із застосуванням стереотипів у процесі функціонування громадської думки в соціальний сфері суспільства. Визначено поняття «стереотип», яке трактується як традиційні, звичні ...
 • Плющ, В. А.; Pliushch, V. A. (Одеса, 2020)
  Стаття присвячена теоретичному аналізу вивчення проблеми соціокультурної адаптації мігрантів в іншокультурному середовищі. Розглянуто поняття соціокультурної адаптації та акультурації, окреслено кореляцію між цими ...
 • Музылёв, А. В.; Музильов, А. В.; Muzylov, A. V. (Одеса, 2020)
  У статті розглянуто особливості конструювання колективної образи за допомогою кінематографа. Розглянуто теоретичні основи роботи, а саме статті дослідників, які вивчають правила конструювання та утвердження колективної ...
 • Дейнеко, О. О.; Дейнеко, Олександра Олександрівна; Deineko, Oleksandra O. (Одеса, 2020)
  Стаття присвячена системному аналізу наявних дефініцій поняття «соціальна згуртованість» крізь призму авторського методологічного підходу у вузькому та широкому розумінні. Автор послідовно аналізує переваги та недоліки ...
 • Гугнін, Е. А.; Гугнін, Едуард Анатолійович; Huhnin, Eduard A. (Одеса, 2020)
  У статті побудовано теоретико-аналітичну характеристику клієнтелізму як чинника зовнішньої залежності України шляхом узагальнення досліджень клієнтелізму в науковій літературі та побудови теоретико-аналітичної характеристики ...
 • Вітковська, І. М.; Vitkovska, I. M.; Євдокимова, І. А.; Yevdokymova, I. A. (Одеса, 2020)
  Стаття присвячена аналізу етапів становлення поняття відповідальності у філософії та соціології та з’ясуванню особливостей розуміння відповідальності на кожному з них. Зроблено висновок, що відповідальність як суспільне ...
 • Аксьонова, С. Ю .; Aksonova, S. Yu .; Василець, Ольга Іванівна; Василець, О. І.; Vasylets, Olha I. (Одеса, 2020)
  Процес урбанізації є багатовимірним і охоплює різноманітні сфери життєдіяльності, зокрема дітородну активність. Аналіз причин зниження народжуваності під впливом урбанізації є особливо актуальним і з огляду на глобальні ...
 • Яцула, Т. В.; Яцула, Тетяна Володимирівна; Yatsula, Tetiana V. (Одеса, 2020)
  У статті розглянуто філософські та психологічні аспекти розвитку смисложиттєвої позиції педагога. Автором обґрунтовано важливість розвитку в педагогів сприйняття педагогічної діяльності як смисложиттєвої цінності власного ...
 • Яценко, Олена Дмитрівна; Яценко, О. Д.; Yatsenko, Olena; Yatsenko, Olena D. (Одеса, 2020)
  У статті обґрунтовано визнання феноменологічного методу як ефективного та доцільного в аналітиці персонального екзистенційного досвіду та його культуротворчих передумов. Показано, що сама людина є сутністю, яка інтерпретує ...
 • Сукенніков, О. В.; Сукенніков, Олексій Вячеславович; Sukennikov Oleksii V. (Одеса, 2020)
  Аналіз особистості як культурно-історичного феномена, на нашу думку, є важливим у розумінні процесу та механізмів зародження, формування й розвитку особистості зі зміною конкретних культурно-історичних форм існування ...
 • Сінельнікова, М. В.; Сінєльнікова, Марія Василівна; Sinielnikova, Mariia V. (Одеса, 2020)
  У статті досліджено ніцшеанську ідею вічного повернення, яка вважається найбільш фундаментальною і найменш проясненою у філософії німецького мислителя. Зауважено, що її сутність краще висвітлюють основні аспекти, які ...
 • Павлишин, Людмила Григорівна; Павлишин, Л. Г.; Pavlyshyn, Liudmyla; Pavlyshyn, Liudmyla H. (Одеса, 2020)
  У статті розглянуто філософські та етичні аспекти творчої спадщини Ф. Ніцше. Людина тогочасного суспільства більше не відчувала себе захищеною. Якщо руйнується стара ієрархія цінностей, то перш за все це свідчить про ...
 • Окорокова, Віра Вікторівна; Окорокова, В. В.; Okorokova, Vira V. (Одеса, 2020)
  The article is devoted to the consideration of theoretical aspects of transhumanism in the course of historiosophical discourse. Emphasis is placed on the digitalization of society, which feeds the main issues of ...
 • Макарова, А. О.; Makarova, A. O. (Одеса, 2020)
  У статті розглянуто поняття і сутність архетипу та діяльності як взаємопов’язаних соціально детермінованих феноменів. Наголошено на проблематичності формально-логічного аналізу цих понять і необхідності розгляду їх ...

View more