Філософські аспекти розуміння смислу життя в підготовці майбутнього педагога

Show simple item record

dc.contributor.author Яцула, Т. В.
dc.contributor.author Яцула, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.author Yatsula, Tetiana V.
dc.date.accessioned 2022-04-18T19:47:04Z
dc.date.available 2022-04-18T19:47:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Яцула Т. В. Філософські аспекти розуміння смислу життя в підготовці майбутнього педагога / Т. В. Яцула // А ктуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 65-70. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.923 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16534
dc.description Яцула Т. В. Філософські аспекти розуміння смислу життя в підготовці майбутнього педагога / Т. В. Яцула // А ктуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 65-70. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.923 en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто філософські та психологічні аспекти розвитку смисложиттєвої позиції педагога. Автором обґрунтовано важливість розвитку в педагогів сприйняття педагогічної діяльності як смисложиттєвої цінності власного життя. Для сучасного педагога важливо не тільки усвідомити структуру педагогічної діяльності, її основні компоненти, педагогічні дії, професійно важливі вміння і свої психологічні якості, але й «увійти» в простір педагогічної взаємодії на основі усвідомлення його сенсу у своєму саморозвитку, самовдосконаленні, самоактуалізації та у розвитку людини як смислоутворювального компонента свого життя. Завдяки усвідомленню сенсу педагогічної діяльності студентами закладів вищої освіти сприймаються цінності, цілі, мотиви, функції взаємодії з людиною, яка навчається. Знання, уміння, навички набувають статусу життєво необхідного потенціалу компетентності педагога. Сенс мети дії та дії загалом залежить від того, якому мотиву вона слугує, задоволенню якої потреби сприяє. Якщо педагог особистісний сенс педагогічної діяльності, взаємодії вбачає в розвитку людини, підтримці її становлення, то й сенс професійної діяльності набуває гуманістичного характеру. Для особистості такого педагога зрозумілий сенс його життя, він збігається із сенсом педагогічної діяльності. Представляючи одне з головних утворень свідомості, особистісний сенс є індивідуалізованим відображенням дійсного ставлення особистості до об’єктів, за - ради яких розгортається її діяльність, усвідомлюваним як «значення для мене». Цінності педагогічної діяльності, її особистісні сенси мотивують студентів під час навчання у закладах вищої освіти на саморозвиток, самовдосконалення. Процес поширення значущості змісту навчання відбувається послідовно від одного об’єкта до іншого за обов’язкової умови наявності зв’язку між ними. У результаті цього виникають ланцюжки сенсу, а саме ланцюжки поширення значущості. Ланцюжок смислів – це відповіді на вічні питання діяльності людини «Навіщо?», «Чому?, «Для чого?» тощо. Освітній процес у закладі вищої освіти має бути насичений особистісно розвивальними засобами, які б дали змогу майбутньому педагогові орієнтуватись у смислах взаємодії зі школярами, студентами, смислах педагогічної діяльності як смислоутворювального складника сенсу власного життя. en_US
dc.description.abstract The article considers the philosophical and psychological aspects of the development of the life-sense position of the teacher. The author substantiates the importance of developing teachers’ perception of pedagogical activity as the life-sense value of their own lives. It is important for a modern teacher to understand not only the structure of pedagogical activity, its main components, pedagogical actions, professionally important skills and their psychological qualities, but also to “enter” the space of pedagogical interaction based on awareness of its meaning in self-development, self-improvement, self-actualization and development of a person as a meaning-forming component of their life. Due to the awareness of the meaning of pedagogical activity, students of higher education institutions perceive the values, goals, motives, functions of interaction with the person who is studying. Knowledge, skills, abilities acquire the status of vital potential of the teacher’s competence. The meaning of the purpose of action and action in general, depends on what motive it serves the satisfaction of which it contributes. If the teacher sees the personal meaning of pedagogical activity, interaction in human development, in support of its formation, then the meaning of professional activity acquires a humanistic sense. For the personality of such a teacher, the sense of their life is clear; it coincides with the meaning of pedagogical activity. Representing one of the main formations of consciousness, personal meaning is an individualized reflection of the true attitude of the individual to the objects for which their activity unfolds, perceived as “sense to me”. The values of pedagogical activity, its personal meanings motivate students during their studies in higher education institutions for self-development and self-improvement.The process of spreading the importance of learning con- tent takes place sequentially from one object to another, provided that there is a connection between them. As a result, there are chains of meaning – chains of distribution of significance. The chain of meanings is the answers to the eternal questions for human activity “Why?”, “For what?” etc. The educational process in a higher education institution should be saturated with personal development tools that would allow the future teacher to navigate in terms of interaction with students, the meaning of teaching as a meaningful component of the sense of their own lives.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject сенс життя en_US
dc.subject сенс педагогічної діяльност en_US
dc.subject смисло- життєвий орієнтир у педагогічній діяльності en_US
dc.subject цінності взаємодії з учнем студентом en_US
dc.subject ense of life en_US
dc.subject meaning of pedagogical activity en_US
dc.subject values of interaction with the school/university students en_US
dc.subject life-sense concept in pedagogical activity en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects en_US
dc.title Філософські аспекти розуміння смислу життя в підготовці майбутнього педагога en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record