Соціальні стереотипи і громадська думка: проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу

Show simple item record

dc.contributor.author Полторак, Володимир Абрамович
dc.contributor.author Полторак, В. А.
dc.contributor.author Poltorak, Volodymyr A.
dc.contributor.author Зоська, Яна Володимирівна
dc.contributor.author Зоська, Я. В.
dc.contributor.author Zoska, Yana V.
dc.contributor.author Стадник, Альона Георгіївна
dc.contributor.author Стадник, А. Г.
dc.contributor.author Stadnyk, Alona H.
dc.date.accessioned 2022-04-18T22:36:53Z
dc.date.available 2022-04-18T22:36:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Полторак В. А. Соціальні стереотипи і громадська думка: проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу / В. А. Полторак, Я. В. Зоська, А. Г. Стадник // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 115-122. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.931 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16541
dc.description Полторак В. А. Соціальні стереотипи і громадська думка: проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу / В. А. Полторак, Я. В. Зоська, А. Г. Стадник // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 115-122. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.931 en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто важливу проблему, пов’язану із застосуванням стереотипів у процесі функціонування громадської думки в соціальний сфері суспільства. Визначено поняття «стереотип», яке трактується як традиційні, звичні канони думки та поведінки, спосіб реалізації різноманітних дій та думок у певній послідовності. Аналізуються різні аспекти процесів стереотипізації, тобто спрощення, схематизації соціальної дійсності, що дають особі та соціальній групі можливість надійно та чітко орієнтуватися в суспільстві. З’ясовано, що якщо установка вже сформувалася під час попередньої діяльності людей, груп, то стереотипи, які змістовно пов’язані з певними установками, допомагають пов’язати подібні «застарілі» установки до конкретної реальної ситуації. Визначено сутність соціальної стереотипізації, соціальних стереотипів як важливих елементів розвитку суспільства загалом і масової свідомості та громадської думки зокрема, коротко позначено деякі ключові аспекти, пов’язані з основними характеристиками та сутнісними рисами соціальних стереотипів для того, щоб у подальшому чітко та об’єктивно розкрити проблему їх «пов’язаності» з громадською думкою. Розглянуто регулюючу, ідеологічну та ідентифікаційну функції соціальних стереотипів. Основний фокус аналізу спрямований на виявлення взаємозв’язку та взаємовпливу між соціальними стереотипами і громадською думкою. Остання виступає як один із важливих механізмів формування соціальних стереотипів, а також середовище, що містить їх використання. Встановлено, що, по-перше, між змістом громадської думки, її функціонуванням та соціальними стереотипами існує зв’язок; по-друге, цей зв’язок насправді не є таким, що «уся» громадська думка повністю складається із стереотипів та без них взагалі не може бути трансльованою; по-третє, позитивні і негативні стереотипи дійсно певним чином впливають на процеси формування, функціонування громадської думки. en_US
dc.description.abstract The article considers an important problem related to the application of stereotypes in the functioning of public opinion in the social sphere of society. The concept of “stereotype” is defined, which is interpreted as traditional, habitual canons of thought and behavior, a way to implement a variety of actions and thoughts in a certain sequence. Various aspects of the processes of stereotyping, i.e. simplification, schematization of social reality, which give a person and a social group the opportunity to reliably and clearly navigate in society, are analyzed. It was found that if the attitude has already been formed during the previous activities of people, groups, the stereotypes that are meaningfully associated with certain attitudes help to connect such “outdated” attitudes to a specific real situation. The essence of social stereotyping, social stereotypes as important elements of society in general and mass consciousness and public opinion in particular are defined, we briefly outline some key aspects related to the main characteristics and essential features of social stereotypes in order to clearly and objectively reveal the problem of their “connection” with public opinion. The regulatory, ideological and identification functions of social stereotypes are considered. The main focus of the analysis is to identify the relationship and interaction between social stereotypes and public opinion. The latter acts as one of the important mechanisms for the formation of social stereotypes, as well as the environment that contains their use. It is established: that first, between the content of public opinion, its functioning and social stereotypes; secondly, this connection is not really such that “all” public opinion consists entirely of stereotypes and without them cannot be broadcast at all; thirdly, positive and negative stereotypes do in some way affect the processes of formation and functioning of public opinion.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Процес стереотипізації en_US
dc.subject соціальні стереотипи en_US
dc.subject громадська думка en_US
dc.subject process of stereotyping en_US
dc.subject social stereotypes en_US
dc.subject public opinion en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.title Соціальні стереотипи і громадська думка: проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record