Protection of copyright on the Internet

Show simple item record

dc.contributor.author Кирилюк, Алла Володимирівна
dc.contributor.author Кирилюк, А. В.
dc.contributor.author Кирилюк, Алла Владимировна
dc.contributor.author Kyryliuk, Alla V.
dc.contributor.author Бааджи, Наталія Пилипівна
dc.contributor.author Бааджи, Н. П.
dc.contributor.author Бааджи, Наталия Филипповна
dc.contributor.author Baadzhy, Nataliia P.
dc.contributor.author Гонгало, Регіна Францівна
dc.contributor.author Гонгало, Р. Ф.
dc.contributor.author Гонгало, Регина Францовна
dc.contributor.author Honhalo, Rehina F.
dc.contributor.author Капустіна, Надія Борисівна
dc.contributor.author Капустіна, Н. Б.
dc.contributor.author Капустина, Надежда Борисовна
dc.contributor.author Kapustina, Nadiia B.
dc.contributor.author Галупова, Лариса Ігорівна
dc.contributor.author Галупова, Л. І.
dc.contributor.author Галупова, Лариса Игоревна
dc.contributor.author Halupova, Larysa I.
dc.date.accessioned 2022-04-19T12:16:38Z
dc.date.available 2022-04-19T12:16:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Kyryliuk A. Protection of copyright on the Internet / A. Kyryliuk, N. Baadzhy, R. Honhalo, N. Kapustina, L. Galupova // Amazonia Investiga. – Vol. 8. - Issue 24. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 464-470. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16558
dc.description Kyryliuk A. Protection of copyright on the Internet / A. Kyryliuk, N. Baadzhy, R. Honhalo, N. Kapustina, L. Galupova // Amazonia Investiga. – Vol. 8. - Issue 24. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 464-470. en_US
dc.description.abstract The problem of improving of legislation in the field of copyright protection is one of the urgent problems facing modern legislation. Due to the rapid development of information and communication technologies, dishonest users have the opportunity to post fragments of other people's creative works on their sites without reference to the author, source of borrowing and without disclosing information about the owners of the site. According to the main international copyright convention, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), copyright protection covers a wide array of human creativity - all “literary and artistic works.” Due to the process of digitization all these forms of creativity can be transmitted across the Internet and in case of violation of rights to them, a mechanism for their protection should be developed in a modern society. It is concluded that information is transmitted via the Internet mainly in the form of creative works that are object to copyright. Moreover, the implementation of any formalities and the fact of publication of the creative work are not needed. The peculiarities of the legal regime of creative works placed on the Internet, the rights of which are the object of civil protection, were disclosed in the article. The author discloses problems of copyright protection for works posted on the Internet, including the problem of identification of the offender. In the article it is also identified basic ways to protect copyright, such as self-defense and judicial protection. The author examines issues of copyright protection for creative works posted on the Internet. Technical and legal means and methods of protecting the rights of authors are analyzed, which allow effective protection of creative works placed on the Internet both before and after their infringement. In the article it is argued that the protection of interests of copyright entities on the Internet depends to a large extent on the technological means that they use. The evolution of these tools and techniques will diminish the role of copyright as a regulator of civil legal relations on the Internet. en_US
dc.description.abstract Проблема вдосконалення законодавства у сфері охорони авторського права є однією з актуальних проблем сучасного законодавства. Завдяки стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій недобросовісні користувачі мають можливість розміщувати на своїх сайтах фрагменти чужих творчих робіт без посилання на автора, джерело запозичення та без розголошення інформації про власників сайту. Відповідно до головної міжнародної конвенції про авторське право, Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886), охорона авторського права охоплює широкий спектр людської творчості – усі «літературні та художні твори». Завдяки процесу оцифровки всі ці форми творчості можуть передаватися через Інтернет, і в разі порушення прав на них у сучасному суспільстві має бути розроблений механізм їх захисту. Зроблено висновок, що інформація передається через Інтернет переважно у формі творчих робіт, які є об’єктом авторського права. Причому виконання будь-яких формальностей і факт публікації твору не потрібні. У статті розкрито особливості правового режиму розміщених у мережі Інтернет творчих робіт, права на які є об’єктом цивільного захисту. Автор розкриває проблеми захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет, зокрема проблему ідентифікації порушника. У статті також визначено основні способи захисту авторського права, такі як самозахист і судовий захист. Автор розглядає питання захисту авторських прав на творчі роботи, розміщені в мережі Інтернет. Проаналізовано техніко-правові засоби та методи захисту прав авторів, які дозволяють ефективно захистити творчі твори, розміщені в мережі Інтернет як до, так і після їх порушення. У статті стверджується, що захист інтересів суб’єктів авторського права в Інтернеті значною мірою залежить від технологічних засобів, які вони використовують. Еволюція цих інструментів і прийомів призведе до зниження ролі авторського права як регулятора цивільних правовідносин в Інтернеті.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editorial Primmate S. A. S. en_US
dc.subject intellectual property en_US
dc.subject copyright en_US
dc.subject related rights en_US
dc.subject protection of copyright and related rights en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject інтелектуальна власність en_US
dc.subject авторське право en_US
dc.subject суміжні права en_US
dc.subject захист авторського права та суміжних прав en_US
dc.subject Інтернет en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Protection of copyright on the Internet en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record