Феномен «традиційного» як засіб експлікації політичної антропології

Show simple item record

dc.contributor.author Мельник, Віктор Мирославович
dc.contributor.author Мельник, В. М.
dc.contributor.author Melnyk, Viktor M.
dc.date.accessioned 2022-04-19T17:59:02Z
dc.date.available 2022-04-19T17:59:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Мельник В. М. Феномен «традиційного» як засіб експлікації політичної антропології / В. М. Мельник // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 146-150. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.936 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16564
dc.description Мельник В. М. Феномен «традиційного» як засіб експлікації політичної антропології / В. М. Мельник // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2020. - Вип. 27. - С. 146-150. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.936 en_US
dc.description.abstract У статті презентовані фахові роздуми про статус і наукове значення політичної антропології в сучасному світі. Основна увага автора зосереджена на поясненні предмета політичної антропології. Стверджується, що політична антропологія є вченням про ідейний та ідеологічний розвиток традиційних форм політичного устрою в історичному процесі, котрі безпосередньо стосуються сучасного стану політичної практики на рівні етносу та держави. Зауважується, що політичні традиції народжуються, функціонують і трансформуються виключно в межах процесів етносоціальної еволюції. Отже, всі політичні традиції детерміновані етнічно або культурно. Поза етнічною свідомістю політичні традиції довго не тримаються. Фактично значення політичної антропології полягає в репрезентації соціальних практик як «живих» систем, здатних до самовідтворення. Пояснюючи принципи детермінації політичних традицій, автор доводить, що історичність, притаманна всім формам людської свідомості, також повинна перебувати в об’єктиві наукових досліджень. Історичність – це константа розвитку та поступу. Вона постулюється просторово-темпоральними рамками людського існування. Політика невід’ємна від історичності. Вона народжується поступом. Ось чому важливо застосовувати ретроспекцію та інтроспекцію для аналізу політичних традицій у політико-антропологічному дискурсі. Політичні традиції, осмислені на етнокультурному фундаменті, потребують окремого методу для дослідження. Деякі дослідники стверджують, що таким методом може стати emic-підхід. Автор зазначає, що всі форми «включених студій» придатні для предмета політичної антропології. Політична антропологія передбачає постійне заглиблення науковця в коло його інтересів. Фактично справжній політантрополог є перманентним «співучасником» тих політичних дій, котрі він вивчає. На завершення статті автор надає власні зауваження щодо поняття «традиціоналізм», що має у політичній антропології значення, відмінне від сфери політичних ідеологій. en_US
dc.description.abstract The article presents professional reflections on the status and scientific significance of political anthropology in the modern world. The author focuses on explaining the subject of political anthropology. It is argued that political anthropology is the doctrine of ideological development of traditional forms of political system in the historical process, directly related to the current government and political practices at the level of ethnicity and state. It is noted that political traditions are born, function and transform exclusively within the processes of ethnical & social evolution. Thus, all political traditions are determined ethnically or culturally. Outside the ethnic consciousness, political traditions do not last long. In essence, political anthropology’s significance lies in the representation of social practices as “living” systems capable of self-reproduction. Explaining the principles of determination of political traditions, the author argues that historicity, inherent in all forms of human consciousness, must also be in the lens of scientific research. Historicity is a constant of development and progress. The spatial-temporal framework of human existence postulates it. Politics, in turn, is inseparable from historicity. That is why very important to use retrospection and introspection to analyze political traditions in political-anthropological discourse. Political traditions, understood as a product of the ethno cultural basis, need a separate method for research. Some researchers argue that it could be an “emic-approach”. The author notes that all forms of “included studies” are suitable for the subject of political anthropology. Political anthropology involves the constant deepening of the scientist in the range of his interests. In fact, a true political anthropologist is a permanent “accomplice” of the political actions he studies. At the end of the article, the author provides his own remarks on the concept of “traditionalism”, which in political anthropology has a different meaning from political ideologies.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject політична антропологія en_US
dc.subject політичні традиції en_US
dc.subject політико-антропологічний традиціоналізм en_US
dc.subject предмет досліджень en_US
dc.subject історична динаміка en_US
dc.subject етнічність en_US
dc.subject political anthropology en_US
dc.subject political traditions en_US
dc.subject political-anthropological traditionalism en_US
dc.subject research subject en_US
dc.subject historical dynamics en_US
dc.subject ethnicity en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Феномен «традиційного» як засіб експлікації політичної антропології en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record