Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю

Show simple item record

dc.contributor.advisor Гриценко Іван Сергійович
dc.contributor.author Вільгушинський, Михайло Йосипович
dc.contributor.author Вильгушинский, Михаил Иосифович
dc.date.accessioned 2015-08-06T12:11:43Z
dc.date.available 2015-08-06T12:11:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Вільгушинський М. Й. Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / М. Й. Вільгушинський; наук. консультант І. С. Гриценко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 32 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1660
dc.description Вільгушинський М. Й. Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / М. Й. Вільгушинський; наук. консультант І. С. Гриценко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 32 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура; 12:00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. 29 Дисертація присвячена науковому дослідженню правових засад взаємовідносин судів загальної юрисдикції із суб'єктами владних повноважень та громадськістю, зокрема, методологічних засад, змісту, форм таких взаємовідносин, особливостей і сутності процедури їх реалізації. Наголошено, що взаємовідносини між судами та іншими суб'єктами публічної влади, по-перше, є необхідним та обов'язковим елементом забезпечення єдності державної влади і, по-друге, - завданням, яке має бути вирішено так, щоб не було порушено самостійності і незалежності функціонування названих суб'єктів. Визначено місце органів судової влади в системі публічної влади в Україні. Зроблено висновок, що категорія «публічна влада» є комплексним утворенням, яке складається з елементів більш низького системного рівня, зокрема державної влади; політичної влади; влади народу України та муніципальної влади. Окремим підвидом державної влади є судова влада. Під судовою владою запропоновано розуміти засновану на нормах права можливість і здатність окремого виду державної влади, представленого судами, впливати на поведінку (волю) фізичних і (або) юридичних осіб у формі правосуддя. З'ясовано поняття та систему суб'єктів владних повноважень і громадськості. Окрему увагу приділено дослідженню інституту взаємовідносин судів загальної юрисдикції із суб'єктами владних повноважень і громадськістю через призму предмета адміністративного права. Розглянуто принципи взаємовідносин судів загальної юрисдикції із суб'єктами владних повноважень і громадськістю. Проаналізовано поняття та зміст взаємовідносин судів загальної юрисдикції із загальнодержавними, регіональними суб'єктами владних повноважень, зокрема органами місцевого самоврядування. З'ясовано сутність і зміст внутрішньосистемних взаємовідносин судів загальної та конституційної взаємодії, зокрема розглянуто специфіку взаємовідносин судів загальної юрисдикції з органами суддівського самоврядування, Національною школою суддів України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Державною судовою адміністрацією України. Приділено увагу вивченню окремих аспектів територіальних, спеціалізованих та інстанційних взаємовідносин судів загальної юрисдикції. Досліджено роль і значення громадськості в організації та функціонуванні судів загальної юрисдикції. Окремо з'ясовано форми і зміст взаємовідносин судів загальноїюрисдикціїз громадськістю. Проаналізовано зміст громадського контролю як особливої форми взаємовідносин судів загальної юрисдикції та громадськості. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.10 - судоустройство; прокуратура и адвокатура; 12.00.07 - административное право и процесс; финансовое право; информационное право. — Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2014. Диссертация посвящена научному исследованию правовых основ взаимоотношений судов общей юрисдикции с субъектами властных полномочий и общественностью, в частности, методологических основ, содержания, форм таких взаимоотношений, особенностей и сути процедуры осуществления взаимоотношений. Подчеркнуто, что взаимоотношения между судами и иными субъектами публичной власти, во-первых, являются необходимым и обязательным элементом обеспечения единства государственной власти а, во-вторых, - задачей, которая должна быть решена таким образом, чтобы не нарушить самостоятельность и независимость функционирования названных субъектов. Определено место органов судебной власти в системе публичной власти Украины. Сделан вывод о том, что категория «публичная власть» являет собой комплексное образование, состоящее из элементов более низкого системного уровня: государственной власти; политической власти; власти народа Украины и муниципальной власти. Под судебной властью предложено понимать основанную на нормах права возможность и способность отдельного вида государственной власти, представленного судами, влиять на поведение (волю) физических и (или) юридических лиц в форме правосудия. Уточнены понятие и система субъектов властных полномочий и общественности. Уделено внимание вопросу о возможности причисления к системе субъектов властных полномочий частных лиц, которые реализуют власть народа Украины. Детально изучена категория «общественность», признанная сложным системным образованием. Отдельное внимание уделено характеристике института взаимоотношений судов общей юрисдикции с субъектами властных полномочий и общественностью через призму предмета административного права. Сделан взвод о том, что нормы права, регламентирующие взаимоотношения между судами общей юрисдикции и общественностью, в современных условиях формируются как публично- правовое образование, которое должно найти свое место в рамках системы Особенного административного права. Рассмотрены принципы взаимоотношений судов общей юрисдикции с субъектами властных полномочий и общественностью. Аргументирован вывод о том, что взаимоотношения судов общей юрисдикции с субъектами властных полномочий и общественностью осуществляются на основании принципов правоприменительной деятельности. Проанализированы понятие и содержание взаимоотношений судов общей юрисдикции с общегосударственными и региональными субъектами властных полномочий. Установлено, что особенностью взаимоотношений судов общей юрисдикции с органами местного самоуправления является, прежде всего, необходимость участия в отношениях взаимодействия, дифференцированная в зависимости от природы таких субъектов властных полномочий. Выделены основные формы взаимоотношений судов общей юрисдикции с органами местного самоуправления. Изучены суть и содержание внутрисистемных взаимоотношений судов общей и конституционной юрисдикций, в частности определена специфика взаимоотношений судов общей юрисдикции с органами судебного самоуправления, Национальной школой судей Украины, Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Государственной судебной администрацией Украины. Исследованы отдельные аспекты территориальных, специализированных и инстанционных взаимоотношений судов общей юрисдикции. Доказано, что практика территориальных, специализированных и инстанционных взаимоотношений судов общей юрисдикции основана на: 1) административно-правовых отношениях, которые возникают касательно исполнения этими судами предписаний национального административного и процессуального законодательства; 2) принципах организации системы судов общей юрисдикции. Исследованы роль и значение общественности в организации и функционировании судов общей юрисдикции. Доказано, что в основе этого вида взаимоотношений лежит право граждан на участие в осуществлении правосудия. Отдельно изучены формы и содержание взаимоотношений судов общей юрисдикции с общественностью. Сделан вывод, что такие взаимоотношения реализуются в юридической и организационной формах. Проанализирована сущность общественного контроля как особенной формы взаимоотношений судов общей юрисдикции и общественности. Доказано, что общественный контроль над судами общей юрисдикции выполняет двойную роль. С одной стороны, благодаря ему повышается уровень информированности субъектов государственного контроля о деятельности судов общей юрисдикции, а с другой, - он предоставляет общественности возможность самостоятельно влиять на функционирование судов путем обращения к ним с соответствующими предложениями и рекомендациями.
dc.description.abstract Dissertation for academic degree of doctor of the jurisprudence science. Specialty 12.00.10 - judiciary; public prosecution and advocature; 12.00.07 - Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. - National University of Odesa Law Academy, Odesa, 2014. The dissertation is devoted to scientific study of legal principles of interaction between general jurisdiction courts, subjects of power authorities and public, particularly their methodological principles, contents, forms of such interaction, peculiarities and essence of their realization procedure. It was emphasized tiiat interaction between courts and other public authorities are necessary and compulsory measure to provide state power unity. Such interaction is also a task that must be solved without violation of independence of such subjects functioning. Place of judicial power bodies in the system of public authority in Ukraine was determined. According to the conclusion, the "public authority" category is a complex formation which consists of elements of lower system level: state power; political power; Ukrainian people's power and municipal power. Separate sub-type of state power is judicial one. Judicial power is a legal opportunity and possibility of a separate branch of state power, represented by courts, to influence on behaviour (will) of individuals and (or) legal entities in the form of justice. Notion and system of power authority subjects and public were found out. Separate attention was paid to studying of institute of interaction between general jurisdiction courts, state power subjects and public through prism of administrative law subject. There were considered principles of interaction between general jurisdiction courts, state power subjects and public. Notion and contents of interaction between general jurisdiction courts and nationwide, regional state power subjects, particularly local self-government bodies, were analyzed. Gist and contents of internal interaction of general jurisdiction courts and constitutional interaction were studied. Particularly specifics of interaction of general jurisdiction courts with judicial self- government, the National School of Judges of Ukraine, the High Qualification Committee of Judges of Ukraine, the State Judicial Administration of Ukraine were considered. Attention was paid to studying of separate aspects of territorial, specialized and instance interaction of general jurisdiction courts. Role and significance of public in organization and functioning of general jurisdiction courts were studied. Separately, forms and contents of interaction between general jurisdiction courts and public were found out. Public ^control as a special form of interaction between general jurisdiction courts and public was analyzed.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject публічна влада ru_RU
dc.subject судова влада ru_RU
dc.subject взаємовідносини ru_RU
dc.subject адміністративно-правові відносини ru_RU
dc.subject суди загальної юрисдикції ru_RU
dc.subject суб'єкти владних повноважень ru_RU
dc.subject громадськість ru_RU
dc.subject публичная власть ru_RU
dc.subject судебная власть ru_RU
dc.subject взаимоотношения ru_RU
dc.subject административно-правовые отношения ru_RU
dc.subject суды общей юрисдикции ru_RU
dc.subject субъекты властных полномочий ru_RU
dc.subject общественность ru_RU
dc.subject public authority ru_RU
dc.subject judicial power, ru_RU
dc.subject interaction ru_RU
dc.subject administrative and legal relations ru_RU
dc.subject general jurisdiction courts ru_RU
dc.subject power authority subject ru_RU
dc.subject public ru_RU
dc.title Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.10
    судоустрій; прокуратура і адвокатура

Show simple item record