Трансформація релігійності в умовах урбанізації: соціально-філософський аналіз

Show simple item record

dc.contributor.author Мельничук, Вікторія Вікторівна
dc.contributor.author Мельничук, В. В.
dc.contributor.author Melnychuk, Viktoriia V.
dc.contributor.author Шевченко, Олександр Миколайович
dc.contributor.author Шевченко, О. М.
dc.contributor.author Shevchenko, Oleksandr M.
dc.date.accessioned 2022-04-20T20:28:39Z
dc.date.available 2022-04-20T20:28:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Мельничук В. В. Трансформація релігійності в умовах урбанізації: соціально-філософський аналіз / В. В. Мельничук, О. М. Шевченко // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 29. - С. 14-18. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.953 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16626
dc.description Мельничук В. В. Трансформація релігійності в умовах урбанізації: соціально-філософський аналіз / В. В. Мельничук, О. М. Шевченко // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 29. - С. 14-18. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.953 en_US
dc.description.abstract У статті досліджено особливості формування та трансформації релігійності в урбанізованому суспільстві. Доведено, що урбанізаційні процеси здійснюють вплив на буття людини та соціуму, в тому числі й на релігійну сферу. Навіть в умовах секуляризації, що характерна для урбанізованого суспільства, релігія не зникає, а трансформується. Відбувається, з одного боку, розділення сфери релігійного і світського, а з іншого – за необхідності релігія може залучатися до вирішення проблем, які знаходяться поза її межами. Окреслену ситуацію можна охарактеризувати як постсекулярну, коли релігія під впливом соціальних обставин змінює свою функціональність, навіть здійснює вплив на ті сфери, від яких вона була відокремлена секуляризацією. Проаналізовано окреслену проблематику в контексті розвитку українського суспільства. Обґрунтовано, що традиційна релігійність українців, яка здебільшого була орієнтована на сільський спосіб життя, не зовсім сприймається сучасним жителем міста. Проте це означає не зникнення релігійного складника духовності, а його трансформацію відповідно до потреб людини, адже релігія не втрачає своєї затребуваності. Досліджено, що в умовах урбанізації релігійність характеризується такими рисами, як приватність, анонімність, вибірковість, пошуком нових форм і засобів задоволення релігійних потреб. Оскільки існування міських жителів здебільшого є раціонально обґрунтованим, орієнтованим на корисність, а спілкування характеризується поверховістю та швидкоплинністю, то релігія посідає чільне місце в житті людини як один із засобів подолання викликів, які постають перед нею в урбанізованому суспільстві. Показано, що релігійність набуває нових рис, адже людина сама вибирає час, місце, форми її вияву. За таких умов значного поширення набувають неорелігійні рухи, яким властива значна динамічність та гнучкість, що також притаманні міському способу життя. Вказано, що одним із процесів, який супроводжує урбанізацію, є віртуалізація, яка також впливає на релігійність, адже дає змогу сучасній людині реалізовувати свої релігійні потреби не за допомогою традиційних засобів, а у віртуальному вимірі. en_US
dc.description.abstract The peculiarities of religiosity formation and transformation in an urban society are investigated in the article. It is proved that urbanization processes affect the existence of man and society, including religious sphere. Even in the conditions of secularization that is characteristic of urban society, religion does not disappear, but is transformed. There is, on the one hand, the division of the religious and secular, and, on the other – religion can be involved in solving problems that are outside it. This situation can be described as post-secular, when religion under the influence of social circumstances changes its own functions, even influences the areas from which it was separated by secularization. This problem is analyzed in the context of Ukrainian society development. It is substantiated that traditional Ukrainians’ religiosity was mostly focused on the rural way of life and is not completely perceived by a modern city resident. However, this does not mean religious disappearance, but its transformation according to the needs of a society, because religion does not lose its demand. It is learnt that in the conditions of urbanization religiosity is characterized by following features: privacy, anonymity, selectivity, searching for new forms and means of satisfying religious needs. Since the existence of urban residents is mostly rational, useful, and communication is characterized by superficiality and ephemerality, religion occupies a prominent place in human life as one of means for overcoming the challenges facing them in an urban society. It is shown that religiosity acquires new features, because man himself chooses time, place, and forms of its manifestation. Under such conditions, neo-religious movements acquire a significant spread, and they are characterized by dynamics and flexibility, which is also inherent in the urban lifestyle. It is stated that one of the processes that accompany urbanization is virtualization, which is also affects religiosity, because it allows modern people to realize their own religious needs not by traditional means, but in the virtual world.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject релігійність en_US
dc.subject релігія en_US
dc.subject урбанізація en_US
dc.subject міський спосіб життя en_US
dc.subject секуляризація en_US
dc.subject трансформація en_US
dc.subject суспільство en_US
dc.subject religiosity en_US
dc.subject religion en_US
dc.subject urbanization en_US
dc.subject urban way of life en_US
dc.subject secularization en_US
dc.subject transformation en_US
dc.subject society en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects en_US
dc.title Трансформація релігійності в умовах урбанізації: соціально-філософський аналіз en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record