Specific aspect of verbal influence in missionary sermon (on material russian language sermons of pastor s. adeladga and pastor v. muntyan)

Show simple item record

dc.contributor.author Klymentova, Olena
dc.contributor.author klymentova, olena vadymivna
dc.contributor.author Климентова, Олена Вадимівна
dc.date.accessioned 2022-04-21T06:35:00Z
dc.date.available 2022-04-21T06:35:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Klymentova, Olena. Specific aspect of verbal influence in missionary sermon (on material russian language sermons of pastor s. adeladga and pastor v. muntyan) / О. Klymentova// Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 119-126. DOI https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-119-126 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16632
dc.description Klymentova, Olena. Specific aspect of verbal influence in missionary sermon (on material russian language sermons of pastor s. adeladga and pastor v. muntyan) / О. Klymentova // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 119-126. DOI https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-119-126 en_US
dc.description.abstract У статті аналізується вербальна специфіка сучасної місіонерської проповіді українського прозелітного дискурсу, представлена медійною активністю пасторів С. Aделаджи та В. Мунтяна. Пасторські комунікативні стратегії і тактики вербального впливу реалізовані в системі прагматичних пресупозицій та фреймів: інтерактивних, контекстуальних і фреймів взаємодії, що аналізуються в дослідженні. Окрему групу в дослідницьких матеріалах склали мовленнєві прийоми, що продукують емоційний стан довіри. В українських реаліях у місіонерських проповідях автор кваліфікує цей перлокутивний ефект як латентну форму агресії, що продукується діяльністю прозелітних організацій. Водночас у статті представлено й альтернативну позицію щодо активності деномінаційних церков, яка корелює з американськими реаліями і може розглядатися як метаперспектива для України. Aле на тепер з урахуванням проблемної української безпекової аспектології є не очевидною. Результати дослідження показали, що в українських реаліях феномен емоційної довіри, який практикується як перлокутивний ефект латентного впливу, дає змогу деструктивному досвіду проникати у свідомість реципієнта і додає драматизму до індивідуальних проблем людей. Встановлено, що основні механізми та одиниці комунікативного впливу в місіонерській проповіді корелюють з вербальною маніпуляцією, нейролінгвістичним програмуванням та гіпнотичними техніками. Також проаналізовано специфіку мовленнєвої поведінки лідера релігійної спільноти і стратегії лідерської самопрезентації у статусно-рольовій комунікації релігійної групи. У статті представлено різні підходи науковців до аналізу релігійного тексту, що корелює з маніпуляцією. Для експертизи прозелітних проповідей автор пропонує використовувати інструментарій інтеракціонального соціолінгвістичного методу. Окрім того, розглядаються перспективи наукової кваліфікації патогенних виявів мовлення як форми агресії у релігійному тексті. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the verbal specification of the modern missionary sermon of the Ukrainian proselyte discourse, which is based on media activity of Pastor S. Adeladga and Pastor V. Muntyan. Pastor’s communicative strategies and tactics of the verbal influence which are realized in the system of pragmatic presuppositions and frameworks: interactional frameworks, contextual frameworks and participation frameworks, which are analyzed. The separate group in research materials constitutes certain forms of the verbal activity which are produced by emotional trust. The author distinguished this perlocutive effect as a latent form of ag- gression in the missionary sermon. The results of research showed that the phenomenon of emotional trust allows the introduction of destructive experience in the recipient's consciousness and adds more drama to real individual problems. As it was stated, the main mechanisms and units of communicative influence in the missionary sermons are correlated with the verbal manipulation, Neuro-Linguistic Programming and the hypnotic techniques' components. The peculiarity of verbal behavior of the leader of religious group and strategies of leader's self-presentation in the status-role communication are also analyzed in the article. The article represents different viewpoints of scholars to studying such a multidi- mensional phenomenon of the examination of religious text which is relevant to verbal manipulation. The author suggests to use the elements of interactional sociolinguistic method as an analytical instrument for linguistic examination of the proselyte sermons as well. The perspective of scientific qualification of the pathogenic verbal activity as the form of aggression of religious text is being analyzed in the article.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.subject Місіонерська проповідь en_US
dc.subject прозелітний дискурс en_US
dc.subject мовленнєва поведінка en_US
dc.subject статусно-рольова комунікація en_US
dc.subject довіра en_US
dc.subject вербальний вплив en_US
dc.subject лінгвістична експертиза en_US
dc.subject маніпуляція en_US
dc.subject сугестія en_US
dc.subject Missionary sermon en_US
dc.subject proselyte discourse en_US
dc.subject verbal behavior en_US
dc.subject status-role communication en_US
dc.subject trust en_US
dc.subject verbal influence en_US
dc.subject linguistic expertise en_US
dc.subject manipulation en_US
dc.subject suggestion en_US
dc.title Specific aspect of verbal influence in missionary sermon (on material russian language sermons of pastor s. adeladga and pastor v. muntyan) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record