Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин

Show simple item record

dc.contributor.author Вакуленко, С. М.
dc.contributor.author Вакуленко, Світлана Миколаївна
dc.contributor.author Vakulenko, Svitlana M.
dc.contributor.author Маслова, А. В.
dc.contributor.author Maslova, A. V.
dc.date.accessioned 2022-04-21T14:50:35Z
dc.date.available 2022-04-21T14:50:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Вакуленко С. М. Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин / С. М. Вакуленко, А. В. Маслова // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 29. - С. 59-54. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.961 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16660
dc.description Вакуленко С. М. Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин / С. М. Вакуленко, А. В. Маслова // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 29. - С. 59-54. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.961 en_US
dc.description.abstract У статті розглядається система практичної соціальної роботи з монобатьківськими сім’ями та проблеми, що виникають у процесі її здійснення. В останні декілька десятиліть спостерігаються суттєві зміни, що відбуваються із сім’єю як соціальним інститутом. Сім’я в епоху постмодерну втрачає такі інституційні ознаки, як, наприклад, норми шлюбності, закононародженості дітей, сімейного способу життя. Натомість стверджуються й укріплюються неформальні витоки шлюбно-сімейних відносин. Нині в багатьох кранах світу спостерігається плюралізація форм сімейного життя, тобто виникнення різноманітних форм організації приватного життя замість однієї переважаючої моделі шлюбно-сімейних відносин. Розглядаючи сучасні моделі сім’ї, автори звертають увагу на такий її різновид, як монобатьківська сім’я. Оскільки у сучасних суспільствах спостерігається поширення такого типу сім’ї, як монобатьківська сім’я, зростає роль соціальних установ, системи заходів соціальної підтримки, спроможних врівноважити становище монобатьківських сімей у сучасному суспільстві. Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями повинна бути спрямована на зміцнення й розвиток позитивних сімейних відносин, відновлення внутрішніх ресурсів, підтримання певного соціально-економічного становища, стабілізацію досягнутих позитивних результатів та орієнтацію на реалізацію їхнього соціалізуючого потенціалу. Наголошується, що проведення досліджень є важливим для з’ясування того, які проблеми виникають у повсякденній життєдіяльності такого типу сімей, яких видів допомоги та соціальних послуг вони найбільше потребують, як вони оцінюють діяльність соціальних служб. У статті представлені матеріали дослідження «Сучасна харківська сім’я у вимірі соціології», що було проведене в травні–липні 2020 року науковцями соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за участю авторів. Робиться висновок, що монобатьківська сім’я, хоча і стикається з низкою об’єктивних труднощів, але має достатній потенціал для повноцінного виконання своєї функції виховання дітей. Головна вимога для цього – не допускати, щоб ці об’єктивні труднощі монобатьківських сімей призводили до негативних наслідків. en_US
dc.description.abstract The present research considers the system of practical social work with single-parent families and the problems that arise in the process of its practice. In the last few decades, significant changes in the family as a social institution have been observed. In the postmodern era, the family loses such institutional features as, for example, the marital norms, the legitimate vs. bastardy birth of children, the domestic way of life. Instead, the informal origins of marital and family relations affirm and strengthen. Currently, in many countries around the world there happens the pluralization of family life forms, that is, the various forms of the private life organization arise instead of one predominant marital and family relations model. When considering modern models of the family, authors pay attention to such a variety of it as a single-parent family. Since in modern societies the single-parent type of family becomes widespread, there increases the role of social institutions and the social support measures system that can balance the single-parent families’ position in modern society. The social work with single-parent families should aim towards positive family relations strengthening and development, restoring internal resources, maintaining the certain socio-economic situation, stabilizing achieved positive results, and focusing on the realization of their socializing potential. It is emphasized that researches conduct is important for finding out what problems arise in the daily life of this family type, what kinds of assistance and social services they need the most, how they evaluate the activities of social services. The paper presents the results of the study “Contemporary Kharkiv family in the sociological dimension”, which was conducted in May–July 2020 by the scientists of the Faculty of Sociology of V.N. Karazin Kharkiv National University. It is concluded that the single-parent family, although facing series of objective difficulties, has sufficient potential for the full execution of its upbringing children function. The main requirement for this is not to allow the objective difficulties of single-parent families to lead to negative consequences.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject сім’я en_US
dc.subject шлюбно-сімейні відносини en_US
dc.subject сімейні цінності en_US
dc.subject монобатьківська сім’я en_US
dc.subject соціальна робота en_US
dc.subject соціальні послуги en_US
dc.subject family en_US
dc.subject marital and family relations en_US
dc.subject single-parent family en_US
dc.subject social work en_US
dc.subject social services en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences en_US
dc.title Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record