Національний інтерес та державна ідеологія як умови конституювання української нації

Show simple item record

dc.contributor.author Сабадуха, В. О.
dc.contributor.author Сабадуха, Володимир Олексійович
dc.contributor.author Sabadukha, Volodymyr
dc.contributor.author Sabadukha, Volodymyr O.
dc.date.accessioned 2022-04-22T17:28:55Z
dc.date.available 2022-04-22T17:28:55Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Сабадуха В. О. Національний інтерес та державна ідеологія як умови конституювання української нації / В. О. Сабадуха // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 30. - С. 60-66. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16696
dc.description Сабадуха В. О. Національний інтерес та державна ідеологія як умови конституювання української нації / В. О. Сабадуха // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 30. - С. 60-66. en_US
dc.description.abstract У статті досліджено роль національного інтересу та державної ідеології в конституюванні української нації. Відсутність у Конституції України визначеного змісту національного інтересу та державної ідеології вносить хаос як у соціально-політичне життя, так і загалом у свідомість громадян. За методологічну основу дослідження прийнято метафізичну теорію особистості. Людина в процесі власного духовного становлення може пройти такі ступені розвитку: залежна особистість, посередня особистість, зріла особистість і геній, а може зупинитися на нижчих ступенях розвитку. Проаналізовано ґенезу розвитку поняття «інтерес» у філософії І. Канта, Ґ. Геґеля, Е. Фромма та українській філософській думці. Проаналізовано чинні підходи до розуміння поняття «інтерес». Доведено, що поняття «інтерес» має охоплювати не лише матеріальні, соціально-політичні потреби, але й духовні, а саме потребу самореалізації. Національний інтерес із позиції концепції особистісного буття полягає в тому, що держава має забезпечувати пріоритет особистісного начала над знеособленим. Національна ідеологія постає як фундаментальна умова усвідомлення національних інтересів. Сформульовано основні положення ідеології персоналізму як державної, що знайшло втілення в законі: «Особистість – принцип буття», який означає, що пріоритет у суспільстві має належати особистостям, які є у кожній верстві суспільства. Інтерес нації є єдиним й абсолютним підґрунтям, що надає право на політичну діяльність і державну службу. Критерієм громадської, політичної й державної діяльності діяча мають бути результати за попередню діяльність. Обґрунтовано, що національний інтерес та ідеологія персоналізму є складовими частинами національної безпеки. Формування критичної маси особистостей постає метою національної безпеки. Найбільша загроза національній безпеці – це деградація еліти, перетворення її на внутрішній пролетаріат, втрата духовних засад буття, деградація особистісного начала. Сформульовано світоглядні засади подолання хаосу в українському суспільстві: утвердження пріоритету духовного над матеріальним. Проаналізовано зв’язок національної безпеки з викладанням суспільних наук. Формування інтелектуальної еліти, здатної діяти відповідно до національних інтересів, безпосередньо залежить від якості викладання суспільних наук. en_US
dc.description.abstract The article examines the role of national interest and state ideology in the constitution of the Ukrainian nation. The absence in the Constitution of Ukraine of a certain content of national interest and state ideology introduces chaos both in socio-political life and in the minds of citizens as a whole. The metaphysical theory of personality is taken as the methodological basis of the research. A person іn the process of his own spiritual formation can go through such degrees of development: dependent personality, mediocre personality, mature personality and genius, and can stop at lower stages of development. The genesis of the development of the concept of interest in the philosophy of I. Kant, G. Hegel, E. Fromm and Ukrainian philosophical thought is analyzed. The current approaches to understanding the concept of interest are analyzed. It is proved that the concept of interest should cover not only material, socio-political needs, but also spiritual, namely the need for self- realization. The national interest from the standpoint of the concept of personal existence is that the state must ensure the priority of the personal principle over the impersonal. National ideology acts as a fundamental condition for the awareness of national interests. The basic provisions of the ideology of personalism as a state ideology, embodied in the law: Personality the principle of existence , which means that the priority in society should belong to individuals who are in every stratum of society. The interest of the nation is the only and absolute basis for political activity and civil service. The criterion of public, political and state activity of the figure should be the results of previous activities. It is substantiated that national interest and ideology of personalism are components of national security. The formation of a critical mass of individuals arises as the goal of national security. The greatest threat to national security is the degradation of the elite, its transformation into an internal proletariat, the loss of the spiritual foundations of being, the degradation of the personal principle. The worldview foundations of overcoming chaos in Ukrainian society are formulated: the assertion of the priority of the spiritual over the material. The relationship between national security and the teaching of social sciences is analyzed.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject національний інтерес en_US
dc.subject ідеологія персоналізму en_US
dc.subject національна безпека en_US
dc.subject метафізична теорія особистості en_US
dc.subject особистість en_US
dc.subject пріоритет духовного en_US
dc.subject national interest en_US
dc.subject ideology of personalism en_US
dc.subject national security en_US
dc.subject metaphysical theory of personality en_US
dc.subject personality en_US
dc.subject priority of spiritual en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects en_US
dc.subject Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural production en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Національний інтерес та державна ідеологія як умови конституювання української нації en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record