Самооцінка громадянських компетентностей вчительської спільноти: кейс Дрогобиччини

Show simple item record

dc.contributor.author Зелена, О. Я.
dc.contributor.author Zelena, O. Ya.
dc.contributor.author Зелена, Оксана
dc.contributor.author Zelena, Oksana
dc.contributor.author Мірчук, І. Л.
dc.contributor.author Мірчук, Ірина
dc.contributor.author Mirchuk, I. L.
dc.contributor.author Mirchuk, Iryna
dc.date.accessioned 2022-04-25T13:37:31Z
dc.date.available 2022-04-25T13:37:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Зелена О. Я. Самооцінка громадянських компетентностей вчительської спільноти: кейс Дрогобиччини / О. Я. Зелена, І. Л. Мірчук // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 30. - С. 95-100. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16727
dc.description Зелена О. Я. Самооцінка громадянських компетентностей вчительської спільноти: кейс Дрогобиччини / О. Я. Зелена, І. Л. Мірчук // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 30. - С. 95-100. en_US
dc.description.abstract У статті на основі теоретико-емпіричного аналізу даних соціологічного опитування вчителів і керівників шкіл Дрогобиччини у 2020 р. «Запити роботодавців у сфері середньої освіти», до організації та проведення якого були безпосередньо залучені авторки цієї розвідки, вивчено думку вчительської спільноти щодо значення громадянських компетентностей у сучасній системі освіти. Проаналізовано базові міжнародні й українські нормативні документи, що визначають стратегію громадянської освіти школярів і значення загальних і професійних компетентностей сучасного вчителя загалом. Зосереджено увагу на дослідженні громадянської культури вчителя як одного із рівнів політичної культури. Підкреслено, що реформи, які тривають в освіті, тягнуть за собою нові вимоги до теперішньої вчительської спільноти, а також майбутніх педагогів. Авторки піднімають питання важливості громадянських компетентностей для сучасного вчительства, оскільки демократичні принципи Нової української школи закладають цілком нову модель взаємовідносин між вчителем і учнем, а головне – формують запит на новий тип громадянина. Наголошено на важливості формування громадянських якостей, характерних для демократичного суспільства як в учнів, так і у вчителів. На основі емпіричних даних показано важливість для сучасних вчителів загальних і професійних компетентностей. Також за результатами опитування побудовано умовну рейтингову низхідну важливості низки громадянських компетентностей. Показано, що освітяни не до кінця усвідомлюють свою роль у суспільно-політичному житті громади у демократичній державі. Акцентовано на необхідності працювати над формуванням громадянських компетентностей вчителів усій науково-педагогічній спільноті, бо громадянська культура педагога, його світогляд є головними інструментами впливу на школярів. en_US
dc.description.abstract The article, based on a theoretical and empirical analysis of teachers and school principals’ sociological survey in Drohobych in 2020 which is called «Inquiries of employers in the field of secondary education», in the organization and realization of which the authors of this survey were directly involved, examines the opinion of the teaching community on the importance of the civic competences in the modern education system. The basic international and Ukrainian normative documents that determine the strategy of civic education of schoolchildren and the importance of general and professional competences of a modern teacher are analyzed. The focus is on the study of civic culture of the teacher as one of the levels of political culture. It is emphasized that the ongoing reforms in education entail new requirements for the current teaching community, as well as for the future teachers. The authors raise the question of the importance of civic competences for modern teaching, as the democratic principles of the New Ukrainian School create a completely new model of the relationship between a teacher and a student, and, most importantly, form a demand for a new type of the citizen. The importance of forming civic qualities, typical of a democratic society for both students and teachers, is emphasized. Based on empirical data, the importance of general and professional competences for modern teachers is shown. Also, based on the results of the survey, a conditional rating of descending importance of a number of civic competences is constructed. It is shown that educators are not fully aware of their role in the socio-political life of the community in a democratic state. A great emphasis is placed on the necessity to work on the formation of civic competences of teachers throughout the scientific and pedagogical community, because the civic culture of the teacher, his worldview are the main tools for having an influence on students.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject політична культура en_US
dc.subject громадянські компетентності en_US
dc.subject суб’єкти освітньо-виховного процесу en_US
dc.subject загальні та фахові компетентності en_US
dc.subject olitical culture en_US
dc.subject civic competences en_US
dc.subject subjects of educational process en_US
dc.subject general and professional competences en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education en_US
dc.title Самооцінка громадянських компетентностей вчительської спільноти: кейс Дрогобиччини en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record