Способи маркування ідеологічних позицій у визначеннях

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлєв, М. В.
dc.contributor.author Яковлєв, Максим Володимирович
dc.contributor.author Yakovliev, Maksym V.
dc.date.accessioned 2022-04-25T14:18:13Z
dc.date.available 2022-04-25T14:18:13Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Яковлєв М. В. Способи маркування ідеологічних позицій у визначеннях / М. В. Яковлєв // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 30. - С. 108-112. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/16730
dc.description Яковлєв М. В. Способи маркування ідеологічних позицій у визначеннях / М. В. Яковлєв // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 30. - С. 108-112. en_US
dc.description.abstract У статті розглядаються деякі стратегії маркування ідеологічних позицій у визначеннях. Емпіричним матеріалом слугують приклади радянської філософської літератури, а також сучасна праця американської дослідниці історії мистецтва А. Бойлен «Візуальна культура», в якій подається невеликий словник мистецтвознавчих термінів, більшість з яких містять ідеологічні маркери. У статті доводиться, що пряме маркування ідеологічної позиції, як це робили у своїх працях радянські філософи та суспільствознавці, вочевидь є однобоким та упередженим, утім читачам одразу повідомляється, на яких світоглядних засадах здійснюється формування визначення. Доповненням до прямого вказування на ідеологічну позицію (у вигляді маркування «буржуазних» підходів) можуть слугувати й хвалебні епітети на адресу ідеологів, чиї погляди поділяє автор визначення. У визначеннях А. Бойлен також спостерігається стратегія прямого маркування ідеологічної позиції, наприклад, через згадування євроцентризму в негативному ключі, імперіалізму, критики патріархального погляду на жінок як тих, хто займаються «марнославно» справою, якщо йдеться про «селфі» тощо. Авторка починає практично кожне визначення в нейтрально-науковому стилі, однак останнє речення маркує її ідеологічну позицію. Окрім прямого маркування, ідеологічна позиція може передаватися і через ключові категорії, як, приміром, згадка про репресивний характер означуваного явища, так і через метафоричні конотації до «духу боротьби» проти встановлених порядків та ієрархій. Проведений аналіз дозволяє припустити, що перспективним для подальших досліджень є пошук ідеологічних маркерів інших ідеологій, зокрема консерватизму, націоналізму, фемінізму, які також можуть бути реалізовані як за допомогою прямої декларації позиції, так і за допомогою метафор, конотацій, згадувань ключових ідеологічних категорій, позитивних епітетів на адресу ключових ідеологів того чи іншого напряму тощо. en_US
dc.description.abstract This article presents a discussion of several means of labelling ideological positions in definitions. A couple of soviet philosophical works and a newly published book «Visual Culture» by American scholar of the history of art A. Boylan serve as empirical basis for this study. The book of A. Boylan comprises a short vocabulary of terms related to art that have ideological labels in them. This article argues that a direct labelling of ideological positions, as it was done on a regular basis in soviet works on philosophy and social sciences, is, of course, biased and one-sided, however by doing so the authors informed their readers about their ideological standpoints. Thus the readers become aware how, in terms of ideological positions, the definitions given in the text were comprised. In addition to the direct labelling of ideological position (e.g. by indicating «bourgeois» approaches) laudable praises for the ideologists whose views are supported by the author can also be used. The definitions given by A. Boylan have examples of direct ideological labellings by mentioning eurocentrism in a negative way, imperialism, critique of patriarchate and its view on women who resort to vanity by taking selfies etc. She commences almost every definition in a neutral and scientific way but the last sentence indicates her ideological position. Apart for direct indication of ideological position, the ideological position can be given through the key categories of a certain ideology (like repression or hegemony), and by metaphors and allusions to the «spirit of combat» against repressive hierarchies. A brief analysis conducted in this article allows us to assume that it could be possible to continue this type of research and find ideological labellings in other ideologies (conservatism, nationalism, feminism) that can also be done by direct ideological statements, by means of metaphors, by mentions of key ideological categories, praises for certain ideologists and their works etc.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject концептосфера політичної науки en_US
dc.subject концептологія en_US
dc.subject міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження en_US
dc.subject політична теорія en_US
dc.subject методологія наукових досліджень en_US
dc.subject термінознавство en_US
dc.subject political science concepts en_US
dc.subject concepts’ sphere of political science en_US
dc.subject interdisciplinary linguistic- political studies en_US
dc.subject political theory en_US
dc.subject social science research methodology en_US
dc.subject terminology science en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Способи маркування ідеологічних позицій у визначеннях en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record