Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2021. - Вип. 31

Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2021. - Вип. 31

 

Recent Submissions

 • Кушерець, Т. В.; Кушерець, Тамара Вікторівна; Kusherets, Tamara V. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається дискусійний і суперечливий характер зростання соціологічного знання. Головним рушієм соціологічної думки на перших етапах її розвитку були суперечки і суперництво в дисципліні між послідовниками ...
 • Міщенко, А. С.; Mishchenko, A. S. (Одеса, 2021)
  У статі визначено поняття «регіоналізм», його сутність та вектори розвитку. Регіоналізм представлено крізь призму функціонування Європейського Союзу. Розглянуто та проаналізовано погляди науковців: А. Ачарья, А. ...
 • Мамедзаде, Н. С.; Мамедзаде, Наргиз Сабир кызы; Мамедзаде, Наргіз Сабір кизи; Mamedzade, Narhiz S. (Одеса, 2021)
  Цель статьи – комплексно показать историю появления международных институтов, оценить их деятельность в современных условиях развития международных отношений на примере некоторых из них, а также изучить роль этих структур ...
 • Абизова, Л. В.; Abyzova, L. V.; Ємельяненко, Ганна Дмитрівна; Ємельяненко, Г. Д.; Yemelianenko, Hanna D.; Степанов, В’ячеслав Володимирович; Степанов, В. В.; Stepanov, Viacheslav V. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається структура та механізм політичної діяльності, досліджується політичний інтерес як основна детермінанта політичної діяльності, можливі шляхи і механізми реалізації політичних інтересів. Наголошено ...
 • Ятченко, В. Ф.; Ятченко, Володимир Феодосійович; Yatchenko, Volodymyr F.; Олійник, Оксана Валеріївна; Олійник, О. В.; Oliinyk, Oksana V. (Одеса, 2021)
  Історична пам’ять, поза якою немислиме існування будь-якої людської спільноти, з необхідністю включає в себе цілу множину суголосних і різнобіжних чинників. Необхідним (а інколи й визначальним) елементом історичної ...
 • Червінська, Т. Г.; Червінська, Тетяна Григорівна; Chervinska, Tetiana H.; Соболевська, М. О.; Соболевська, Марина Олександрівна; Sobolevska, Maryna O. (Одеса, 2021)
  Причини існування гендерної нерівності і заходи забезпечення рівності жінок та чоловіків по-різному осмислюються в гендерній теорії. Пояснення варіюються від есенціалістських, коли біологічні відмінності чоловіків та ...
 • Сакало, О. Є.; Сакало, Олександр Євгенійович; Sakalo, Oleksandr Y. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається наймасштабніший нині міжнародний дослідницький проєкт аналізу соціальних цінностей «Світове дослідження цінностей» (World Values Survey, далі – WVS). Автор описує історію започаткування та ...
 • Плющ, В. А.; Pliushch, V. A. (Одеса, 2021)
  Стаття присвячена теоретичному аналізу вивчення проблеми динаміки етапів соціокультурної адаптації мігрантів в іншокультурному середовищі. Розглянуто поняття культурного шоку, кривої соціокультурної адаптації та ...
 • Марусяк, Т. С.; Марусяк, Тетяна Сергіївна; Marusiak, Tetiana S. (Одеса, 2021)
  У статті представлено результати якісного соціологічного дослідження ровесників незалежності України (квітень-червень 2021 р.); метод збору інформації – напівструктуроване інтерв’ю (n=22) (із метою виявлення рис та ...
 • Горський, С. В; Горський, Сергій Віленович; Horskyi, Serhii V. (Одеса, 2021)
  У статті здійснена спроба теоретичного аналізу впливу глобалізаційних процесів на сучасне суспільство. Місто традиційно розбудовувалося з дотриманням професійної і політичної стратифікації, тому місце проживання часто ...
 • Шмат, Р. П.; Шмат, Руслан Петрович; Shmat, Ruslan P. (Одеса, 2021)
  У статті розглядаються різні погляди та підходи до проблеми справедливості у працях Платона, Арістотеля, Джона Ролза крізь призму справедливої людини та справедливої держави. Дано визначення, що, на думку Платона, ...
 • Шеховцова-Бурянова, В. А.; Шеховцова-Бурянова, Вікторія; Shekhovtsova-Burianova, V. A.; Шеховцова-Бурянова, Вікторія (Одеса, 2021)
  У статті розглядається міська ідентичність з фізичних, історичних та соціальних аспектів. Міська ідентичність є одним із видів локальної ідентичності, що формує національну ідентичність. Локальна ідентичність – це ...
 • Спаський, І. Д.; Spaskyi, I. D. (Одеса, 2021)
  У сучасному світі відбуваються глобальні зміни. Про це говорять фахівці з різних галузей знань. Засоби масової інформації постійно транслюють безліч процесів, що відбуваються і які осмислюються в широкому діапазоні ...
 • Прокопець, В. В.; Prokopets, V. V. (Одеса, 2021)
  Стаття присвячена аналізу комбінаторного методу і його потенціалу в способах створення світів Нельсона Гудмена. Також важливим компонентом статті є екстраполяція спроби класифікацій світоглядів на основі комбінування ...
 • Ліщинська, О. І.; Ліщинська, Ольга Ігорівна; Lishchynska, Olha I. (Одеса, 2021)
  У статті актуалізовано проблему наслідків Чорнобильської катастрофи, 35-річчя якої громадськість відзначає у 2021 р. Указано, що аварія на ЧАЕС відкриває новий постмодерністський період української – вселенської трагедії. ...
 • Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петро Дмитрович; Huivan, Petro D. (Одеса, 2021)
  Наукова стаття присвячена дослідженню питання особистісного та суспільного сприйняття руху соціальних явищ у просторі і часі. Приділена значна увага вивченню часу суспільного та індивідуального. Підкреслюється, що кожне ...
 • Гоголь, В. В.; Гоголь, Василь Володимирович; Hohol, Vasyl V.; Габлей, Н. Г.; Габлей, Наталія Григорівна; Hablei, Nataliia H. (Одеса, 2021)
  У статті здійснено комплексне теоретичне дослідження права засудженого на свободу віросповідання та релігійний вплив на засуджених УГКЦ, як-от здійснення духовного наставництва для засуджених, поширення релігійної освіченості ...
 • Веремейчик, С. В.; Веремейчик, Сергій Володимирович; Veremeichyk, Serhii V. (Одеса, 2021)
  У статті представлений розгорнутий аналіз такого поняття, як «віртуальна реальність», у контексті постмодерністської філософської думки. Указано, що ця проблематика ввійшла в соціокультурну дійсність на початку ХХІ ...