Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2021. - Вип. 32

Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2021. - Вип. 32

 

Recent Submissions

 • Ліпкан, В. А.; Lipkan, V. A. (Одеса, 2021)
  Діапазон наукової проблеми обраної теми статті зумовлює використання різноманітних методів дослідження. Логіка дослідження передбачає встановлення в межах неокантіанської традиції дуалізму категорій суще і належне , ...
 • Сичова, Я. А.; Сичова, Яна Анатоліївна; Sychova, Yana A. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається концепція «місць пам’яті» французького дослідника П. Нора як засіб конструювання колективної ідентичності, формування та захист якої актуалізуються в умовах глобалізаційних викликів і загроз для ...
 • Завгородня, Ю. В.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса, 2021)
  Протиборство сучасних політичних акторів набуває нових форм та проявів. Впливові політичні лідери виходять за територіальні межі окремих країн, політичних організацій та міжнародних громадських об’єднань та стають не ...
 • Падалка, Г. М.; Падалка, Ганна Миколаївна; Padalka, Hanna M. (Одеса, 2021)
  У статті було досліджено вплив науково-технічного прогресу (у рамках нового етапу цивілізаційного розвитку суспільства) на соціокультурний, побутовий простір сучасної людини та її ціннісні орієнтири (матеріальні та ...
 • Олейник, А. О.; Oleinyk, A. O. (Одеса, 2021)
  Сучасна філософія, займаючись вирішенням аналізованих нами проблем, не може дійти консенсусу. Метою дослідження є виявлення проблематики інформаційних технологій на основі праць Маршалла Маклуена. Завдання – провести ...
 • Шевцов, С. П.; Шевцов, Сергій Павлович; Shevtsov, Serhii P. (Одеса, 2021)
  У статті розглядаються обставини звинувачення та відставки Френсіса Бекона з посади лорда-канцлера в 1621 році. Автор указує, що до початку XVII століття в Англії співіснували паралельно дві правові системи, які ...
 • Стрелкова, А. Ю.; Стрелкова, Анастасія Юріївна; Strelkova, Anastasiia Y. (Одеса, 2021)
  У статті розглянуто специфічний для буддизму онтологічний вимір поняття страждання-духкха. Згідно з буддійським вченням про дгарми, які є онтологічним субстратом усього сущого, світ страждання (сансара) формується так ...
 • Солоділова, О. В.; Солоділова, Олена Володимирівна; Solodilova, Olena V.; Solodilova, Olena (Одеса, 2021)
  У статті розглянуто особливості проблеми сприйняття у філософії Т. Адорно. Його творчість відбувалася на тлі великих суспільних й культурних перетворень в XX столітті. Будучи філософом, культурологом, соціологом, ...
 • Скляр, А. В.; Скляр, Анна Володимирівна; Skliar, Anna V. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається феномен причетності та розкривається залежність цього феномену від стану евдемонії у філософії стоїцизму. Виявлено, що духовність – це певна вдячність за спільне буття, що наповнене любов’ю, ...
 • Румянцева, Т. Г.; Рум'янцева, Тетяна Герардівна; Рум'янцева, Т. Г.; Rumiantseva, Tetiana H. (Одеса, 2021)
  В статье анализируется воспроизведенная в советской историко-философской и учебной литературе схема о «генеалогической преемственности», целостности и наличии имманентной логики в развитии германской классической философии. ...
 • Рилова, О. Ю.; Рилова, Ольга Юріївна; Rylova, Olha Y. (Одеса, 2021)
  У статті акцентовано увагу на тому, що стрімкі соціально-економічні, політичні, технологічні та культурні перетворення, які сьогодні відбуваються у світі, значною мірою стосуються сфери вищої освіти. Розглянуто основні ...
 • Попов, В. Ю.; Попов, Володимир Юрійович; Popov, Volodymyr Y.; Попова, Олена Вікторівна; Попова, О. В.; Popova, Olena V. (Одеса, 2021)
  У статті здійснено аналіз ґенези та інтерпретацій поняття «наука» в давньогрецькій, латинській, французькій, британській та німецькій культурно-філософських традиціях. Показано, що відмінності в розумінні цього поняття ...
 • Поліщук, Р. М.; Поліщук, Ростислав Миколайович; Polishchuk, Rostyslav M. (Одеса, 2021)
  Дослідження спорту у галузі гуманітарних наук впродовж останніх двох десятиліть визначили їхню проблематику важливою для широкого кола соціокультурних та міждисциплінарних проблем. Проте в процесі досліджень постає ...
 • Петренко, М. О.; Petrenko, M. O. (Одеса, 2021)
  У рамках статті досліджено проблему відповідальності у працях провідних західних філософів та особливості її взаємозв’язку з проблемами людської гідності та цінності особистості. Послідовно переосмислено проблему людської ...
 • Павлов, О. І.; Павлов, Олександр Іванович; Pavlov, Oleksandr I. (Одеса, 2021)
  У статті розкрито ніцшеанський образ надлюдини, яка за покликанням долі має перебувати у постійному русі на шляху самовдосконалення не тільки тіла, а й духу та розуму, чого, на думку Ф. Ніцше, можливо досягти за ...
 • Мамедзаде, Ф. А.; Mamedzade, F. A. (Одеса, 2021)
  Основная цель статьи – анализ нравственных проблем пандемического периода в цепочке индивид – общество – человечество. Проблема анализируется в рамках системной взаимодействия нравственных компонентов этих уровней. Для ...
 • Лях, В. В.; Лях, Віталій Васильович; Liakh, Vitalii V. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається еволюція поняття свободи у Сартра від його ранніх праць («Буття і Ніщо» й «Екзистенціалізм – це гуманізм») до праць із соціально-онтологічним виміром («Проблема методу», «Критика діалектичного ...
 • Коряга, П. І.; Koriaha, P. I. (Одеса, 2021)
  У статті проаналізовано поняття культурного ландшафту, який відображає матеріальну єдність природних і культурних об’єктів та має визначальний вплив на формування людського світогляду. Визначено особливості формування ...
 • Коростильов, Г. Л.; Korostylov, H. L. (Одеса, 2021)
  У статті розглядається питання про трансформацію розуміння Техніки з боку М. Гайдеґґера. Питання складне і не може бути обмеженим тільки однією або двома роботами. Розгляд пропонується робити на основі історико-філософського ...
 • Копилова, С. В.; Копилова, Світлана Вікторівна; Kopylova, Svitlana V. (Одеса, 2021)
  У статті поставлена проблема осмислення глобальних еволюційно-ієрархічних систем як нового об’єкта пізнання. На основі критичного аналізу факторів виділено суперечності у науці, які зумовлюють необхідність перегляду ...

View more