Розвиток демократії: поняття та проблеми виміру

Show simple item record

dc.contributor.author Куницький, Микола Прокопович
dc.contributor.author Куницький, М. П.
dc.contributor.author Kunytskyi, Mykola P.
dc.date.accessioned 2022-05-04T18:09:35Z
dc.date.available 2022-05-04T18:09:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Куницький М. П. Розвиток демократії: поняття та проблеми виміру / М. П. Куницький // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 33. - С. 102-106. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i33.1045 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17090
dc.description Куницький М. П. Розвиток демократії: поняття та проблеми виміру / М. П. Куницький // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2021. - Вип. 33. - С. 102-106. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i33.1045 en_US
dc.description.abstract Визнання наявності у сучасному світі декількох моделей демократії є необхідною, але недостатньою основою для аналізу й оцінки демократичного розвитку в тій чи іншій країні, групі країн. Одна і та сама модель може бути представлена кількома версіями, які мають як загальну інваріантну основу, так і суттєві відмінності. Кожна з моделей, а також їх версій потребує своїх критеріїв для оцінки рівня розвитку демократизації, індикаторів і методів вимірювання. Підхід до оцінки рівня розвитку демократії, заснований на єдиних для всіх країн умовах, можна вважати коректним лише в обмеженому спектрі. Вихідним критерієм оцінки рівня демократичності політичного режиму є не дотримання тих чи інших формальних правил, а те, якою мірою політичний курс правлячої еліти відповідає очікуванням і настроям громадян країни. На сучасному етапі у політичній науці немає єдності у розумінні сутності демократії, зберігається конкуренція між низкою моделей демократії, розроблених політичними теоретиками. Сфера дослідження факторів і детермінант демократизації у політичній науці є однією з найбільш розроблених, але й найбільш дискусійних. На сучасному етапі дослідники причин утвердження демократії в одних країнах і краху демократизації в інших запропонували найрізноманітніші теорії таі гіпотези, що пояснюють ці процеси. У статті розглянуті питання об’єктивних умов становлення демократії та представлені основні підходи до оцінки якості демократії. Систематизовано причинно-наслідкові зв’язки факторів становлення демократії, розроблено критерії оцінки рівня демократії. На основі огляду концептів, використовуючи загальні принципи класифікаційного методу, розроблено авторську аналітичну рамку дослідження якості демократії, яку можна використовувати для порівняльного аналізу становлення і розвитку демократії у країнах. en_US
dc.description.abstract Recognition of the existence of several models of democracy in the modern world is a necessary but insufficient basis for the analysis and evaluation of democratic development in a country or group of countries. The same model can be represented by several versions, which have both a common invariant basis and significant differences. Each of the models, as well as their versions, needs its own criteria to assess the level of democratization, indicators and measurement methods. An approach to assessing the level of development of democracy, based on the same conditions for all countries, can be considered correct only in a limited range. The initial criterion for assessing the level of democracy of the political regime is not compliance with certain formal rules, but the extent to which the political course of the ruling elite meets the expectations and attitudes of the country’s citizens. At the present stage in political science there is no unity in understanding the essence of democracy and there is competition between a number of models of democracy developed by political theorists. The field of research of factors and determinants of democratization in political science is one of the most developed, but also the most controversial. At the present stage, researchers of the reasons for the establishment of democracy in some countries and the collapse of democratization in others have proposed a variety of theories and hypotheses that explain these processes. This article examines the issues of objective conditions for the formation of democracy and presents the main approaches to assessing the quality of democracy. The cause-and-effect relations of the factors of democracy formation are systematized, the criteria for assessing the level of democracy are developed. Based on the review of existing concepts using the general principles of the classification method, the author’s analytical framework for the study of the quality of democracy has been developed, which can be used for comparative analysis of the formation and development of democracy in countries.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject демократія en_US
dc.subject демократичний інститут en_US
dc.subject демократизація en_US
dc.subject розвиток демократії en_US
dc.subject політична еліта en_US
dc.subject democracy en_US
dc.subject democratic institution en_US
dc.subject democratization en_US
dc.subject development of democracy en_US
dc.subject political elite en_US
dc.subject electorate en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Розвиток демократії: поняття та проблеми виміру en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record