Кафедра цивільного процесу

Кафедра цивільного процесу

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Павлова, Юлія Сергіївна (2017)
  У статті досліджені окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України, проаналізовані можливості забезпечення допустимості електронних доказів з метою їх практичного використання ...
 • Павлова, Юлия Сергеевна (2018)
  В статье исследована проблематика использования электронных документов в процессе доказывания, проанализированы основные положения процессуального и материального законодательства, регламентирующего правовой статус и порядок ...
 • Павлова, Юлія Сергіївна (2017)
  У статті досліджено правовий статус електронних доказів у контексті нового Цивільного процесуального кодексу України, проаналізовано теоретико-правові й нормативний підходи до визначення сутності електронних доказів, а ...
 • Павлова, Юлія Сергіївна (2017)
  У статті досліджено сутність електронних доказів, специфіку й проблеми їх використання в цивільному судочинстві. Проаналізовано передбачені діючим законодавством способи збирання та процесуального закріплення електронних ...
 • Павлова, Юлія Сергіївна; Павлова, Юлия Сергеевна; Pavlova, Yuliia S. (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Павлова, Ю. С.; Павлова, Ю. С.; Pavlova, Yu. S. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  У статті досліджено різноманіття наукових підходів до визначення електронних доказів в теорії цивільно-процесуального права, досліджені правова природа та сутність електронних доказів, запропоновано ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню змісту факультативних зобов’язань та доцільності їх застосування у цивільних відносинах. Зроблено висновок про неефективне застосування факультативних зобов’язань у цивільному ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubeva, Nellie Yu. (2015)
  В статті досліджуються ознаки зобов’язання як цивільного правовідношення та проводиться їх порівняння із речовими правовідносинами. Обґрунтовується необхідність поділу майнових прав на речові, виключні й зобов’язальні. ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2017)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2015)
  Стаття присвячена визначеннюпоняття альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України, виявленню їх основних характерних риста шляхи удосконалення їх правового регулювання.На підставі аналізу практики ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню значення загальної теорії (вчення) про зобов’язання для подальшого вдосконалення цивільного законодавства та методологічні засади побудови загальної концепції про зобов’язання. Зроблено висновок, ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Голубєва, Неллі Юріївна; Андронов, Ігор Володимирович; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Головко, Катерина Володимирівна; Гонгало, Регіна Францівна; Журило, Сергій Сергійович; Притуляк, Валерій Миколайович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитро Вікторович; Яніцька, Інна Анатоліївна; Голубцова, Олена Олександрівна; Соломахіна, Олена Миколаївна; Іліопол, Інна Михайлівна; Кивалов, Сергей Васильевич; Голубева, Нелли Юрьевна; Андронов, Игорь Владимирович; Апалькова, Инна Сергеевна; Бут, Илья Александрович; Волкова, Наталья Васильевна; Головко, Екатерина Владимировна; Гонгало, Регина Францевна; Журило, Сергей Сергеевич; Притуляк, Валерий Николаевич; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Цал-Цалко, Юлия Юльевна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитрий Викторович; Яницкая, Инна Анатольевна; Голубцова, Елена Александровна; Соломахина, Елена Николаевна; Илиопол, Инна Михайловна; Kivalov, Sergey V.; Golubeva, Nelli Yu.; Andronov, Igor V.; ApaIkova, Inna S.; Boot, Ilya O.; Volkova, Natalya V.; Golovko, Ekaterina V.; Gongalo, Regina F.; Pritulyak, Valeriy M.; Stoyanova, Tatyana A.; Tsal-Tsalko, Julia Ju.; Chwankin, Sergey A.; Cheremnov, Dmitriy V.; Yanitskaya, Inna A.; Golubtsova, Elena E.; Solomakhina, Elena N.; Iliopol, Inna M. (2017)
  Монографія містить дослідження найбільш цікавих інститутів цивіль­ ного процесуального права, які актуалізуються у світлі судової реформи: вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, принципи ...
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, E. O.; Некіт, К. Г.; Некит, Е. Г.; Nekit, E. G.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Е. І.; Kharytonova, O. I.; Голубева, Н. Ю.; Голубєва, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu.; Гринько, С. Д.; Гринько, С. Д.; Grinko, S. D.; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Г. А.; Ul'janova, G. O.; Резніченко, С. В.; Резниченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Ю. Ю.; Akimenko, Yu. Yu.; Булеца, С. Б.; Булеца, С. Б.; Buletsa, S. B.; Давидова, I. В.; Давыдова, И. В.; Davydova, I. V.; Дрішлюк, А. І.; Дришлюк, А. И.; Drishlyuk, A. I.; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Ю. Г.; Orzich, Yu. G.; Сафончик, О. І.; Сафончик, О. И.; Safonchik, O. I.; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Н. В.; Fomichova, N. V.; Халабуденко, О. А.; Халабуденко, О. А.; Khalabudenko, O. A.; Ха­ритонова, Т. Є.; Харитонова, Т. Е.; Kharytonova, T. Ye.; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, О. Ю.; Tsybulska, O. Yu.; Суха, Ю. С.; Суха, Ю. С.; Sukha, Yu. S.; Григорьянц, Г. I.; Григорянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.; Фасій, Б. В.; Фасий, Б. В.; Fasiy, B. V.; Спасова, К. I.; Спасова, Е. И.; Spasova, K. I. (2017)
 • Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено аналізу зобов'язань щодо відшкодування шкоди з позиції практич­ного застосування ст. 1166 Цивільного кодексу України, яка визначає загальні підстави відповідальності за завдану ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds