Міжнародно-правовий досвід захисту авторських прав у всесвітній інтернет-мережі та перспективи його застосування в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Кочина, Олександра Сергіївна
dc.contributor.author Кочина, О. С.
dc.contributor.author Kochyna, Aleksandra
dc.date.accessioned 2022-06-01T08:07:56Z
dc.date.available 2022-06-01T08:07:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Кочина О. С. Міжнародно-правовий досвід захисту авторських прав у всесвітній інтернет-мережі та перспективи його застосування в Україні / О. С. Кочина // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 93-97. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17783
dc.description Кочина О. С. Міжнародно-правовий досвід захисту авторських прав у всесвітній інтернет-мережі та перспективи його застосування в Україні / О. С. Кочина // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 93-97. en_US
dc.description.abstract Наукова стаття присвячена дослідженню сучасного стану міжнародно-правового регулювання захисту авторських прав в Інтернет-мережі у перспективі його впровадження у законодавство України. Проаналізовано Закон США про авторське право у цифрову епоху (DMCA) від 12 жовтня 1998 року, який вважається першим у світі нормативно-правовим актом з регулювання авторсько-правових відносин у цифровому середовищі. Одним із основних принципів DMCA є забезпечення так званої «безпечної гавані» для поста- чальників онлайн-послуг, яка полягає в тому, що постачальник онлайн-послуг звільняється від відповідальності за розміщення інформації з порушенням авторських прав, якщо відповідає на заяву про видалення розміщеного з порушенням авторських прав контенту в найкоротший строк. Встановлено, що схожий принцип знайшов втілення і в Директиві 2001/29/ЄС Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. Україна, спираючись на досвід США та ЄС, законодавчо закріпила порядок припинення порушень авторського права з використанням мережі Інтернет лише в 2017 році. Автор зазначає, що найважливіше значення для боротьби з порушеннями авторських прав в інтернеті має Директива 2019/79/ЄС Про авторські та суміжні права на єдиному цифровому ринку. Найбільший резонанс у суспільстві викликала норма ст. 17 зазначеної Директиви, якою передбачена можливість притягнення до відпові- дальності інтернет-платформи для обміну контентом (такі як YouTube, Vimeo тощо) за публічне надання контенту, який порушує авторські права, навіть якщо він був завантажений їх користувачами. Такий підхід є безпрецедентним зрушенням у сфері відповідальності за порушення авторських прав в інтернет-просторі. З метою запровадження європейського досвіду обґрунтовано необхідність продовження процесу адаптації українського законодавства в сфері захисту авторських прав до законодавства ЄС, взявши курс на посилення відповідальності інтернет-платформ обміну інформацією за публічне надання контенту, який порушує авторські права, завантаженого їх користувачами. en_US
dc.description.abstract The scientific article is devoted to the study of the current state of international legal regulation of copyright protection in the Internet network in the perspective of its implementation in the legislation of Ukraine. The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of October 12, 1998, considered the world’s first digital copyright regulation, has been analyzed. One of the basic principles of the DMCA is to provide a so-called “safe haven” for online service providers, which is to release the online service provider from liability for copyright infringement if it responds to a copyright infringement request. the right content as soon as possible. It is found that a similar principle was found in Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Ukraine, based on the experience of the US and the EU, legislated the procedure for ending copyright infringement using the Internet only in 2017. The author points out that Directive 2019/79/EC on copyright and related rights in the digital single market is of paramount importance for combating copyright infringement on the Internet. The greatest resonance in society caused the norm of Art. 17 of the said Directive, which provides for the possibility of liability for an online content exchange platform (such as YouTube, Vimeo, etc.) for the public disclosure of infringing content, even if it has been downloaded by their users. This approach is an unprecedented shift in online copyright liability. In order to introduce European experience, the necessity to continue the process of adaptation of Ukrainian copyright law to EU law has been substantiated, taking the course of strengthening the responsibility of Internet platforms for the exchange of information for infringement of copyright, uploaded by their users.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject авторське право en_US
dc.subject інтернет en_US
dc.subject DMSA en_US
dc.subject платформи обміну контентом en_US
dc.subject охорона та захист прав en_US
dc.subject звільнення від відповідальності en_US
dc.subject copyright en_US
dc.subject іnternet en_US
dc.subject DMSA en_US
dc.subject content sharing platforms en_US
dc.subject protection and protection of rights en_US
dc.subject discharge en_US
dc.title Міжнародно-правовий досвід захисту авторських прав у всесвітній інтернет-мережі та перспективи його застосування в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record