Правосвідомість і вчинення правочинів: особливості взаємозв’язку в умовах розвитку інформаційного суспільства

Show simple item record

dc.contributor.author Давидова, Ірина Віталіївна
dc.contributor.author Давидова, І. В.
dc.contributor.author Davydova, Iryna
dc.contributor.author Davydova, Irina V.
dc.date.accessioned 2022-06-01T08:21:27Z
dc.date.available 2022-06-01T08:21:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Давидова, І. В. Правосвідомість і вчинення правочинів: особливості взаємозв’язку в умовах розвитку інформаційного суспільства / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 88-92. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17784
dc.description Давидова, І. В. Правосвідомість і вчинення правочинів: особливості взаємозв’язку в умовах розвитку інформаційного суспільства / І. В. Давидова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 88-92. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з особливостями взаємозв’язку категорій «правосвідомість» і «вчинення правочину», які мають місце внаслідок розвитку інформаційного суспільства, використання інформаційних технологій тощо. Акцентовано увагу на тому, що нині відбувається своєрідний «злам», зміна орієнтирів, де основним є не просто формування суспільства, справедливих законів і соціального порядку; а сенсом право- вого регулювання стає формування сприятливих умов для життя кожного індивіда, формування людини, здатної до органічного й духовно-піднесеного самоздійснення, розкриття всіх своїх потенційних творчих можливостей. Зазначене спонукає право до динамічності, дієздатності, постійного наближення до конкретного живого індивіда, подолання відчуженості людей від права. Окрема увага приділена аналізу позицій вчених щодо визначення поняття правосвідомості, факторів, які впли- вають на його формування. Зазначено, що інформаційне суспільство виходить за межі однієї країни та розвивається глобально. Для підтримання конкурентоспроможності, збереження або зміцнення міжнародних зв’язків Україна має відповідати вимогам часу, забезпечуючи модернізацію суспільства за всіма напрямами розвитку як економічна, політична, громадська, сфера безпеки тощо. Розвиток суспільства, його глобалізація не вбачаються можливими без формування стійкої правової культури, яка має існувати як в межах кожної розвинутої держави, так і мати загальні риси та орієнтири в розвитку для всіх країн, які бажають розвиватися та вдосконалюватися. Зроблено висновок про актуальність цих питань у контексті активного використання ІТ-технологій в сучасному житті, в тому числі при укладанні правочинів; необхідність розгляду ІТ-права в розумінні цивільного права, що підтверджується існуванням великої кількості ІТ-відносин, які виникають у сфері цивільно-правового регулювання; необхідність забезпечення правового регулювання проблем, які виникають в ІТ-сфері; необхідність підвищення загальнокультурного рівня і рівня правової культури, правосвідомості громадян, просвітницької роботи, вироблення стійких стереотипів правомірної поведінки тощо з метою формування якісного інформаційного суспільства. en_US
dc.description.abstract The article deals with the issues related to the peculiarities of the interconnection of the categories of “consciousness” and “engagement” that occur as a result of the development of the information society, the use of information technologies and more. Attention is drawn to the fact that nowadays there is a kind of “break-in”, a change of landmarks, where the basic is not just the formation of society, just laws and social order; and the sense of legal regulation is the formation of favorable conditions for the life of each individual, the formation of a person capable of organic and spiritually elevated self-realization, the disclosure of all their potential creative opportunities. This encourages the right to dynamism, capacity, constant approach to a particular living individual, overcoming the alienation of people from the right. Particular attention is paid to the analysis of the positions of scientists on the definition of the concept of justice, the factors that influence its formation. It is stated that the information society goes beyond one country and develops globally. In order to maintain competitiveness, maintain or strengthen international relations, Ukraine must meet the requirements of the times, ensuring the modernization of society in all areas of development, such as economic, political, public, security, etc. The development of society, its globalization, is not possible without the formation of a stable legal culture, which must exist both within each developed country and have common features and guidelines for development for all countries wishing to develop and improve. It is concluded that: the relevance of these issues in the context of active use of IT-technologies in modern life, including when concluding transactions; the need to consider IT-law in the understanding of civil law, as evidenced by the large number of IT-relations that arise in the field of civil law regulation; the need for legal regulation of problems arising in the IT-sphere; the need to increase the cultural and legal level of the culture, citizens’ awareness, education, develop stable stereotypes of legitimate behavior, etc., in order to create a quality information society.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject правосвідомість en_US
dc.subject ІТ-право en_US
dc.subject ІТ-відносини en_US
dc.subject цифрове середовище en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject правочин en_US
dc.subject договір en_US
dc.subject sense of justice en_US
dc.subject IT-law en_US
dc.subject IT-relations en_US
dc.subject digital environment en_US
dc.subject information society en_US
dc.subject transaction en_US
dc.subject contract en_US
dc.title Правосвідомість і вчинення правочинів: особливості взаємозв’язку в умовах розвитку інформаційного суспільства en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record