Порівняльно-правова характеристика вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за законодавством України і Турецької республіки

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальова, Дар’я Валеріївна
dc.contributor.author Ковальова, Д. В.
dc.contributor.author Kovalova, Daria
dc.date.accessioned 2022-06-01T08:54:56Z
dc.date.available 2022-06-01T08:54:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Ковальова, Д. В. Порівняльно-правова характеристика вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за законодавством України і Турецької республіки / Д. В. Ковальова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 71-75. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17787
dc.description Ковальова, Д. В. Порівняльно-правова характеристика вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за законодавством України і Турецької республіки / Д. В. Ковальова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 71-75. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена порівняльно-правовій характеристиці вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за сімейним законодавством України та Турецької Республіки. Зокрема, у статті були проаналізовані норми Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу Турецької Республіки, точки зору деяких українських і турецьких науковців, які присвятили свої праці питанням вивчення різноманітних правових аспектів здійснення усиновлення в Україні та світі, в тому числі аналізу вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі. Беручи до уваги принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини, закріплений у Конвенції про права дитини, яка була ратифікована Україною та Турецькою Республікою, у статті окремо було приділено увагу застосуванню цього принципу в законодавствах обох країн. У результаті дослідження було доведено, що законодавці України та Туреччини, висуваючи до кандидатів в усиновлювачі такі високі вимоги, насамперед керуються принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини. Наступне, що заслуговувало на увагу, – це вік для кандидатів в усиновлювачі. По-перше, було виявлено, що мінімальний вік, в якому особа може стати усиновлювачем, згідно з нормами турецького законодавства дещо відрізняється від тих, які висуваються українським, а саме за турецьким законодавством мінімальний вік не суттєво, але вище. По-друге, було проаналізовано різницю у віці між усиновленим та усиновителем. Як результат, у турецькому законодавстві така різниця вище та висуваються додаткові вимоги до кандидата в усиновлювачі. Було визначено, що в Україні та Туреччині якнайкращим інтересам дитини відповідає сімейне виховання, тому пріоритет в усиновленні віддається подружжю. Щодо усиновлення одним із подружжя було з’ясовано, що в Цивільному кодексі Туреччини висуваються такі вимоги, в основі яких дійсно лежить відсутність другого із подружжя в житті дитини, і як результат не прийняття участі в її вихованні. Отже, мету статті було досягнуто, а саме було проведене дослідження та порівняльно-правова характеристика вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за законодавством України та Турецької Республіки. en_US
dc.description.abstract The objective of the article is to analyze the requirements, that were put forward to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey. Particularly, were analyzed the norms of the Family Code of Ukraine and the Civil Code of the Republic of Turkey, points of view of some Ukrainian and Turkish scientists who have devoted their works to the studying of various legal aspects of adoption in Ukraine and the world, including the analysis of the requirements applicable to the adopting candidates. Taking into account the principle of the best interests of the child enshrined in the Convention on the Rights of the Child, which was ratified by Ukraine and the Republic of Turkey, the article separately focused on the application of the principle of the best interests of the child in the laws of both countries. As a result of the research, it has been proved that, while imposing such high requirements on the adoptive parents, the legislators of Ukraine and Turkey are primarily guided by the principle of the best interests of the child. The next thing that deserves attention is the minimum age for adoptive candidates. First of all, it was found that the minimum age at which a person can be an adopter, according to the rules of Turkish law, is slightly different from that is set up by Ukrainian law, namely, the minimum age insignificantly, but higher. Secondly, was analyzed the difference in age between adoptive parent and adopted child. As a result, in Turkish law such a difference is higher and additional requirements are placed to the adoptive candidates. In the course of the study, it was determined that family education matches the best interests of the child in Ukraine and Turkey, therefore, priority in adoption is given to spouses. With regard to the adoption of one from spouses, it was found that the Turkish Civil Code places such requirements, which are based on the absence of the other spouse in the life of the child and as a result of not taking part in its education. Therefore, the purpose of the article was achieved, namely, was conducted a research and a comparative legal characterization of the requirements to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and Turkey.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject усиновлення en_US
dc.subject усиновлювач en_US
dc.subject вимоги en_US
dc.subject Сімейний кодекс України en_US
dc.subject Цивільний кодекс Туреччини en_US
dc.subject adoption en_US
dc.subject adoptive parent en_US
dc.subject requirements en_US
dc.subject the Family Code of Ukraine en_US
dc.subject the Civil Code of the Republic of Turkey en_US
dc.title Порівняльно-правова характеристика вимог, які висуваються до кандидатів в усиновлювачі за законодавством України і Турецької республіки en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record