Цивілістика перед викликами пандемії

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Є. О.
dc.contributor.author Kharytonov, Eugen
dc.contributor.author Харитонова, Олена Іванівна
dc.contributor.author Харитонова, О. І.
dc.contributor.author Kharytonova, Olena
dc.date.accessioned 2022-06-01T13:07:18Z
dc.date.available 2022-06-01T13:07:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Цивілістика перед викликами пандемії / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 5-9. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17805
dc.description Харитонов Є. О. Цивілістика перед викликами пандемії / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 37. – С. 5-9. en_US
dc.description.abstract У статті досліджено проблеми концепції та практики регулювання цивільних правовідносин в умовах пандемії. Зазначається, що пандемія COVID-19 та пов’язана з цим криза (карантин, зниження економічної активності тощо) створили значну кількість загроз звичайному існуванню людського суспільства, поставивши під сумнів навіть такі, здавалося б, стабільні тенденції як європейська інтеграція, міжнародний поділ праці, ринки, глобалізація тощо. Внаслідок цього з юридичної точки зору пандемія стала викликом баченню принципів визначення статусу індивіда та його стосунків із суспільством, характеру регулювання економічних відносин тощо. Успіх країн, які застосували радикальні засоби та жорсткі обмеження для подолання COVID-19 (Сінгапур, Південна Корея, Китай тощо), свідчить про ефективність використання публічного права. Таким чином, існує тенденція регулювання цивільних відносин публічно-правовими методами, обґрунтування яких потребує критичного аналізу. Виклик пандемії потребує перегляду сутності людських стосунків в різних сферах життя, щоб оновити концепцію статусу індивіда в пандемії та визначити на цій основі напрями оновлення вітчизняного цивільного законодавства. Доведено, що існує загальна проблема вибору між приватно-правовим (гуманітарним) підходом і публічно-правовим (державно-регулюючим) підходом, яка загострюється в екстремальних ситуаціях, зокрема в умовах пандемії. Держава повинна виконувати функції регулятора «на замовлення». Центральна постать – це людина, яка виступає приватною особою індивідуально або в асоціаціях окремих людей. В той же час людина є також центральною постаттю серед суб’єктів цивільних відносин, що вимагає належної уваги в Цивільному кодексі шляхом висвітлення спеціальної книги «Індивід як приватна особа». en_US
dc.description.abstract The article investigates the problems of the concept and practice of regulating of civil legal relations in a pandemic. It is noted that the COVID-19 pandemic and the related crisis (quarantine, reduced economic activity, etc.) have created a significant number of threats to the ordinary existence of human society, calling into question even such seemingly stable trends as European integration, the international division of labor, markets, globalization, etc. As a result, from a legal point of view, the pandemic has become a challenge to the vision of the principles of determining of the status of an individual and his relationship with society, the nature of the regulation of economic relations, etc. The success of countries that have used radical means and severe restrictions to overcome COVID-19 (Singapore, South Korea, China, etc.) testifies to the effectiveness of the use of public law. Thus, there is a tendency to regulate civil relations by public law methods, the justification of which requires critical analysis. The challenge of a pandemic necessitates a revision of the essence of human relations in various spheres of life to update the concept of the status of an individual in a pandemic and to determine on this basis the directions of updating of domestic civil legislation. It is proved that there is a general problem of choosing between a private-law (humanitarian) approach and a public-law (state-regulatory) approach, which is exacerbated in extreme situations, in particular, in pandemics. The state should act as a regulator “on request”. A central figure is a person who acts as a private person – individually or in associations of individuals. At the same time, a person is also a central figure among the subjects of civil relations, which requires due attention in the Civil Code by highlighting a special book: “Individual as a private person”.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject цивілістика en_US
dc.subject пандемія en_US
dc.subject приватне право en_US
dc.subject приватна особа en_US
dc.subject цивільне право en_US
dc.subject цивільне законодавство en_US
dc.subject civil law en_US
dc.subject pandemic en_US
dc.subject private law en_US
dc.subject private person en_US
dc.subject civil legislation en_US
dc.title Цивілістика перед викликами пандемії en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record