Ukrainian Maritime Policy: Stranded in a Transit

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.author Ківалов, С. В.
dc.contributor.author Кивалов, Сергей Васильевич
dc.contributor.author Kivalov, Serhii V.
dc.contributor.author Kivalov, Sergiy
dc.date.accessioned 2022-06-02T09:16:06Z
dc.date.available 2022-06-02T09:16:06Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Kivalov S. Ukrainian Maritime Policy: Stranded in a Transit / S. Kivalov // Lex Portus. - Vol. 7– Iss. 6. – Helvetica Publishing Group, 2021. - Р. 7-36. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17838
dc.description Kivalov S. Ukrainian Maritime Policy: Stranded in a Transit / S. Kivalov // Lex Portus. - Vol. 7– Iss. 6. – Helvetica Publishing Group, 2021. - Р. 7-36. en_US
dc.description.abstract Some aspects of the formation and realization of the modern maritime policy of Ukraine have been defined in the article. Its legal basis has been considered, its changes and updates have been monitored. The possibility and the ability to develop the documents of long-term planning in the maritime industry have been noted. At the same time, the belatedness and the lack of actual mechanisms for ensuring the execution of their norms lead to a stagnation of systemic reforms and a comprehensive update of public administration of the sphere. The attention is focused on the importance of a systematic approach to the transformation of legislative and law enforcement practices in the sphere of maritime and port activities in Ukraine, ensuring stability and continuity in their administration. The positive and negative practices in the exercise of powers by some subjects of realization of the maritime and port policy of Ukraine have been described. The pernicious practice of distance and situational intervention of a state in solving problems of the maritime and port industries as a strategic component of its political, social, and economic stability has been emphasized. Author suggests that introduction of modern methodology, such as maritime spatial planning may have positive impact on the effectiveness of Ukrainian maritime policy. When considering the development of the coastal regions as one of the directions of the maritime policy of Ukraine, it has been noted the advantages of creating and functioning the free economic zones in them. The characteristic of the experience of creation and work, as well as the specifics of such forms of trade facilitation (the preferential legal and financially-economic regimes, the presence of a particular specialization of entrepreneurial and investment activities, etc.), shows the economic expediency of granting such status to the port cities and the coastal regions. It has been noted that the free economic zones today are an active means of state policy, capable equally of reanimating depressed territory and giving an additional impetus to the regional points of growth. en_US
dc.description.abstract У статті окреслено деякі аспекти формування та реалізації сучасної морської політики України. Розглянуто її правовий базис, простежено його зміни та оновлення. Відзначено можливість та здатність до розвитку документів довгострокового планування у морській галузі. При цьому запізнілість та відсутність реальних механізмів забезпечення виконання їх норм призводить до стагнації системних реформ та комплексного оновлення публічного адміністрування галузі. Акцентується увага на важливості системного підходу до трансформації законодавчої та правозастосовної практики у сфері морської та портової діяльності в Україні, забезпечення стабільності та наступності в їх адмініструванні. Охарактеризовано позитивні та негативні практики виконання повноважень деякими суб’єктами реалізації морської та портової політики України. Підкреслено згубність практики дистанціювання та ситуативного втручання держави у вирішення проблем морської та портової галузі як стратегічного компонента її політичної, соціальної та економічної стабільності. Автор зазначає, що впровадження такої сучасної методології, як морське просторове планування, може позитивно вплинути на ефективність морської політики України. Під час розгляду розвитку прибережних регіонів як одного з напрямків морської політики України відзначено переваги створення та функціонування у них вільних економічних зон. Характеристика досвіду створення та функціонування, а також специфіки таких форм сприяння торгівлі (пільгові правовий та фінансово-економічний режими, наявність певної спеціалізації підприємницької та інвестиційної діяльності тощо) свідчить про економічну доцільність надання такого статусу портовим містам та приморським регіонам. Зазначається, що вільні економічні зони сьогодні – це активний засіб державної політики, здатний як реанімувати депресивну територію, так й надати додаткового імпульсу регіональним точкам зростання.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Helvetica Publishing Group en_US
dc.subject maritime policy en_US
dc.subject maritime doctrine en_US
dc.subject public administration en_US
dc.subject maritime and economic sector en_US
dc.subject maritime activity en_US
dc.subject maritime spatial planning en_US
dc.subject long-term planning en_US
dc.subject free economic zones en_US
dc.subject coastal territories en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject морська політика en_US
dc.subject морська доктрина en_US
dc.subject публічне адміністрування en_US
dc.subject морський сектор en_US
dc.subject морська діяльність en_US
dc.subject морське просторове планування en_US
dc.subject довгострокове планування en_US
dc.subject вільні економічні зони en_US
dc.subject прибережні території en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Ukrainian Maritime Policy: Stranded in a Transit en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Show simple item record